Nieuwe raadsleden maken kennis met Nieuwland

23-01-2014 om 08:37 uur

Het wijkbezoek van de PvdA aan Schiedam Nieuwland op 18 januari j.l. was een bijzonder informatieve en gezellige bijeenkomst. Onder het genot van een lekker stuk vlaai werd door zittende raadsleden en de nieuwe kandidaten van gedachten gewisseld met  bewoners van Nieuwland en professionals die er werken  en die samen met vrijwilligers al jaren druk bezig zijn om van deze wijk iets moois te maken. Jeffrey Davidsz van Woonplus, de woningbouwvereniging die tussen de 60 en de 70% van de woningen in Nieuwland beheert.  schetste de geschiedenis en de totstandkoming van het Wijk Actieplan (WAP). Hij nodigde de aanwezigen van harte uit voor de verkiezingsmarkt op 4 maart in het ’s Gravenlandcollege. Op die avond zal ook veel aandacht zijn voor het Wijk Actieplan.

Christine Pauw schetste vervolgens samen met twee van de casemanagers van Stichting Mee de werkwijze van het Wijkondersteuningsteam (WOT)  in Nieuwland, waarna vrijwilliger Hans enthousiast vertelde wat de “Buurtkanjers” allemaal betekenen voor deze wijk. Zij helpen mensen met klusjes die ze zelf niet meer kunnen doen, knappen meubels op en verbouwen groenten en kruiden met een aantal bewoners.

Joop de Beer van de bewonersvereniging Nieuwland sprak zijn zorg uit over de vergrijzing binnen de bewonersorganisatie. Hij hoopt op nieuwe aanwas en verjonging. Hoewel hij het positief vind dat de politiek het voorzieningenniveau op peil wil houden in de wijken hoort daar naar zijn mening ook voldoende betaalde mankracht bij en daar ontbreekt het op dit moment aan na de laatste bezuinigingsronde.

Ook de andere aanwezigen gaven aan met dit probleem te kampen. Er zijn bijzonder veel betrokken vrijwilligers in Nieuwland maar voor de weinige professionals die over zijn gebleven is de werkdruk hoog en zij vinden dat de vrijwilligers ook goede aansturing en ondersteuning verdienen. Aanwezig wethouder Peter Groeneweg gaf aan zich te realiseren dat de laatste noodzakelijke bezuinigingsronde zeer ingrijpend was geweest.

Er werd een helder en goed verhaal verteld door de voorzitter van de jongerenvereniging van de Moskee aan de Schaepmansingel, Fatih Basalan. De moskee organiseert ontzettend veel activiteiten voor oud en jong, biedt ondersteuning bij o.a. schoolkeuze en het maken van huiswerk, en begeleidt ook mensen die problemen in de privésfeer hebben. Daarnaast worden er ook themabijeenkomsten georganiseerd.

Als laatste  kwamen  het huiskamerproject “het Puttertje” van Riet Putters en “Samen Buurten” aan bod. Riet vertelde hoe zij het huiskamerproject,  waar veel oudere dames van allerlei nationaliteiten komen, al jaren succesvol bestiert. Wil van Vliet en Yvonne Lammert- van Bueren vertelden hoe zij als maatschappelijk werkenden van Samen Buurten via huisbezoeken mensen proberen te activeren om weer aan het maatschappelijk leven deel te nemen, en hoe zij tegen ontzettend veel armoede aanlopen.

Afsluitend werd nog gediscussieerd over de overgang van o.a. de jeugdzorg van het rijk naar de gemeente. Organisatoren van de dag, Coby de la Rie en Liesbeth Schoel maakten duidelijk dat de PvdA raadsleden zeer nadrukkelijk vinger aan de pols houden m.b.t. deze ontwikkelingen en dat de verantwoordelijke wethouder zich sterk maakt voor het secuur uitvoeren van deze voor de gemeente nieuwe taken.

De bijeenkomst werd afgesloten met een lekker broodje en er werden meteen onderling gegevens uitgewisseld en afspraken gemaakt voor nieuwe samenwerking. 

 

 

Hans Spekman bezoekt Schiedam

15-01-2014 om 20:59 uur

Op vrijdag 17 januari brengt Hans Spekman een bezoek aan het Pvda bezoekerscentrum aan de Hoogstraat 52. Om 15.00 uur vertrekt hij vanaf het stadskantoor, en zal  zijn rondwandeling om 16.00 op de Hoogstraat beeindigen. Iedereen is zowel tijdens de wandeling als op de Hoogstraat welkom en kan met hem in dicussie over zowel lokale als landelijke thema's.

