Peter Groeneweg over de zomernota.2016

Geplaatst op 18-07-2015 om 22:27 uur

De PvdA-fractievoorzitter over de Zomernota 2016,een vraaggesprek met Peter Groeneweg als terugblik op de Algemene Beschouwingen van 9 juli 2015

 

V: Aan het begin en aan het eind sprak je over Harrie van der Hoeven; waarom vond je dat nodig?

A: Omdat Harrie het verdient genoemd te worden; niet alleen omdat hij een ongeluk heeft gehad maar juist omdat hij voor de raad èn voor de fractie belangrijk is en is geweest. Hij had graag deze raadsperiode als raadslid mee willen draaien maar daar heeft de verkiezingsuitslag hem geen kans toe geboden. Maar hij stond klaar om nieuwe fractieleden te helpen. En hij heeft de griffie ook geholpen met een lesprogramma voor het Schravelant. Daarom kwam die motie Jongerenparticipatie ook zo mooi uit: daarom kon ik ook aan het slot nog even Harrie noemen, hoewel ik me daar wel in verslikte door de emotie.

V: Over emoties gesproken: over die motie Jongerenparticipatie van Refik Malkoc liet het CDA zich nogal typisch uit?!

A: Ja, vorig jaar hebben diverse fracties aan Malkoc gevraagd een motie voor het instellen van een Jongerenraad in te trekken omdat die motie verworpen zou worden. Dan ligt er een negatieve uitspraak hoewel vele partijen juist voor jongerenparticipatie waren. Daar zou later op worden teruggekomen. Onlangs was er aanleiding om over het Herstelplan Stedelijk Museum zeker te weten dat er een meerderheid was omdat het CDA niet mee wilde werken aan het collegevoorstel en er een VVD-raadslid ontbrak. Malkoc bleek al met de coalitie mee te willen stemmen maar herinnerde ons wel aan die ingetrokken motie voor een Jongerenraad. De belofte om daar dan nog eens goed naar te kijken, die hebben we nagekomen. Niet in de vorm van een Jongerenraad die door de gemeente wordt ingesteld maar in de vorm van een startconferentie die in samenwerking met bestuurlijk-actieve jongeren wordt voorbereid en vormgegeven. En daar. op die conferentie, moeten dan maar ideeën worden ontwikkeld hoe jongerenparticipatie het beste kan worden opgepakt. Dat moet je als gemeente niet voor willen schrijven want daar passen allerlei jongeren voor.

 V: Waarom heb je de Zomernota 2016 in één adem genoemd met het PvdA-verkiezingsprogramma?

A: Omdat dat program nog steeds een goede toetssteen is voor ons handelen, naast het coalitieakkoord waar de PvdA ook een handtekening onder heeft gezet. Sommige partijgenoten twijfelen eraan of de fractie het program wel uitvoert. Ja, zo lang we de handtekening onder het akkoord maar niet onderuithalen want afspraak is afspraak! Het was trouwens wel mooi om te zien dat ons program met die twee delen, over een nog socialer stad in 2018 en over een stad die dan nog mooier en duurzamer is, zo goed te zien werken als toetssteen voor deze Zomernota. Er is vooral veel nieuw beleid aangekondigd voor het tweede deel maar we vergeten ook die socialer stad niet.

V: Valt de hele Zomernota goed bij de PvdA-fractie?

A: Nou, de budgetten voor sommige elementen leiden wel tot gefrons. Is er voor Stadsmarkering echt zo veel nodig? Of voor Mobiliteitsmanagement van het Schiedamse bedrijfsleven? En moet dat dan bij de gemeente vandaan komen? Maar goed: ik vind het ergerlijker dat bepaalde projecten maar op zich laten wachten zoals de binnenstadsdistributie. Goed voor het milieu, goed voor de geleidelijker leverantie van producten aan winkeliers gedurende de dag maar het stond ook in de vorige periode al twee, drie keer op het punt van start te gaan en altijd kwam er weer wat tussen. Ook nu een belofte gekregen van de wethouder Verkeer en Binnenstad maar ik heb ook aangegeven dat er een moment komt om er dan maar mee te kappen, ALS het worstelen blijft. Daar was begrip voor.

