Zomernota 2017

Geplaatst op 10-07-2016 om 21:07 uur

 

BETOOG ZOMERNOTA 2017 (5 juli 2016) 

Voorzitter!

Volgens uw college wordt 2017 een kanteljaar: dus houdt u vast, we gaan ‘kantelen’. In de kroeg klinkt dat anders dan hier!

Versnelling, zo zegt de Zomernota. En focus! Uit zulke woorden spreekt daadkracht. Maar zonder financiële middelen blijft het bij woorden. Het college vraagt ons om in te stemmen met voorstellen ter financiering van voorgenomen en vaak geïntensiveerd beleid. Ik neem de grootste spanning maar weg: de PvdA zal –zoals het er nu uitziet- de keuzes van het college op hoofdlijnen volgen. Met wel hier een daar een kleine variant of afwijking.

 

Voor de PvdA is het goed om aandacht, beleid en middelen te concentreren op wonen en werken, op leefbaarheid en levendigheid, op een zorgzame en welkome samenleving.

 Dus JA GRAAG tempo maken met de uitvoering van de Woonvisie. Het college onderscheidt drie lijnen, uitsluitend over het bouwen en slopen van woningen. In een tussenzin wordt opgemerkt dat het slopen van slechtere huurwoningen vaak zal betekenen dat het huishouden dat uit moet verhuizen, terecht zal komen in een vaak beter geschikte woning.

Grote woorden en nuances gaan niet altijd samen, zo blijkt. Er is en zal ook een sociale woningvoorraad zijn en blijven die op orde moet zijn. Verduurzaming van die sociale voorraad is ook van belang, als vierde lijn. En de PvdA zou graag zien dat er in gedachten aan het Klimaat Beleidsplan nog een vijfde speerpunt wordt toegevoegd: een nauwer samenwerking met woningcorporaties om de verduurzaming op tijd te realiseren. Wij blijven daarop hameren!

 De PvdA heeft een motie met als titel “Delfs Groen” om kennis op te doen bij een complex van Woonbron Delft waar met de partners van “Growing Green” bijzondere resultaten zijn behaald bij de renovatie van een flatgebouw.

 

MOTIE “DELFS GROEN”

 

De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 5 juli 2016, ter bespreking van de Zomernota 2017,

 

overwegende dat:

-          er onder raadsleden brede belangstelling is voor het programma Duurzaamheid en de ambities die Schiedam daarmee nastreeft;

-          duurzaamheid en betaalbaarheid soms met elkaar botsen en soms in elkaars verlengde liggen, zeker als het gaat om de primaire doelgroep die is aangewezen op de sociale woningvoorraad;

-          de sociale woningvoorraad in Schiedam omvangrijk is en de opdracht om alle sociale huurwoningen tijdig te verduurzamen een groot beslag zal leggen op de middelen van de sociale verhuurders waaronder met name Woonplus;

-          er in de Meermanstraat in Delft een flatgebouw van Woonbron wordt verduurzaamd waardoor de energielasten van een bestaande woning extreem zijn verlaagd;

-          deze aanpak is voortgekomen uit “Growing Green”

-          zien vaak geloven is;

 

spreekt uit dat een werkbezoek aan het complex te Delft, met raadsleden, collegeleden, woningcorporatie(s), partners in “Growing Green”, een bijdrage kan leveren aan de kennis over verduurzaming van de sociale woningvoorraad,

 

verzoekt het college om een werkbezoek aan Delft te organiseren, in samenwerking met raad, woningcorporaties en partners in “Growing Green”;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De ontwikkeling van woonlocaties in en nabij de binnenstad is ook relevant voor de opleving van de binnenstad. Mee eens! Goed om de uitvoering van het programma voor de binnenstad te versnellen. Ik vraag wel aandacht voor een transformatieaanpak voor leegstaande panden in de aanloopstraten. Kunnen de lege panden aan het Spinhuispad ook voor wonen worden herbestemd? Kan de Leegstandswet van toepassing zijn? – het staat al zo lang leeg! Kan dat een aanvulling zijn op het zoeken naar andere vormen van financiering en cofinanciering voor het wonen in de binnenstad?

