PvdA begroet U graag bij valentijnsdag

09-02-2014 om 17:29 uur

Op vrijdag 14 februari Valentijnsdag wil de Partij van de Arbeid u graag een mooie rode roos aanbieden.

Succesvolle thema-ochtend wonen

07-02-2014 om 12:47 uur

De PvdA organiseerde afgelopen zaterdag een thema-ochten over wonen. Klik op lees verder voor het verslag van deze bijeenkomst.

PvdA in gesprek met minderheden

05-02-2014 om 07:55 uur

De PvdA heeft en prima bijeenkomst gehad met diverse minderhedenorganisaties. Lees verder voor een verslag van deze avond!

Stevige discussie in Oost

02-02-2014 om 20:53 uur

Op zaterdag 1 februari bezochten de PvdA-fractie en de kandidaat-raadsleden Schiedam –Oost. De bijeenkomst in het Wijkcentrum aan de Boerhaavelaan was druk bezocht.

Partij van de Arbeid Schiedam spreekt met Oost

29-01-2014 om 21:37 uur

De Partij van de Arbeid Schiedam gaat zaterdag 1 februari op bezoek in Schiedam Oost in Wijkcentrum Oost aan de Boerhaavelaan 79.

Elektrische voertuigen mooie eerste stap beter OV

28-01-2014 om 23:00 uur

Op 1 maart worden nieuwe elektrische voertuigen in gebruik genomen als aanvulling op ons openbaar vervoer. De PvdA ziet deze voertuigen als een mooie eerste stap op weg naar beter openbaar vervoer.

Nieuwe raadsleden maken kennis met Nieuwland

23-01-2014 om 08:37 uur

Het wijkbezoek van de PvdA aan Schiedam Nieuwland op 18 januari j.l. was een bijzonder informatieve en gezellige bijeenkomst. Onder het genot van een lekker stuk vlaai werd door zittende raadsleden en de nieuwe kandidaten van gedachten gewisseld met  bewoners van Nieuwland en professionals die er werken  en die samen met vrijwilligers al jaren druk bezig zijn om van deze wijk iets moois te maken. Jeffrey Davidsz van Woonplus, de woningbouwvereniging die tussen de 60 en de 70% van de woningen in Nieuwland beheert.  schetste de geschiedenis en de totstandkoming van het Wijk Actieplan (WAP). Hij nodigde de aanwezigen van harte uit voor de verkiezingsmarkt op 4 maart in het ’s Gravenlandcollege. Op die avond zal ook veel aandacht zijn voor het Wijk Actieplan.

Christine Pauw schetste vervolgens samen met twee van de casemanagers van Stichting Mee de werkwijze van het Wijkondersteuningsteam (WOT)  in Nieuwland, waarna vrijwilliger Hans enthousiast vertelde wat de “Buurtkanjers” allemaal betekenen voor deze wijk. Zij helpen mensen met klusjes die ze zelf niet meer kunnen doen, knappen meubels op en verbouwen groenten en kruiden met een aantal bewoners.

Joop de Beer van de bewonersvereniging Nieuwland sprak zijn zorg uit over de vergrijzing binnen de bewonersorganisatie. Hij hoopt op nieuwe aanwas en verjonging. Hoewel hij het positief vind dat de politiek het voorzieningenniveau op peil wil houden in de wijken hoort daar naar zijn mening ook voldoende betaalde mankracht bij en daar ontbreekt het op dit moment aan na de laatste bezuinigingsronde.

Ook de andere aanwezigen gaven aan met dit probleem te kampen. Er zijn bijzonder veel betrokken vrijwilligers in Nieuwland maar voor de weinige professionals die over zijn gebleven is de werkdruk hoog en zij vinden dat de vrijwilligers ook goede aansturing en ondersteuning verdienen. Aanwezig wethouder Peter Groeneweg gaf aan zich te realiseren dat de laatste noodzakelijke bezuinigingsronde zeer ingrijpend was geweest.

Er werd een helder en goed verhaal verteld door de voorzitter van de jongerenvereniging van de Moskee aan de Schaepmansingel, Fatih Basalan. De moskee organiseert ontzettend veel activiteiten voor oud en jong, biedt ondersteuning bij o.a. schoolkeuze en het maken van huiswerk, en begeleidt ook mensen die problemen in de privésfeer hebben. Daarnaast worden er ook themabijeenkomsten georganiseerd.