Nieuwjaarsreceptie PvdA

12-01-2014 om 19:41 uur

Zondag 12 januari was de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Schiedam. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst werd het verkiezingsprogramma gepresenteerd aan Mario Stam, de lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In dit artikel integraal de nieuwjaarsrede die Mario vanmiddag uitsprak:

 

Dames en heren,

Als eerste natuur lijk de beste wensen voor diegenen die ik nog niet de hand heb kunnen schudden. Ik hoop dat 2014 voor u allen een jaar in goede gezondheid zal worden. Ik dank u ook hartelijk voor uw komst naar ons ontmoetingscentrum hier op de Hoogstraat.

2014 wordt een heel bijzonder jaar. Op 19 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en op 22 mei zijn de verkiezingen voor het Europese parlement. Vandaag trappen we met elkaar, in ons PvdA pand, de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af.  De komende maanden wordt het voor alle campaigners keihard werken om een goed resultaat neer te zetten. En de omstandigheden zijn goed!

De PvdA Schiedam heeft een prachtige kandidatenlijst weten samen te stellen. In weerwil van de geluiden die her en der in het land te horen zijn heeft de PvdA in Schiedam geen moeite om goede kandidaten te vinden. Die goede kandidaten zijn vandaag in grote getalen hier aanwezig. Voor zover u nog geen kennis met ze heeft kunnen maken, heeft u daar in ieder geval vanaf vandaag ruimschoots de gelegenheid voor. En het is een lijst om trots op te zijn. Een samenstel van mensen met ruimschootse kennis van de verschillende beleidsterreinen, die geworteld zijn in de Schiedamse samenleving, die de wijken en de mensen kennen en die door de Schiedammers worden gekend, erkend en herkend. Een goede mix van ervaren en nieuwe mensen, van jonge en oudere mensen, van mannen en van vrouwen. Deze groep heeft met elkaar gemeen dat ze de komende vier jaren Uit liefde voor Schiedam willen strijden voor onze sociaal democratische waarden en de idealen van onze partij. Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Daar doen we het in Schiedam voor. En met deze waarden uit het beginselprogramma van de partij zijn niet alleen onze kandidaten doordesemd, ook ons verkiezingsprogramma is van voor tot achter, van kaft tot kaft doortrokken van deze sociaal democratische idealen.

In ons verkiezingsprogramma zetten wij helder onze visie op Schiedam uiteen. Hoop, zekerheid en optimisme liggen ten grondslag aan deze visie. De PvdA wil dat onze stad in 2018 een nóg socialere stad is dan nu. We zetten vol in op sociale stijging. Sociale stijging via onderwijs, via werk, via cultuur en via sport. Maar ook op de zekerheid, de zekerheid dat mensen er op kunnen rekenen dat er een vangnet is voor diegenen die het niet zelf kunnen. Een vangnet dat mensen voorziet van een fatsoenlijk niveau van bestaan, dat mensen activeert, in hun kracht brengt en hen weer in staat stelt om, indien mogelijk, zelf te voorzien in een inkomen.

Onze jeugd is onze toekomst. Daarom is een goede jeugdzorg een prioriteit, nú en in de komende jaren. Jeugdzorg moet kwalitatief beter en doelmatiger worden georganiseerd. We moeten af van de burocratische romplslomp die nu samenhangt met ons systeem van jeugdzorg en meer ruimte geven aan de professionals en preventief gaan werken. Kinderen moeten geholpen worden zodra we het probleem voorzien, niet als het zich al voordoet. Schiedam is, in samenwerking met gemeentes en instellingen in de regio, al ver met de voorbereidingen voor de decentralisatie van de jeugdzorg. De PvdA stelt hierbij het belang van de jeugd voorop. Dát is ook de reden dat de PvdA pleit voor een verbetering van de resultaten van het onderwijs. Van de voor en vroegschoolse educatie tot aan het voortgezet onderwijs, de resultaten moeten vooruit. Ze móeten vooruit.  Onze kinderen verdienen het om goed onderwijs te krijgen. We zijn de weg voor deze verbetering ingeslagen en die zullen we vervolgen. Die zullen we vervolgen totdat alle Schiedamse scholen volgens de inspectie voldoen. De zullen we vervolgen totdat alle leerlingen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben en die zullen we vervolgen totdat de Schiedamse resultaten zich verhouden tot die in vergelijkbare steden. Voor  ondermaats onderwijs is in Schiedam geen ruimte!