 

Voor het economisch beleid is na het startbudget van de vorige Zomernota nu een kans op meer. Goed om die kans te benutten en gelden voor de uitvoering van de Nota Economie en voor het programma Economie in Ontwikkeling beschikbaar te stellen. Mee eens!

 

De drie O’s, van overheid, ondernemers en onderwijs, heb ik al genoemd bij de behandeling van de Jaarrekening. Wat de PvdA betreft is 2016 (en niet 2017) al het kanteljaar. Het wordt tijd om te oogsten, na al die voorbereiding en al het onderzoek; de aansluiting arbeidsmarkt/ onderwijs is iets van de lange adem maar zonder eerste resultaten nu, is er ook geen perspectief op termijn.

 

Voorzitter, natuurlijk is er ook aanleiding voor zorgen. Niet over de beheersing van de financiën; als je ziet hoe een en ander op orde is en wordt gebracht, hoe de eerste successen van de Financieel Kadernota al worden binnengeharkt: de Nieuw-Voor-Oud of Oud-Voor-Nieuw-operatie, het ordenen, clusteren en schrappen van Reserves. Het levert incidenteel geld op, da’s leuk. Maar de waarde is meer dan incidenteel succes: het is een teken dat de middelenkant steviger in de greep wordt gehouden. Dat is de basis voor verdere gezondmaking van de financiën.

 

Voorzitter, ik zou willen dat alle Schiedammers hun financiën zo kunnen beheersen. Maar dat vergt ook wat van de omgeving: een waterschap dat de kwijtschelding schrapt is blind en doof voor huishoudens met een laag inkomen. En zo wordt een aanslag gepleegd op de koopkracht van vele Schiedamse huishoudens. En we mogen dat blijkbaar niet rechtstreeks compenseren. Ziet het college nog mogelijkheden?

 

Er is ook nog een andere strategie van huishoudens met een laag inkomen: het mijden van zorg omdat de kosten van medicijnen en medische behandelingen bezwaarlijk of onhaalbaar zijn. Wat kun en mag je daar als gemeente aan doen? Het minste, maar misschien ook het grootste, is de signalering van deze problemen. Vandaar dat ik bij de bespreking van de Rekening 2015 zo veel verwachtingen uitsprak over de effectiviteit van de WijkOndersteuningsTeams. De WOT’s. Zij zijn echt cruciaal voor situaties waar zelfredzaamheid en eigen of burgerkracht overbelast raken of gewoon ontbreken.

 

Voorzitter, veel tijd hebben we niet in deze eerste termijn. En nog zo veel te zeggen.

 

1e De opvang en huisvesting van vluchtelingen: u noemt het als nieuw element voor het Kompas. De PvdA zou graag zien dat de begroting voor 2017, en anders voor het jaar daarop, heel duidelijk maakt welke kosten precies gemaakt worden. Een heldere en transparante wijze van boekhouden en niet hoeven zoeken naar wat uit welk potje wordt bijgedragen, bijvoorbeeld uit het Armoedebeleid.

 

2e Bij de behandeling van de Rekening ook al aangekaart: het college rekent erop dat de uitgaven van de ROGplus behoorlijk naar omlaag kunnen worden bijgesteld omdat er minder gebruik is gemaakt van allerlei voorzieningen zoals het budget voor woningaanpassingen. Ik geef het college in overweging om direct na deze maand JULI te bezien of het gebruik in de eerste zes maanden van 2016 spoort met de verwachtingen na afsluiting van 2015. Als er straks een inhaalslag moet worden gemaakt, dan is de korting die nu wordt aangekondigd te groot.