Als laatste  kwamen  het huiskamerproject “het Puttertje” van Riet Putters en “Samen Buurten” aan bod. Riet vertelde hoe zij het huiskamerproject,  waar veel oudere dames van allerlei nationaliteiten komen, al jaren succesvol bestiert. Wil van Vliet en Yvonne Lammert- van Bueren vertelden hoe zij als maatschappelijk werkenden van Samen Buurten via huisbezoeken mensen proberen te activeren om weer aan het maatschappelijk leven deel te nemen, en hoe zij tegen ontzettend veel armoede aanlopen.

Afsluitend werd nog gediscussieerd over de overgang van o.a. de jeugdzorg van het rijk naar de gemeente. Organisatoren van de dag, Coby de la Rie en Liesbeth Schoel maakten duidelijk dat de PvdA raadsleden zeer nadrukkelijk vinger aan de pols houden m.b.t. deze ontwikkelingen en dat de verantwoordelijke wethouder zich sterk maakt voor het secuur uitvoeren van deze voor de gemeente nieuwe taken.

De bijeenkomst werd afgesloten met een lekker broodje en er werden meteen onderling gegevens uitgewisseld en afspraken gemaakt voor nieuwe samenwerking. 

 

 

Hans Spekman bezoekt Schiedam

15-01-2014 om 20:59 uur

Op vrijdag 17 januari brengt Hans Spekman een bezoek aan het Pvda bezoekerscentrum aan de Hoogstraat 52. Om 15.00 uur vertrekt hij vanaf het stadskantoor, en zal  zijn rondwandeling om 16.00 op de Hoogstraat beeindigen. Iedereen is zowel tijdens de wandeling als op de Hoogstraat welkom en kan met hem in dicussie over zowel lokale als landelijke thema's.

Nieuwjaarsreceptie PvdA

12-01-2014 om 19:41 uur

Zondag 12 januari was de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Schiedam. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst werd het verkiezingsprogramma gepresenteerd aan Mario Stam, de lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In dit artikel integraal de nieuwjaarsrede die Mario vanmiddag uitsprak:

 

Dames en heren,

Als eerste natuur lijk de beste wensen voor diegenen die ik nog niet de hand heb kunnen schudden. Ik hoop dat 2014 voor u allen een jaar in goede gezondheid zal worden. Ik dank u ook hartelijk voor uw komst naar ons ontmoetingscentrum hier op de Hoogstraat.

2014 wordt een heel bijzonder jaar. Op 19 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en op 22 mei zijn de verkiezingen voor het Europese parlement. Vandaag trappen we met elkaar, in ons PvdA pand, de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af.  De komende maanden wordt het voor alle campaigners keihard werken om een goed resultaat neer te zetten. En de omstandigheden zijn goed!

De PvdA Schiedam heeft een prachtige kandidatenlijst weten samen te stellen. In weerwil van de geluiden die her en der in het land te horen zijn heeft de PvdA in Schiedam geen moeite om goede kandidaten te vinden. Die goede kandidaten zijn vandaag in grote getalen hier aanwezig. Voor zover u nog geen kennis met ze heeft kunnen maken, heeft u daar in ieder geval vanaf vandaag ruimschoots de gelegenheid voor. En het is een lijst om trots op te zijn. Een samenstel van mensen met ruimschootse kennis van de verschillende beleidsterreinen, die geworteld zijn in de Schiedamse samenleving, die de wijken en de mensen kennen en die door de Schiedammers worden gekend, erkend en herkend. Een goede mix van ervaren en nieuwe mensen, van jonge en oudere mensen, van mannen en van vrouwen. Deze groep heeft met elkaar gemeen dat ze de komende vier jaren Uit liefde voor Schiedam willen strijden voor onze sociaal democratische waarden en de idealen van onze partij. Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Daar doen we het in Schiedam voor. En met deze waarden uit het beginselprogramma van de partij zijn niet alleen onze kandidaten doordesemd, ook ons verkiezingsprogramma is van voor tot achter, van kaft tot kaft doortrokken van deze sociaal democratische idealen.