Schiedam kent veel mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, veel mensen moeten rondkomen van een te laag inkomen om goed van te kunnen bestaan. Voor deze Schiedammers, dat zijn mensen die moeten rondkomen met een inkomen tot 110, of 120% van de bijstand zet de PvdA in op het armoedebeleid. Armoedebeleid dat activerend en ondersteunend is, dat ook toegankelijk is voor Schiedammers die niet beschikken over bureaucratische vaardigheden en dat er toe leidt dat men weer kan rondkomen en kan deelnemen aan de maatschappij. We zullen daarbij intensief moeten samenwerken met instellingen, stichtingen en organisaties  die zich ook bezighouden met armoedebestrijding.

Als we het hebben over deelnemen aan de maatschappij, dan hebben we het ook over mensen uit een isolement halen, of voorkomen dat ze in een isolement geraken. In onze partij is een goede discussie gevoerd over gratis openbaar vervoer. Ja GRATIS openbaar vervoer. Voor mensen met een smalle beurs, voor 65 plussers en voor al die mensen die het nodig hebben om niet in een isolement te geraken. Maar.. werk is nog altijd de beste garantie om niet in een isolement te komen en om niet in armoede terecht te komen. Het is daarom van belang om de werkgelegenheid zo veel als mogelijk te stimuleren, door bedrijven naar Schiedam te trekken, door een investeringsklimaat te scheppen dat aantrekkelijk is en door onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar te laten aansluiten. Dit kan door overheid, onderwijs en ondernemers met elkaar in contact te brengen én te houden.

De maatschappij is volop in beweging en volop in verandering. De PvdA is een partij die met beide voeten in de maatschappij staat. Wij zien ook deze trend.  Wij zien dat de wereld niet wordt gemaakt vanuit ivoren torens zoals ons stadskantoor, wij zien dat inwoners zelf part en deel willen zijn van hun leefomgeving, de gemeente is tegenwoordig een partner die met de inwoners meedoet en niet meer andersom. Deze trend keer niet meer. En dat betekent dus, dat de beweging die is ingezet naar het faciliteren en ondersteunen van inwoners en hun initiatieven met kracht moet worden voortgezet. Dat betekent dat de gemeente naast de bewoners moet staan, in goede tijden én in slechte tijden. Dat deden we toen het moeilijk was bij de bewonersvereniging Zuid, dat doen we nu rondom voorzieningen als de Erker, rondom speelotheek Ikkie en dat zullen we als het aan de PvdA ligt blijven doen als het weer moet. Ook dat is samenwerken. De PvdA gaat voorop in de strijd als het gaat om het ondersteunen van bewoners. Dat kan ook omdat wij weten wat er leeft. Niet voor niets gaat de PvdA maand na maand de wijken in om te horen wat er speelt en wat er leeft. De PvdÁ stond voorop toen het ging om zwembad Zuid. En laat u niet bedotten door populisten die nu een slaatje denken te slaan uit het voortbestaan van het bad. Als de PvdA niet keihard was opgetreden en niet het strijdgewaad had aangegord, dan was daar nu een hondenuitlaatplaats geweest. Als de PvdA niet had doorgebeten rondom de stichting Eigen Werk, dan waren er nu meer Schiedammers geweest die buiten de boot vielen.

Dat brengt mij op het volgende. Over ruim twee maanden dan zijn er verkiezingen. Van de huidige fractie zullen er dan velen aftreden als raadslid. Zij hebben zich jaren achter elkaar ingezet voor de stad en voor de inwoners. Ook zij worden gekend, erkend en herkend als echte PvdA-ers. Zij dragen een schat aan ervaring bij zich en ik denk dat het goed is, als wij deze ervaring als partij in ere houden.

