De PvdA Schiedam over de Jaarrekening 2015,

Geplaatst op 12-06-2016 om 22:31 uur

Verantwoordingsdag, gehaktdag of bijltjesdag. Kerstrapport, tussenbalans of winstwaarschuwing. Propaganda, PR-materiaal of prestatiescores.

 Hoe we het vandaag ook noemen of ervaren: de behandeling van een Jaarrekening gaat nooit alleen maar over de financiële cijfers. Het gaat zelfs niet alleen over financiële cijfers en prestatiescores: het gaat ook, of juist, over de beleving ervan. De waardering van de geleverde prestatie, halverwege, op weg naar 2018.

 Neutraal en feitelijk bezien is de jaarrekening een document waarmee het college verantwoording aflegt en waardoor de raad decharge kan verlenen. Maar dezelfde cijfers kunnen vaak zowel positief als negatief worden gewaardeerd. En zeker op de helft van een zittingsperiode is de kans groot dat de één het glas halfvol vindt en de ander het glas halfleeg.

 Ik heb de prestatiedoelstellingen maar eens gerubriceerd: hoeveel doelstellingen zijn bereikt? hoeveel doelstellingen zijn nu al op het beoogde eindniveau? Dat geldt voor 4 van de 43 prestatiedoelstellingen dus nog geen 10% is op gewenst niveau.

 Is dan 90% van de prestatiedoelstellingen nog niet gerealiseerd? Nee, 14 van de 43! Dat is bijna één/derde is nog niet gerealiseerd! En van één prestatiedoelstelling is bekend dat die bij een tussentijdse meting nog niet was gerealiseerd maar de cijfers over 2015 als geheel waren nog niet bekend. En dat “nog niet bekend” zijn van de cijfers, dat geldt voor 13 van de 43 prestatiedoelstellingen. Voor 30% dus.

 En dan resteren er nog 11 prestatiedoelstellingen die nog in ontwikkeling zijn, nog moeten worden bepaald, waarvan 2015 de nulmeting was, of er een definitieprobleem is dus niet op deze manier te meten. Dat geldt dus voor een kwart van de prestatiedoelstellingen.

 Per saldo geldt voor meer dan de helft van de prestatiedoelstellingen dat niet te zien is hoe ver dit college is.

 

Eigenlijk is het daarmee te vroeg om de prestaties van dit college te waarderen. En op twee manieren te vroeg: omdat de prestatiedoelstellingen nog niet gereed zijn om te worden gemeten maar ook omdat diverse scores pas later verschijnen. Of omdat ze wel ergens zijn geregistreerd maar nog niet verwerkt in de huidige, gewaarmerkte versie van de jaarrekening.

 Ik vind wel dat daar volgend jaar een mouw aan moet worden gepast zodat wij hier een verantwoordingsdebat kunnen voeren zonder ontbrekende cijfers of zonder inlegvelletjes met nagezonden cijfers. Dus zonder teksten dat de cijfers bekend zullen worden in maart, of in het eerste kwartaal. Het is inmiddels juni!

 Dit wil niet zeggen dat de PvdA niet blij is met de versnelling in de oplevering van de Jaarrekening. Dat is echt een prestatie die een compliment waard is. Dat heeft ons allemaal meer tijd gegeven om de Jaarrekening door te nemen. Maar het kunstje zal in 2017 herhaald moeten worden en dan zien wij graag een eenvoudige manier om het document op het punt van de prestatiescores nog aan te vullen voordat wij hier erover spreken.

nu over de echte inhoud.

 Natuurlijk hebben we hierna in juli nog de Zomernota om verder te spreken over welke beleidsimpulsen extra nodig zijn maar resultaten uit het verleden zijn een goede basis (hoewel geen garantie) voor… bijsturing.

 TRANSITIE SOCIAAL DOMEIN

De PvdA is positief over de eerste grote stappen in het kader van de transitiebeweging in het Sociaal Domein. Het is één van de hoofdopgaven. Men is goed op weg maar de vinger aan de pols is nodig! En blijft nodig!

 WOT’S

Het is prettig om te lezen dat de klantwaardering voor de WOT’s goed is, met gemiddeld een 7 ½ ! Dat schept wel verwachtingen, bij ons als gemeenteraad maar zeker ook bij de klant. En het blijft oppassen: niet alles gaat goed, ons bereiken af en toe signalen daarover die wij zo snel mogelijk doorzetten. Alertheid is geboden, een 7 ½ is voldoende maar geen topprestatie. Er is geen reden om achterover te leunen. Zie dit vooral als een aanmoediging!

 De effectiviteit van de WOT’s is cruciaal omdat niet iedereen in deze samenleving schijnbaar moeiteloos de weg uit de problemen weet te vinden. Zo is het te makkelijk om te zeggen dat armoede een keuze is. Natuurlijk is het prettig om dat zelfbeeld en dat zelfvertrouwen te hebben wanneer je succesvol een bestaan opbouwt, en tegenslagen overwint. Maar er is vaak maar weinig nodig om uit balans te raken en het evenwicht niet meer zelf terug te kunnen vinden.