 

3e Alle partijen in meerdere raden maken zich in min of meerdere mate zorgen over de geboortezorg in het Vlietlandziekenhuis. Het is goed dat de wethouder op zoek is naar alternatieven voor geboortezorg. Wij wensen haar daar alle succes bij. Maar wij vragen ook aandacht voor de spanningen tussen huisartsenvereniging enerzijds en het ziekenhuis anderzijds. De PvdA roept het college op om –ik noem het maar- pendeldiplomatie te starten om de verstandhoudingen te verbeteren. Laat ik heel helder zijn: ik veroordeel NIET de stap van de huisartsen, om het vertrouwen op te zeggen! We hebben het al eerder meegemaakt dat je voor de ene behandeling naar het Schielandziekenhuis moest en voor het andere naar het Holy. Gewoon om economische motieven een specialisatie naar locatie. En nu dreigt het weer, niet vanwege de kwaliteit van de zorg maar om financieel-economische motieven. Dat mag niet de kwaliteit van de zorg aantasten!

 

MOTIE “ZORG OVER ZIEKENHUISZORG”

 

De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 5 juli 2016, ter bespreking van de Zomernota 2017,

 

constaterende dat er brede steun is voor de inzet van de wethouder voor Volksgezondheid/Zorg om te zoeken naar alternatieve vormen van geboortezorg;

 

overwegende dat:

-          de regionale huisartsenvereniging het vertrouwen in het Vlietlandziekenhuis recent heeft opgezegd;

-          de reactie van bestuur en medische staf van het Vlietlandziekenhuis veel zegt over het inlevingsvermogen van bestuur en medische staf;

-          het behartigen van de ‘kwaliteit van de zorg’ door de reactie van het Vlietlandziekenhuis een speelbal dreigt te worden in het conflict tussen huisartsen en ziekenhuis;

-          de wethouder van Volksgezondheid heeft getoond dat zij in staat is het inhoudelijke standpunt over het zorgaanbod van het ziekenhuis scherp neer te zetten zonder het belang van goede verstandhoudingen in het zorgveld uit het oog te verliezen;

-          de verstandhouding tussen huisartsen en ziekenhuisbestuur door het gebleken onbegrip van de zijde van het ziekenhuis ertoe kan leiden dat de samenwerking voor langere tijd is getroebleerd;

-          de kwaliteit van de zorg gebaat is bij een goede en constructieve samenwerking in de zorg;

 

spreekt uit dat de inzet vanuit het college op dit moment van groot belang is om de kwaliteit van de zorg in Schiedam en regio te behartigen;

 

verzoekt het college om de partijen in de regionale zorg (o.a. huisartsen, verloskundigen, ziekenhuisbestuur, medische staf, zorgverzekeraars) uit te nodigen voor een cyclus van gesprekken ter normalisering van de verhoudingen in de regionale zorg;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

4e De hondenbelasting: ik heb GEEN mooi bruggetje van ziekenhuis naar hondenbelasting. Bestaat er naast “Arts en Auto” ook nog het blad “Arts en Hond”? We hebben zelf een motie Hond & Belasting geformuleerd. Maar we weten dat GL/PS ook een motie zal indienen dus wellicht kan er nog iets moois ontstaan! En anders is de keus gewoon aan de raad!

 

MOTIE “HOND EN BELASTING”

 

De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 5 juli 2016, ter bespreking van de Zomernota 2017,

 

constaterende dat

-          de hoogte van de hondenbelasting een terugkerend onderwerp van gesprek is in Schiedam;

-          vrijstelling van betalen hondenbelasting op basis van inkomen niet meer mogelijk is in Schiedam;

-          inwoners soms meerdere honden bezitten en voor elke hond hetzelfde bedrag moet worden betaald;

 

van mening dat

-          het bezitten van een hond ook een sociaal aspect in zich heeft (het kan een kleine interventie zijn die helpt regelmaat in de dag aan te brengen of eenzaamheid te voorkomen);

-          de discussie niet moet gaan over wel of geen hondenbelasting betalen vanuit enkel financieel perspectief maar de vraag vanuit een breder perspectief te benaderen;

 

verzoekt het college om in de Begroting 2017 een voorstel uit te werken met als uitgangspunten:

a. het bedrag voor de eerste hond wordt verlaagd naar € 52 per jaar (€ 1/week);

b. het bedrag voor de tweede en volgende hond wordt vastgesteld op het huidige bedrag;

c. extra handhavingacties moeten een (netto-)bijdrage leveren ter compensatie van de daling van opbrengsten van de hondenbelasting;

d. het restant tekort wordt ten laste gebracht van het voordeel/lagere nadeel van de meicirculaire (en dus ten laste van het begrotingssaldo);

 

en gaat verder tot de orde van de dag.