Wij, de PvdA strijden vóór ónze idealen. Wij strijden voor onze idealen omdat we nog zo veel willen bereiken, omdat wij vinden dat de samenleving altijd beter kan, zie hiervoor ook ons verkiezingsprogramma.  Wij, de PvdA, strijden niet zozeer tégen anderen, of tegen de idealen van anderen. Partijen die tegen zijn die hebben we al genoeg in Schiedam. Maar ergens tegen zijn brengt de stad niet vooruit. Populisme helpt de inwoners geen sikkepit verder in de sociale stijging en het vertrouwen van de inwoners in de politiek brengen we niet terug door politiek belletje trekken, roepen dat iets niet deugt, maar in geen velden of wegen te bekennen zijn als er over oplossingen gesproken moet worden. Vertrouwen breng je terug met een heldere visie op de maatschappij, met goed luisteren naar de inwoners, door naast ze te gaan staan en hun inbreng serieus te nemen, maar ook door eerlijk te zijn. Eerlijk te zijn in de verwachtingen die je wekt en eerlijk te zijn in je beloften dat geeft  betrouwbaarheid.  Inwoners vragen ons om te besturen op politieke wijze, zij vragen niet om politieke te spelen.

Dat is ook iets dat we in gedachten moeten houden voor ná 19 maart. Want vanaf die datum moeten we vier jaren samenwerken met alle partijen in de gemeenteraad. Zullen we samen op constructieve wijze de stad moeten besturen. Dat vraagt iets van instelling en opstelling van alle partijen.  Maar dat vraagt ook iets van de geloofwaardigheid van de programma’s , kandidatenlijsten en de kandidaatbestuurders, ook en vooral bij VVD en CDA.

Bij ons zijn programma, kandidatenlijst en constructieve opstelling dik op orde. Ik heb vertrouwen in onze campagne en in een goede uitslag voor Schiedam. Laten wij na vandaag samen de straat op gaan en onze idealen gaan verspreiden. Ik heb er zin in, de kandidaten hebben er zin in en de partij heeft er zin in. Uit liefde voor Schiedam!

Breng een bezoek aan de Tweede Kamer

05-01-2014 om 20:00 uur

Speciaal voor PvdA leden is er weer de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer. Dit gebeurt onder leiding vanTweede Kamerlid Marit Maij. Zij zal wat van het Kamergebouw laten zien, zichzelf voorstellen en met de gasten in gesprek gaan over allerhande onderwerpen.

Men kan zich dan per e-mail aanmelden tot uiterlijk een week van te voren o.v.v. naam (m/v), mailadres, telefoonnummer. Wie het eerst komt, het eerst maalt……

Aanmelden kan bij Anita Kuyt (di. t/m do.) A.Kuyt@tweedekamer.nl

Plein 2/Postbus 20018
2500 EA Den Haag

PvdA wil gratis parkeren voor mantelzorgers.

31-12-2013 om 00:07 uur

De PvdA is voor een gratis parkeervergunning voor mantelzorgers. Mantelzorgers verlenen zorg aan hun naasten zonder hiervoor betaald te worden. In delen van Schiedam met betaald parkeren, moeten mantelzorgers hoge parkeerkosten maken. Dit vormt voor mantelzorgers met een kleine beurs een belemmering om mantelzorg uit te voeren. De PvdA wil deze belemmering wegnemen. Dit is sociaal voor de mantelzorger en levert de maatschappij uiteindelijk geld op.

De gemeente Schiedam wil mantelzorgers actief ondersteunen omdat het van groot belang is te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. De overbelasting hoeft niet alleen emotioneel te zijn, maar kan ook fysiek, of zelfs financieel zijn. 

Kandidaat-gemeenteraadslid Hanke Clausen: “Mantelzorgen gaat in veel gevallen gepaard met kleine kosten zoals: even een boodschap doen, een envelop en postzegel kopen, en wat grotere zaken als reiskosten (benzine, of openbaar vervoer). Een grote kostenpost hierbij zijn de parkeerkosten. Die lopen aardig op, als je twee tot drie uur een aantal keren per week voor iemand zorgt.”


Het is wenselijk dat er voor mantelzorgers – die niet in de directe nabijheid van de mantelzorgnemer wonen – een voorziening getroffen wordt dat zij mogen parkeren met een speciale parkeervergunning voor mantelzorgers. Deze maatregel sluit ook goed aan bij het beleid van de gemeente Schiedam om de betrokkenheid van Schiedammers onderling te vergroten en mantelzorgbeleid zo in te richten dat mantelzorgers goed ondersteund worden.