In ons verkiezingsprogramma zetten wij helder onze visie op Schiedam uiteen. Hoop, zekerheid en optimisme liggen ten grondslag aan deze visie. De PvdA wil dat onze stad in 2018 een nóg socialere stad is dan nu. We zetten vol in op sociale stijging. Sociale stijging via onderwijs, via werk, via cultuur en via sport. Maar ook op de zekerheid, de zekerheid dat mensen er op kunnen rekenen dat er een vangnet is voor diegenen die het niet zelf kunnen. Een vangnet dat mensen voorziet van een fatsoenlijk niveau van bestaan, dat mensen activeert, in hun kracht brengt en hen weer in staat stelt om, indien mogelijk, zelf te voorzien in een inkomen.

Onze jeugd is onze toekomst. Daarom is een goede jeugdzorg een prioriteit, nú en in de komende jaren. Jeugdzorg moet kwalitatief beter en doelmatiger worden georganiseerd. We moeten af van de burocratische romplslomp die nu samenhangt met ons systeem van jeugdzorg en meer ruimte geven aan de professionals en preventief gaan werken. Kinderen moeten geholpen worden zodra we het probleem voorzien, niet als het zich al voordoet. Schiedam is, in samenwerking met gemeentes en instellingen in de regio, al ver met de voorbereidingen voor de decentralisatie van de jeugdzorg. De PvdA stelt hierbij het belang van de jeugd voorop. Dát is ook de reden dat de PvdA pleit voor een verbetering van de resultaten van het onderwijs. Van de voor en vroegschoolse educatie tot aan het voortgezet onderwijs, de resultaten moeten vooruit. Ze móeten vooruit.  Onze kinderen verdienen het om goed onderwijs te krijgen. We zijn de weg voor deze verbetering ingeslagen en die zullen we vervolgen. Die zullen we vervolgen totdat alle Schiedamse scholen volgens de inspectie voldoen. De zullen we vervolgen totdat alle leerlingen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben en die zullen we vervolgen totdat de Schiedamse resultaten zich verhouden tot die in vergelijkbare steden. Voor  ondermaats onderwijs is in Schiedam geen ruimte!

Schiedam kent veel mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, veel mensen moeten rondkomen van een te laag inkomen om goed van te kunnen bestaan. Voor deze Schiedammers, dat zijn mensen die moeten rondkomen met een inkomen tot 110, of 120% van de bijstand zet de PvdA in op het armoedebeleid. Armoedebeleid dat activerend en ondersteunend is, dat ook toegankelijk is voor Schiedammers die niet beschikken over bureaucratische vaardigheden en dat er toe leidt dat men weer kan rondkomen en kan deelnemen aan de maatschappij. We zullen daarbij intensief moeten samenwerken met instellingen, stichtingen en organisaties  die zich ook bezighouden met armoedebestrijding.

Als we het hebben over deelnemen aan de maatschappij, dan hebben we het ook over mensen uit een isolement halen, of voorkomen dat ze in een isolement geraken. In onze partij is een goede discussie gevoerd over gratis openbaar vervoer. Ja GRATIS openbaar vervoer. Voor mensen met een smalle beurs, voor 65 plussers en voor al die mensen die het nodig hebben om niet in een isolement te geraken. Maar.. werk is nog altijd de beste garantie om niet in een isolement te komen en om niet in armoede terecht te komen. Het is daarom van belang om de werkgelegenheid zo veel als mogelijk te stimuleren, door bedrijven naar Schiedam te trekken, door een investeringsklimaat te scheppen dat aantrekkelijk is en door onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar te laten aansluiten. Dit kan door overheid, onderwijs en ondernemers met elkaar in contact te brengen én te houden.