V: Je zei net dat de PvdA ook “de socialer stad niet vergeet”; wat bedoel je daarmee?

A: We houden ten eerste de garantiebanen nauwlettend in de gaten en komen daar ook regelmatig op terug, om zeker te weten dat er voldoende medewerking is om die banen te scheppen en goed over de verschillende doelgroepen te verdelen. Er klinken landelijk vele alarmerende signalen hierover en dan is het gewoon moeilijk om te geloven dat het hier in Schiedam tot nu toe allemaal best aardig loopt. Geen garantie voor de toekomst maar ook geen grote drama’s. We volgen het, kritisch!, maar het lijkt allemaal te draaien.

 V: Er was ook een motie Excellente Scholen, alleen van de PvdA? Geen steun voor gevonden?

A: Niet echt geprobeerd om daar vooraf steun voor te verwerven: we vertrouwden erop dat meerdere partijen daar direct in mee zouden willen gaan. Het was ook geen enorm bedrag dat dit zou kosten: circa 2.000 euro om een school te helpen door te groeien naar de kwalificatie Excellente School. Het is natuurlijk ook wel traditioneel PvdA om iets te willen doen voor de kwaliteit van het onderwijs. Er zitten weer genoeg ‘onderwijzers’ in de fractie! Door de toezegging uit het college kon de motie worden ingetrokken.

V: Maar de vraag van Gemeentebelangen was toch terecht: met 2.000 euro wordt een school toch niet excellent?

A: Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel mogelijk begeleiding beschikbaar te stellen om te analyseren wat er nodig is om door te ontwikkelen naar Goed en Excellent. We hadden drie, vier jaar terug niet kunnen denken dat we al zo breed naar dat niveau zouden kunnen doorstomen in Schiedam. De aandacht van scholen en gemeente voor de onderwijskwaliteit is echt een compliment waard. Goed dat het dan een PvdA-wethouder van Onderwijs is!

 V: D66 was nogal trots op hun moties over het onderhoud van de openbare ruimte en over het regenboogzebrapad. De PvdA heeft wel meegetekend maar het komt niet bij jullie vandaan?!

A: Eerlijk is eerlijk: over die kwaliteitsimpuls voor het schoonhouden van de openbare ruimte was Arjen Kuin van D66 al ver daarvoor begonnen met vragen om steun. Het is een voor de hand liggende ergernis wanneer delen van de stad er niet netjes uit zien. Met geld alleen red je het overigens niet: het gaat ook om mentaliteit. Je wilt ook niet dat het een premie is op vervuilend gedrag: de gemeente ruimt de rotzooi wel weer op. Maar het gaf ons ook de gelegenheid om in te gaan op de nieuwe manier van afval inzamelen: we horen hier en daar dat bewoners aarzelen om eventjes zelf een stukje straat of groen op te ruimen want wie heeft er ruimte in de containers over? Dat was vroeger veel minder een probleem!

 V: De discussie over de regenboog werd wel erg schimmig; je had het over een ander soort regenboog dan die van CDA en CU/SGP?

A: Daar is heel wat aan vooraf gegaan: onze Serkan kwam met het idee om, net als allerlei andere grote en kleinere gemeenten in Nederland en erbuiten, een zebra in regenboogkleuren te doen; een oproep tot respect voor diversiteit in de samenleving. Ook bij D66 werd hieraan gedacht en beide partijen kwamen voor steun eerst terecht bij GroenLinks die vervolgens D66 erop wees dat de PvdA er ook al mee bezig was. En daarna is de steun voor deze motie alleen maar toegenomen. Zeker toen bleek dat er ook verkeersveilige varianten te bedenken zijn want je wilt niet dat een anders gekleurde zebra verwarring en daardoor ongelukken oplevert voor de overstekende voetganger.