 BETAALBAARHEID

Twee jaar geleden was er een onderzoek naar de betaalbaarheidsrisico’s van huishoudens in de regio Rijnmond. Bepaalde huishoudens lopen grotere risico’s op financiële problemen, en de combinatie van huishoudenssamenstelling en huurniveau was toen al reden genoeg om met zorg te kijken naar die ontwikkeling. Dat de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 263.000 euro hoger uitviel dan begroot, is een teken aan de wand!

 De betaalbaarheid van de woningvoorraad moet een punt van aandacht blijven, juist ten tijde van verduurzaming, en ook wanneer je probeert de woningvoorraad in Schiedam minder eenzijdig te maken.

 Het is niet zwart/wit, het is niet vóór of tégen huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden; het gaat erom dat we geen doorgangshuis willen zijn waar een deel van de goedkope woningvoorraad slecht is, en er ook te weinig kansen zijn om wooncarrière te maken. Het zou goed zijn om nu snel de discussie te vervolgen over de inzet van instrumenten uit de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek!

 SENIOREN

Voor senioren die langer zelfstandig thuis willen –of moeten- wonen, is het huurniveau van de woning waar men al vele jaren woont, nog relatief gunstig ten opzichte van de huur in een andere, wellicht meer geschikte woning. Ook de betaalbaarheid van die seniorenwoningen moet een punt van aandacht zijn, uit menselijke overwegingen maar ook omdat de euro maar één keer is uit te geven.

 

AANSLUITING ONDERWIJS/ARBEIDSMARKT

Ik ben blij dat het onderwerp aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt nog steeds in de belangstelling staat. We vragen ons als PvdA wel af of we ook snel meters gaan maken; op de pagina’s 57 en 58 staat veel over onderzoek, over gesprekken, over de opzet voor een aanvraag.

 Natuurlijk is er reden om positief te zijn over de havenbrede bijeenkomst op 29 oktober 2015 maar 2016 moet echt al een oogstjaar worden. Ieder jaar in de aanloop naar mooie resultaten is een jaar waarin die resultaten er nog niet zijn. Eén jaar blijven zitten, heeft mij heel veel goed gedaan, om betere resultaten te halen. Maar bij twee jaar… moest je echt weg!! Op school, bedoel ik!

 In de volgende jaarrekening moeten de resultaten echt van de pagina spatten! Dan zijn de drie O’s, van overheid, onderwijs en ondernemers, echt in elkaar vervlochten en is de triple helix geen symbool meer maar praktijk!

 

WERKGELEGENHEIDSGROEI

Voorzitter, als wethouder Economie vond ik het wel een uitdaging om een onhandige prestatiedoelstelling toch proberen te halen. Als raadslid vind ik het eigenlijk niet kunnen om de toename van de werkgelegenheid te meten met een wispelturig meetinstrument. Voorbeelden:

 Door de administratieve verhuizing van Careyn zijn er 1.000 arbeidsplaatsen minder in Schiedam, en meer in Vlaardingen. Voor de werklocatie maakte dat niets uit. En een bedrijf dat vroeger veel vaste formatie had, en nu veel zzp’ers en onderaannemers gebruikt, kan wel eens meer werkgelegenheid in Schiedam bieden dan voorheen, maar in de statistieken ziet het er anders uit.

 Ik geef het college in overweging een beter meetinstrument te kiezen en dus een anders geformuleerde prestatiedoelstelling te bepalen waarbij dit effect verkleind wordt.

 LAGER GEBRUIK WMO-VOORZIENINGEN

Op bladzijde 26 staat vermeld dat er minder beroep is gedaan op Wmo-voorzieningen dan begroot door ROGplus. O.a. door minder uitgaven voor woningaanpassingen. Dat vindt de PvdA wel bijzonder. Bekostigen senioren dat nu meer zelf, om niet te hoeven verhuizen naar een geschikter woning? Of worden senioren eerder gewezen op verhuizen, of gestuurd in de richting van verhuizen, ook als dat een huursprong tot gevolg heeft?

 Of geldt hier dat in de transitie Sociaal Domein de indruk is ontstaan dat men in het nieuwe stelsel geen recht meer heeft op soortgelijke voorzieningen, dat het geen zin heeft om een aanvraag te doen? Dat laatste kan betekenen dat er met enige vertraging nog een golf of golfje aan zit te komen, en dan is er ineens een groter beroep op Wmo-voorzieningen dan begroot.

Dat laatste wordt pas een probleem wanneer de trend van jaarlijkse overschotten wordt afgebroken. We gaan het hier niet over de Zomernota hebben, maar daar wordt straks wel begrotingsruimte weggehaald. De PvdA is hier niet gerust op! 

Het lijstje prestatiescores van dit college is nog niet compleet en wat er is, is nog onvoldoende. Kortom: er is nog veel werk te doen! En we zijn er ook niet met het netjes uitvoeren van het bestuursakkoord en van het Kompas! Bij de bespreking van de Zomernota zetten we de volgende stap!

 

Peter Groeneweg,

fractievoorzitter PvdA Schiedam

Naar het nieuwsoverzicht