De maatschappij is volop in beweging en volop in verandering. De PvdA is een partij die met beide voeten in de maatschappij staat. Wij zien ook deze trend.  Wij zien dat de wereld niet wordt gemaakt vanuit ivoren torens zoals ons stadskantoor, wij zien dat inwoners zelf part en deel willen zijn van hun leefomgeving, de gemeente is tegenwoordig een partner die met de inwoners meedoet en niet meer andersom. Deze trend keer niet meer. En dat betekent dus, dat de beweging die is ingezet naar het faciliteren en ondersteunen van inwoners en hun initiatieven met kracht moet worden voortgezet. Dat betekent dat de gemeente naast de bewoners moet staan, in goede tijden én in slechte tijden. Dat deden we toen het moeilijk was bij de bewonersvereniging Zuid, dat doen we nu rondom voorzieningen als de Erker, rondom speelotheek Ikkie en dat zullen we als het aan de PvdA ligt blijven doen als het weer moet. Ook dat is samenwerken. De PvdA gaat voorop in de strijd als het gaat om het ondersteunen van bewoners. Dat kan ook omdat wij weten wat er leeft. Niet voor niets gaat de PvdA maand na maand de wijken in om te horen wat er speelt en wat er leeft. De PvdÁ stond voorop toen het ging om zwembad Zuid. En laat u niet bedotten door populisten die nu een slaatje denken te slaan uit het voortbestaan van het bad. Als de PvdA niet keihard was opgetreden en niet het strijdgewaad had aangegord, dan was daar nu een hondenuitlaatplaats geweest. Als de PvdA niet had doorgebeten rondom de stichting Eigen Werk, dan waren er nu meer Schiedammers geweest die buiten de boot vielen.

Dat brengt mij op het volgende. Over ruim twee maanden dan zijn er verkiezingen. Van de huidige fractie zullen er dan velen aftreden als raadslid. Zij hebben zich jaren achter elkaar ingezet voor de stad en voor de inwoners. Ook zij worden gekend, erkend en herkend als echte PvdA-ers. Zij dragen een schat aan ervaring bij zich en ik denk dat het goed is, als wij deze ervaring als partij in ere houden.

Wij, de PvdA strijden vóór ónze idealen. Wij strijden voor onze idealen omdat we nog zo veel willen bereiken, omdat wij vinden dat de samenleving altijd beter kan, zie hiervoor ook ons verkiezingsprogramma.  Wij, de PvdA, strijden niet zozeer tégen anderen, of tegen de idealen van anderen. Partijen die tegen zijn die hebben we al genoeg in Schiedam. Maar ergens tegen zijn brengt de stad niet vooruit. Populisme helpt de inwoners geen sikkepit verder in de sociale stijging en het vertrouwen van de inwoners in de politiek brengen we niet terug door politiek belletje trekken, roepen dat iets niet deugt, maar in geen velden of wegen te bekennen zijn als er over oplossingen gesproken moet worden. Vertrouwen breng je terug met een heldere visie op de maatschappij, met goed luisteren naar de inwoners, door naast ze te gaan staan en hun inbreng serieus te nemen, maar ook door eerlijk te zijn. Eerlijk te zijn in de verwachtingen die je wekt en eerlijk te zijn in je beloften dat geeft  betrouwbaarheid.  Inwoners vragen ons om te besturen op politieke wijze, zij vragen niet om politieke te spelen.

Dat is ook iets dat we in gedachten moeten houden voor ná 19 maart. Want vanaf die datum moeten we vier jaren samenwerken met alle partijen in de gemeenteraad. Zullen we samen op constructieve wijze de stad moeten besturen. Dat vraagt iets van instelling en opstelling van alle partijen.  Maar dat vraagt ook iets van de geloofwaardigheid van de programma’s , kandidatenlijsten en de kandidaatbestuurders, ook en vooral bij VVD en CDA.

Bij ons zijn programma, kandidatenlijst en constructieve opstelling dik op orde. Ik heb vertrouwen in onze campagne en in een goede uitslag voor Schiedam. Laten wij na vandaag samen de straat op gaan en onze idealen gaan verspreiden. Ik heb er zin in, de kandidaten hebben er zin in en de partij heeft er zin in. Uit liefde voor Schiedam!

Breng een bezoek aan de Tweede Kamer

05-01-2014 om 20:00 uur

Speciaal voor PvdA leden is er weer de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer. Dit gebeurt onder leiding vanTweede Kamerlid Marit Maij. Zij zal wat van het Kamergebouw laten zien, zichzelf voorstellen en met de gasten in gesprek gaan over allerhande onderwerpen.

Men kan zich dan per e-mail aanmelden tot uiterlijk een week van te voren o.v.v. naam (m/v), mailadres, telefoonnummer. Wie het eerst komt, het eerst maalt……

Aanmelden kan bij Anita Kuyt (di. t/m do.) A.Kuyt@tweedekamer.nl

Plein 2/Postbus 20018
2500 EA Den Haag

... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24