Gemeenteraadsverkiezingen 2018-stel je kandidaat

Geplaatst op 03-08-2017 om 17:15 uur

Jong of oud, wij zijn op zoek naar jou, neem de toekomst van Schiedam in eigen hand! 

Volgend jaar in maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA is daarom op zoek naar enthousiaste kandidaten die zich in willen zetten voor onze mooie stad, Schiedam.

 Je vraagt je misschien af wat een gemeenteraadslid nou precies doet. Lid van de gemeenteraad zijn is een verantwoordelijke positie. Als hoogste orgaan van de gemeente Schiedam is de raad verantwoordelijk voor vele onderwerpen op het gebied van ( jeugd) zorg, de participatiewet, onderwijs, ruimtelijke ordening, verkeer, parkeren enz. En dat alles binnen een begroting van ruim €300 miljoen. Natuurlijk is er het college als dagelijks bestuur dat samen met het ambtelijk apparaat zorgt dat alles goed verloopt, maar binnen de kaders die door de raad zijn vastgesteld. Het raadslidmaatschap is een behoorlijke klus, met grote verantwoordelijkheden.

Een raadslid heeft een aantal instrumenten tot zijn of haar beschikking die maken dat hij of zij tegen de taak opgewassen kan zijn. Welke instrumenten dat zijn, dat leer je onderweg! Belangrijker is dat je weet wat er speelt, dat je kunt luisteren en een politieke antenne hebt. En een sociaaldemocratisch hart in je donder!

Als eerste moet een raadslid goed op de hoogte zijn van alles wat er speelt in de Schiedamse samenleving. Voor de PvdA is het besturen van de stad geen theoretische operatie, maar gaat het altijd over het effect van een besluit op de inwoners, waarbij het algemeen belang vóór het individuele belang komt. Lid zijn van een vereniging of vrijwilliger zijn geeft daarom duidelijk een streepje voor.

Een raadslid moet  goed kunnen luisteren. Luisteren naar inwoners, (vrijwilligers-) organisaties en verenigingen in de stad. Als raadslid moet je  het gehoorde kunnen omzetten naar beleid en in staat zijn om dat in de raadszaal te vertalen naar voorstellen die kunnen rekenen op de instemming van een meerderheid van de 35 raadsleden.

Een raadslid voor de PvdA is open en eerlijk, bedrijft transparante politiek. Weten hoe de hazen lopen en strategisch kunnen denken zijn van groot belang. Een politieke antenne is daarom een onmisbaar stuk gereedschap in de koffer van een raadslid.

 Verder is het van belang dat een raadslid in heldere taal gedachten, ideeën en voorstellen onder woorden kan brengen. Het belangrijkste instrument in de koffer van een PvdA-raadslid is echter met voorsprong de sociaal-democratische meetlat. Al het handelen, privé en in functie, van een PvdA-fractielid legt hij of zij langs deze meetlat die hij/zij daarom altijd  bij zich draagt. En die meetlat zul je regelmatig moeten ijken in overleggen in  partij en  fractie. Een voorstel in de gemeenteraad of een compromis? Dit wordt gemeten langs de meetlat voordat er over wordt gestemd. In het weekend in de kroeg? Meetlat mee. Een verzoek van een inwoner, vereniging of ondernemer? Meetlat er bij.

Heb jij zo’n sociaaldemocratische meetlat? Ben je mondig en wil je een grotere verantwoordelijkheid dragen als Schiedammer? Staat daarnaast de PvdA jou op het lijf geschreven en wil je graag onderdeel uitmaken van een fris en innovatief team? Bekijk dan de uitgebreide profielschets en meld je aan als kandidaat. 

Gelieve je kandidaatstelling (motivatie en C.V.) te sturen aan schiedam@pvda.nl voor 1 september 2017.

Profielschets gemeenteraad

 Als toekomstig lid van de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid Schiedam begrijpt en onderschrijft de kandidaat de regels over democratische besluitvorming en handelt hij/zij vanuit een sociaaldemocratisch oogpunt in het algemeen belang van de inwoners van Schiedam. Kwaliteit, kennis en kunde, inzet en integriteit zijn basisvoorwaarden.

Hieronder staan de uitgangspunten en vaardigheden waaraan een gemeenteraadslid moet voldoen. Het profiel van de fractievoorzitter wordt ook in deze profielschets uitgewerkt. De fractievoorzitter is vanzelfsprekend ook raadslid. Voor hem/haar gelden enkele aanvullende voorwaarden.