 Hanke Clausen: “Door een kleine bijdrage in de parkeerkosten te financieren, ondersteunen we niet alleen de mantelzorger. Doordat er mantelzorg wordt verleend, hoeft er minder dure professionele zorg verleend te worden. Een ware bezuiniging dus.” 

Schiedam zou zeker niet uniek zijn als we dit initiatief in zouden voeren. Hanke Clausen: “Een gratis parkeervergunning voor mantelzorgers bestaat bijvoorbeeld al in Vlaardingen en Den Haag. Belangrijk hierbij is wel om vast te stellen of iemand mantelzorg verleent en of er geen misbruik wordt gemaakt van de regeling. In voorbeeldsteden wordt gebruik gemaakt van een CIZ-verklaring, een WMO-beschikking, of een inschrijving bij steunpunt Mantelzorg.“

PvdA Schiedam wenst U een fijne feestdagen

22-12-2013 om 23:02 uur

Ook tijdens de kerstvakantie heten we u welkom in het PvdA ontmoetingscentrum Hoogstaat 52.  

Vrijdag 27 december    10.30-15.00 uur

Zaterdag 28 december 11.30-16.00 uur

Donderdag 2 januari    19.00-21.00 uur

Vrijdag 3 januari          10.30-15.00 uur, met knutselen en versieren cupcakes.

Zaterdag 4 januari       11.30-16.00 uur

Schiedam intensiveert het armoedebeleid

21-12-2013 om 17:36 uur

Op donderdagavond 19 december 2013 is de nota ‘Intensivering armoedebeleid gemeente Schiedam 2013’ door de gemeenteraad van Schiedam unaniem aangenomen. De nota heeft op breed draagvlak kunnen rekenen wegens het overleg vooraf met zowel coalitie als oppositie en het gezamenlijk optrekken bij de totstandkoming van deze nota, iets waarvoor wethouder Stam en de betrokken ambtenaren zijn geprezen.

Belangrijk kenmerk van deze nota is de uitbreiding van het huidige armoedebeleid, onder andere door meer aandacht voor schuldhulpverlening en schuldenpreventie, een kindpakket gericht op kinderen in armoedesituaties en het opnemen van zelfstandigen binnen deze uitgebreide regeling. Reden genoeg voor alle partijen in de gemeenteraad om deze ‘versteviging van het sociale vangnet’ van harte te omarmen.

Wethouder Stam nam in de voorbereidende commissievergadering de complimenten van de gemeenteraad voor het goede werk in ontvangst en leidde deze door naar de betrokken ambtenaren en raadsleden. Mario Stam benadrukte hierbij dat deze uitbreiding mede mogelijk is gemaakt door het efficiënter toepassen van het gemeentelijke bijstandsbeleid in de afgelopen tijd. Met het aannemen van de nota ‘Intensivering armoedebeleid gemeente Schiedam 2013’ wordt in Schiedam wederom een stap gezet naar een socialere stad.

Raad ingestemd met Metropoolregio

21-12-2013 om 14:44 uur

Tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van Schiedam heeft de raad ingestemd met toetreding tot de Metropoolregio, waaruit de stadsregio’s van Rotterdam en Haaglanden uit gaan bestaan.

De PvdA heeft ook ingestemd nadat de burgemeester vragen van de PvdA-fractie had beantwoord. De PvdA heeft benadrukt dat de Metropoolregio voor Schiedam veel kan bieden, maar dat er nog veel onduidelijkheid is over de inhoud van het beleid, de financiën en de organisatie. De Metropoolregio gaat taken op het gebied van verkeer en vervoer (waaronder het openbaar vervoer van onder meer RET en HTM) en economie uitvoeren. Als de Metropoolregio goed functioneert en wensen van Schiedam uitvoert, kan dat inhouden dat station Schiedam Kethel wordt gerealiseerd, een tramlijn wordt aangelegd tussen Schiedam en Delft en dat er een Metropoolpas komt, waarmee meer mogelijk is dan met de bestaande Rotterdampas. De PvdA staat hier positief tegenover.