 V: Maar die twee soorten regenbogen?

A: Tja, bij zowel CDA als CU/SGP waren er bezwaren omdat de regenboog ook een andere bijzondere betekenis heeft, in de beleving van het geloof. Daar wil ik best respect voor hebben maar er is echt qua kleurstelling een groot verschil tussen de echte regenboog en die regenboog van het respect die we kennen van homo-rechten. Die laatste heeft maar zes kleuren. Ik vind het jammer dat hetzelfde woord leidt tot een “nee” terwijl het in de praktijk twee verschillende symbolen zijn, en zeer goed te herkennen voor de specifieke doelgroep. Ik had de hoop dat men zich daar overheen kon zetten maar die stap bleek onoverkomelijk. Het is in elk geval heel wat anders dan kreten als “Dan kunnen we wel voor iedereen een eigen kleur zebrapad verzinnen; straks moet er ook nog iets zijn voor linkshandigen!” Dan weet je echt niet waar je het over hebt: er zijn 70 landen in de wereld waar het strafbaar is homo te zijn. Ik heb pas een overzicht gekregen en dan schrik je van de maximumstrafmaat (doodstraf, levenslang, 25 jaar) maar ook van bepaalde minimumstraffen (van een boete tot de doodstraf).

 V: Ik heb je vaak horen spreken over extra geld voor het Programma Duurzaam, en voor de uitvoering van de Sportnota, en voor Oost. Er is toch geld op de plank voor de komende jaren waarmee dit kan worden aangepakt? Zeven miljoen financiële ruimte in de komende vier jaar!

A: Het is inmiddels iets minder, zo’n anderhalf miljoen is al weggegeven. Ik heb mijn gedachten daarover zelf op papier gezet maar ik kan niet ontkennen dat ik dat een verbijsterende gang van zaken vond. Nota bene van de eigen coalitiepartijen CDA en VVD, met D66 in het kielzog. Zonder enig plan en zonder zekerheid dat die ruimte ook werkelijk ontstaat en zonder een idee welke budgetten er nog nodig zijn voor duurzaamheid, voor de sport en voor Oost, wordt er OZB-geld teruggegeven, zo noemt men dat dan. Omdat er ooit het laatste gat in de begroting moest worden gedicht met een OZB-verhoging. En nu is er een overschot geraamd dus moet het geld weer terug. Ik kan me er nog kwaad over maken omdat het overschot er nog niet is en omdat we straks plannen krijgen voorgelegd die geld kosten en dan…? Kortzichtig zigzaggend.

 V: Je viel ook uit naar Bregman van D66; niet handig?

A: Tja, hij heeft die motie niet bedacht maar ik had verwacht dat hij –al was het maar voor het Programma Duurzaam- als D66-voorman voorzichtig zou opereren en pas aan OZB-verlaging zou meewerken wanneer meer bekend was over de kosten van dat beleid. De raad zegt nu wel tegen het college dat er in 2016 een ton als startbudget voor dat Programma mag worden benut maar voor de jaren erna, is er al een aardige greep uit de kas gedaan. Toen hij zei dat wij de vorige keer wel hadden meegewerkt, toen snapte ik dat echt niet: de vorige keer was er een OZB-opbrengst geraamd en de realisatie was een stuk hoger. Dat noem ik een onverwacht hoge en niet-geraamde opbrengst en dan kan ik me voorstellen dat zo’n bedrag op een of andere manier terug gaat of leidt tot een correctie op de nieuwe OZB-tarieven. Daar is nu geen sprake van! Als dat de onderbouwing voor de steun aan de motie was, dan ben ik oprecht verbaasd!

 V: Je wordt weer boos?