 Gemeenteraadslid
Het PvdA-raadslid heeft zitting als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad. Vanuit deze gekozen en volksvertegenwoordigende positie stelt hij/zij kaders voor het beleid en controleert hij/zij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) actief en kritisch. Het raadslid legt publiekelijk en actief verantwoording af over zijn/haar politieke functioneren. Hij/zij staat pal voor de idealen die hem/haar voor ogen staan. Door actief contacten te leggen en te onderhouden met burgers in de gemeente heeft het raadslid een helder beeld van wat er leeft in de samenleving. Het raadslid vertaalt waarden en idealen van de PvdA naar consequenties op gemeentelijk niveau. Verder moet een PvdA gemeenteraadslid aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • is lid van de PvdA (art. 2, lid 2 huishoudelijk reglement (HHR));
 • onderschrijft de interne bereidverklaring en de erecode van de PvdA;
 • onderschrijft het lokale verkiezingsprogramma, democratische besluitvorming en handelt vanuit sociaaldemocratisch oogpunt;
 • leeft de verplichting tot het leveren van een financiële bijdrage uit hoofde van zijn/haar gemeenteraadslidmaatschap aan de PvdA-afdeling volledig en stipt na;
 • beschikt over voldoende kwaliteit, kennis, kunde (competentie);
 • legt publiekelijk en actief verantwoording af over zijn/haar functioneren richting de leden en kiezers;
 • levert voldoende inzet en investeert voldoende tijd en energie in het raadslidmaatschap;
 • onderhoudt contact met organisaties in het maatschappelijk middenveld;
 • is bereid plaats te nemen in bovenstedelijke organisaties zoals MRDH;
 • voelt zich betrokken bij en investeert in het politieke leven van de afdeling;
 • is geïnteresseerd in en op de hoogte van belangrijke aspecten van de landelijke PvdA;
 • zet zich in bij andere partij- en campagneactiviteiten, ook als deze niet direct betrekking hebben op de verkiezingen voor de gemeenteraad;
 • indien hij/zij de partij verlaat, bijvoorbeeld omdat hij/zij zich niet (meer) met de visie van de partij op Europees, landelijk, regionaal en/of plaatselijk niveau kan verenigen, stelt hij/zij de gemeenteraadszetel met onmiddellijke ingang ter beschikking;
  Een PvdA gemeenteraadslid beschikt over de volgende competenties;
 • kan de politieke visie en standpunten van de PvdA in woord en geschrift vertalen;
 • kan nieuwe initiatieven starten en bestaande projecten goed voortzetten;
 • is een teamspeler en kan gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren en is hierop aanspreekbaar;
  • neemt verantwoordelijkheid voor het functioneren van de fractie en is hierop aanspreekbaar;
  • heeft gevoel voor politieke verhoudingen en beheerst het politieke spel;
  • kan zich inleven in de verhalen en standpunten van anderen;
  • heeft een resultaat- en doelgerichte instelling;
  • is geïnteresseerd in en op de hoogte van de maatschappelijke aspecten van en de gebeurtenissen in de gemeente Schiedam;
  • gaat respectvol om met collega-politici, burgers, ambtenaren en andere belanghebbenden;
  • is in staat contacten en brede netwerken op te zetten en gaat openbare discussies niet uit de weg;
  • heeft affiniteit met het openbaar bestuur;
  • kent en gebruikt de instrumenten van het dualisme op gemeentelijk niveau;
  • heeft ervaring in de omgang met de media of is bereid zich daarvoor bij te scholen;
  • kan een begroting lezen, begrijpen en beoordelen en dit te vertalen naar beleid en is in staat dossierkennis op te doen;

 Een PvdA-gemeenteraadslid beschikt over de volgende vaardigheden:

 • beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift op voldoende niveau;
 • kan motiveren/argumenteren en spreken in het openbaar;
 • Is in staat zich kritisch op te stellen en durft zich op onafhankelijke wijze te uiten;;
 • is sociaal vaardig, stelt zich luistervaardig en tactvol op en kan incasseren en relativeren;
 • is initiatiefrijk, heeft een creatieve geest en kan helder en overtuigend communiceren;
 • is bereid om zijn/haar kennis te verbreden en verdiepen;
 • kan communiceren via moderne sociale communicatiemiddelen;

 Fractievoorzitter

De fractievoorzitter geeft leiding aan de PvdA-gemeenteraadsfractie en is daarmee het boegbeeld van de partij in de gemeenteraad. De fractievoorzitter geeft sturing aan de relatie tussen de PvdA-gemeenteraadsfractie en de PvdA-wethouder(s). De fractievoorzitter legt samen met en namens de PvdA-gemeenteraadsfractie verantwoording af over het politieke functioneren van de fractie. De fractievoorzitter voldoet aan de eerdergenoemde punten voor gemeenteraadsleden en:

 • draagt als eerstverantwoordelijke de zorg over het goed functioneren en zich profileren van de PvdA-gemeenteraadsfractie;
 • vormt als initiatiefnemer van fractieactiviteiten soms de ‘motor’ achter, soms alleen de ‘stimulator’ achter een activiteit;
 • is in staat en ertoe bereid om zich in verschillende onderwerpen te verdiepen wanneer dit belangrijk is voor het functioneren van de fractie, ook als de desbetreffende onderwerpen niet direct vallen binnen de eigen specialisatie;
 • Is eerste aanspreekpunt voor andere geledingen binnen de lokale afdeling en de leden;
 • legt zowel mondeling als schriftelijk regelmatig verantwoording af over het fractiewerk aan de partij;

 De fractievoorzitter beschikt over de volgende competenties:

 • kan leiding en sturing geven aan de fractie en de fractieondersteuning;
 • kan anderen coachen;
 • kan mensen verbinden;
 • kan een bijeenkomst voorzitten;
 • kan dingen delegeren;
 • Kan functioneringsgesprekken voeren, al dan niet in samenwerking met het afdelingsbestuur;
  De fractievoorzitter beschikt over de volgende vaardigheden;
 • kan zorgen voor een prettige werksfeer binnen de fractie;
 • kan zorgen voor een evenredige verdeling van de fractiewerkzaamheden;
 • kan zorgen voor voldoende structuur en organiseert het fractiewerk transparant;
 • is in staat derden/partijgenoten te betrekken bij relevante werkzaamheden, zoals op het gebied van fractieondersteuning;
Naar het nieuwsoverzicht