Pvda reageert op reactie college op BGS rapport

Geplaatst op 27-05-2013 om 22:09 uur

Op maandag 27 mei vond de besprekeng plaats van de reactie van het college op het rapport over de BGS De bijdrag van Sebastiaan v Vliet vindt u hieronder:

Voorzitter,

De PvdA heeft kennis genomen van de reactie van het college. De PvdA is tevreden dat het college de conclusies van het rapport onderschrijft en snel actie gaat ondernemen.

Na vaststelling van de rapportage is het namelijk van groot belang dat snel acties worden genomen naar aanleiding van de uitkomsten. Juist voor de medewerkers van de BGS. Zij moeten zo kort mogelijk in onzekerheid zitten over de toekomst van het bedrijf.

Het bestaande bedrijfsmodel met interne verzelfstandiging op de manier zoals het bij de BGS momenteel is georganiseerd heeft slecht gefunctioneerd en is ook een belangrijke voorwaarde geweest dat de bestaande situatie heeft kunnen ontstaan. Wij hebben vertrouwen in het college dat goede stappen worden gezet naar een betere organisatievorm in de nabije toekomst.

Tijdens ons gesprek met de BGS van afgelopen vrijdag bleek ook dat er onrust onder medewerkers is in de BGS over de toekomst van hun bedrijf. Het is van groot belang dat snel, maar ook zorgvuldig aan de toekomst wordt gewerkt en aan deze onzekerheid zoveel als mogelijk een eind komt.

We beseffen ook dat met de huidige tijd van onzekerheid rond het beleid vanuit Den Haag in de richting van de sociale werkplaatsen een langere periode van onzekerheid blijft bestaan. We zullen als gemeente Schiedam echter moeten proberen alles te doen wat mogelijk is om wat ons aandeel betreft een sociale werkplaats neer te zetten – zo mogelijk samen met Vlaardingen en Maassluis – die er is om zoveel mogelijk mensen met een SW-indicatie een perspectief te bieden op een goed bestaan.

De bedrijfsvoering moet worden genormaliseerd. Wij hebben vertrouwen in het college en de interim-directeur dat verder gewerkt kan worden aan een voorspoedig herstel al kan niet wat in jaren fout is gegaan van vandaag op morgen opeens goed gaan. Dat heeft tijd nodig, maar daarvoor is een ander, nieuw beleid wel van groot belang.

Voorzitter,

De conclusies uit het rapport betekenen in de ogen van de PvdA dat het onvermijdelijk is dat er extra investeringen worden gedaan in de BGS. Het bedrijf moet op zijn minst voldoen aan de wettelijke regels. Dit is wel het minste dat de medewerkers van de BGS mogen verwachten in hun bedrijf.  Daar zullen we rekening mee moeten houden in de komende tijd.

Tot slot vragen  we aan het college hoe het college de raad de komende tijd wil betrekken en informeren bij het verdere proces. Wij zijn graag betrokken bij het welzijn van de medewerkers!

Naar het nieuwsoverzicht