A: Neuh, niet boos. Ik begrijp wel dat partijen hiermee willen scoren. De snelheid waarmee klein rechts meteen meeging met deze motie, daar zou ik niet blij van zijn geworden. En dat allemaal omdat we volgens Hekman, dat zei hij in de raadscommissie, waren gestegen op de COELO-ranglijst qua gemeentelijke woonlasten. Dan heb ik nieuws voor hem: de goedkoopste gemeente staat op plaats 1 dus het is juist een goed teken wanneer je stijgt. We staan nog steeds ergens in de middenmoot. Het kan best goedkoper, en dat is ook prettiger voor de lasten van de Schiedammers, maar de PvdA vindt dit een cadeautje voor woningeigenaren waar geen enkele impuls vanuit gaat, ook niet voor de verduurzaming van de woningvoorraad. Dat had best eerst eens uitgezocht kunnen worden maar nu is het geld al weggegeven. Maarre… wacht nou even op mijn column hierover! Overigens is ook de SP niet blij; zij riepen ook op om voorzichtig te zijn met het claimen van die financiële ruimte. Het was tevergeefs!

 V: Laatste vraag: je was af en toe behoorlijk fel in het debat; ik hoorde je zelfs het verwijt maken dat de VVD eigenlijk een soort “minder, minder, minder” had geroepen?

A: Dat we in Schiedam veel kwetsbare en armlastige inwoners herbergen is een feit; dat we als maatschappij, instellingen en overheid moeite hebben om alle inwoners het goede steuntje in de rug te geven, dat klopt ook. Maar we hebben al in 2000-2002 een hele goede discussie gevoerd over de aanpak ervan: maak een wooncarrière mogelijk zodat inwoners door kunnen groeien zonder de stad te verlaten. Dan moet je aan de woningvoorraad werken en daarin ingrijpen en investeren. Dat is een stuk lastiger en vergt meer uithoudingsvermogen dan plompverloren de Rotterdamwet invoeren; dat is namelijk ook maar een tijdelijke en aanvullende maatregel waar de PvdA best mee wil werken maar “in aanvulling op”. Het is een stuk constructiever om de discussie aan te gaan vanuit het verbeteren van de samenstelling van de woningvoorraad waardoor je meer Schiedammers voor de stad weet te behouden, dan tekeer gaan tegen instroom uit andere gemeenten. Paniek is nooit een goede raadgever!

V: Geen spijt ervan?

A: Wie de bal kaatst…. Uit een latere reactie begreep ik dat de VVD bedoeld had te zeggen dat we het in Schiedam niet altijd aan kunnen, in de zorg en het onderwijs en zo. Daar kan ik wel in meegaan. Als dat in eerste instantie was gezegd, dan had ik niet zo fel hoeven reageren. Dus nee, geen spijt; wel zonde dat zo’n aanvarinkje krassen oplevert.

V: Varen! Ja had nog iets geïnterrumpeerd bij Andreas Rose van Gemeentebelangen, over plezierjachten!

A: De PvdA heeft ook een motie van de VVD gesteund over de bevordering van het watertoerisme, door gratis doorvaart te bieden zodra de Proveniersbrug weer werkt. Rose vindt dat onzin want wanneer iemand zich een plezierjacht kan permitteren, dan kan hij ook wel doorvaartgelden betalen! Ik heb hem toen maar even erop gewezen dat er ook vele pleziervaartuigen bij elkaar worden gesappeld en gespaard door huishoudens met hele gewone inkomens. Het zijn echt niet allemaal miljonairs die er een bootje op na houden. Ik weet dat van familie die al het vakantiegeld en nog veel meer erin stopte om maar te kunnen varen. Ik had het veel mooier gevonden wanneer Rose had geroepen dat die bootjes juist moeten aanleggen om mee te maken hoe mooi Schiedam is.

V: Ik voel een uitsmijter aankomen?!

A: Welnee, gewoon een aanloopje naar de titel van het PvdA-verkiezingsprogramma: “Uit liefde voor Schiedam!” Die motivatie klopt nog steeds!

Naar het nieuwsoverzicht