 

En tot slot nog twee punten, met moties.

 

5e Alle fracties zijn benaderd door het Theater aan de Schie. Allereerst werd benadrukt dat de kwestie met de bedrijfsvoering naar tevreden kan worden opgelost wanneer de raad het voorstel van het college zou volgen. Tegelijkertijd kwam er ook een ander probleem aan de orde: de financiering van de cultuureducatie, en zijdelings de verrekening van kosten voor zaalhuur tussen Wennekerpand en Theater aan de Schie. Zeker die cultuureducatie gaat de PvdA aan het hart. Wij vragen het college om, na de meevaller van de meicirculaire (of kleinere tegenvaller van de meicirculaire), een bedrag af te zonderen voor de twee resterende financiële problemen van het theater.

 

 

MOTIE “THEA TER SCHIE”

 

De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 5 juli 2016, ter bespreking van de Zomernota 2017,

 

overwegende dat:

-          de bedrijfsvoering van het Theater aan de Schie gebaat is bij de volledige inzet van de € 50.000 die in het vooruitzicht is gesteld;

-          het Theater aan de Schie in de recente jaren heeft bewezen de zaken op orde te hebben;

-          de activiteiten voor cultuureducatie een belangrijke stap zijn op weg naar een goede positionering van het theater in de cultuurbeleving van jeugd en jongeren;

-          de co-financiering door anderen alleen mogelijk is wanneer er door het Theater aan de Schie een bedrag van € 15.000 per jaar wordt ingezet voor de komende vier jaar;

-          de co-financiering een veelvoud van € 15.000 vormt;

-          er ook nog een financieel probleem is als gevolg van de formele verhuring van de grote zaal van het Wennekerpand aan het Theater aan de Schie;

 

verzoekt het college om, ten laste van het voordeel van de lagere tegenvaller van de meicirculaire (dus ten laste van het begrotingssaldo), beide laatste financiële problemen van het Theater aan de Schie op te lossen;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

6e Ik heb nog één motie, met als titel: Aan het eind van de regenboog. En die spreekt voor zich!

 

 

MOTIE “AAN HET EIND VAN DE REGENBOOG”

 

De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 5 juli 2016, ter bespreking van de Zomernota 2017,

 

overwegende dat:

-          de landelijke financiering van de regenbooggemeenten per/in 2017 dreigt af te lopen;

-          Schiedam in de voorhoede van de regenbooggemeenten beleid heeft ontwikkeld en in uitvoering genomen;

-          de uitvoering van dit LHBT-beleid ook zonder rijksmiddelen doorgang zou moeten vinden;

 

spreekt uit dat het nog steeds noodzakelijk is om zowel rond diversiteit als ten behoeve van weerbaarheid en emancipatie lokaal LHBT-beleid te voeren;

 

verzoekt het college om ten behoeve van de Begroting 2017 en Meerjarenbegroting te onderzoeken welk bedrag lokaal minimaal noodzakelijk is om voor het jaar 2017 en verder, het LHBT-beleid te continueren, en dit bedrag mee te nemen bij het formuleren van de voorstellen voor de Begroting 2017,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Voorzitter, de tijd is te kort om allerlei positieve zaken te melden. Of om nog meer onder uw aandacht te brengen, zoals over de toekomst van de peuterspeelzalen, over de zoektocht naar een nieuw landje voor het tuinieren op het Wibautplein, over het parkeren voor mantelzorgers, of over het aanpakken van de wateroverlast…. Eén van onze fractieleden heeft de puinhopen in Oost zelf mogen aanschouwen; dat is echt geen pretje. Ook daar aandacht aan geven is goed voor de leefbaarheid van oost!

Naar het nieuwsoverzicht