 

De PvdA vindt wel dat Schiedam beter aangesloten kan blijven bij de bestaande Stadsregio Rotterdam, ondanks een aantal negatieve gevolgen die de stad daarvan in de afgelopen jaren heeft ondervonden, zoals de vermindering van het openbaar vervoer. De stem van Schiedam is hier zwaarder vertegenwoordigd dan in de toekomstige Metropoolregio. Er is wetgeving in voorbereiding wat het onmogelijk maakt dat de Stadsregio zich bezig mag houden met openbaar vervoer. Dit kan straks alleen plaatsvinden op het niveau van de Metropoolregio. Daarom is de PvdA van mening dat we alvast voorbereid moeten zijn op een nieuwe situatie en heeft de PvdA ingestemd, mocht de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de nieuwe wetten om de oude Stadsregio’s (de zogenaamde WGR+-regio’s) op te heffen. 

Wijkbezoek PvdA aan Centrum

09-12-2013 om 22:31 uur

Het wijkbezoek van de PvdA aan Schiedam-Centrum op 14 december j.l. was druk bezocht. Wethouder Peter Groeneweg hield een inleiding over allerlei zaken die spelen in het centrumgebied en daarna vertelde Rob vd Gaag enthousiast over zijn plannen met Pop-Up TV.
De jongens van 'Tha New Generation'  verrasten de aanwezigen met hun enthousiaste verhaal.Remco, Driss, Ritchie en Marvin vertelden over hun Stichting die zich inzet voor jongeren vanuit het gebouw van het SOBO. Zij ontvingen uit handen van wethouder Mario Stam een PvdA-pluim voor hun mooie initiatief. Frans Klijzen schetste ondersteund door Belinda de nieuwe opzet van de bewonersorganisatie en de afsluitende presentatie werd verzorgd door Michel Wijnbergen en zijn collega Erwin. Deze maatschappelijk betrokken ondernemers uit Amsterdam zetten ook dit jaar weer een prachtig 'Winterland' neer.  Zij vertelden hoe ze in Schiedam terecht zijn gekomen,  en met hoeveel plezier ze hier bijvoorbeeld meewerken aan de actie 'Jarige Job'  van RTV Rijnmond en aan de oliebollenactie van Look-TV. Na de bijeenkomst werden er rozen uitgedeeld in het centrum en werden er door kinderen mooie kerststukjes gemaakt. De PvdA wil alle bezoekers van de dag bedanken voor hun bijdrage. Samen maken we Schiedam.

Gratis OV voor 65 plus moet er komen maar hoe?

30-11-2013 om 17:33 uur

30 november deed Ger Ubink -de campagneman van de PvdA Schiedam- de aftrap om in een openbare bijeenkomst - de eerste in serie tot de verkiezingen - het OV ter discussie te stellen voor alle inwoners van Schiedam.

In het knusse inloop- en informatiecentrum aan de Hoogstraat 52 waren er net stoelen genoeg. 25 geïnteresseerden namen -ondanks het vroege tijdstip 10.00 uur- actief deel na een heerlijk bakje "troost"met banket. Als gast was het PvdA tweede kamerlid Duco Hoogland uitgenodigd. Sebastiaan van der Vliet de OV expert van Shiedamse PvdA opende het debat. Hij stelde dat iedereen een eerlijke kans moet hebben in de samenleving om mee te doen en dan is een goed OV systeem onontbeerlijk.

Er zullen in Schiedam meer lijnen moeten komen cq doorrijden, er moet meer wijkgericht gekeken worden naar de behoeften van bewoners en het gratis OV voor de senioren en minima moet tijdens de komende verkiezingscampagne een rol gaan spelen. Meer lijnen is duidelijk, ooit waren er plannen voor de Metro om via de KralingseZoom- de Kuip terug te rijden naar Schiedam. We wachten nog altijd op station Kethel en dus het doortrekken van de tram woudhoek-Kethel-centrum.

De Hoekse lijn  wordt al Metro.

De Ringbus staat in de grondverf maar moet van de tekentafel af en in de praktijk gaan rijden. Alle wijken kunnen op die manier gekoppeld worden. Kleine wijkbusjes kunnen de gaten daarna opvullen. Ook de plannen met de Argos Mobiel zijn een prima aanvulling voor de mensen die van deur tot deur moeten -en niet anders kunnen- reizen.

Daarna brandde de discussie los over het GRATIS OV. Sebastiaan legde uit dat we graag voor alle senioren gratis OV willen aanbieden, deze stelling werd onmiddellijk krachtig ondersteund vanuit de zaal. Toen stelde iemand dat de "rijken" dat niet hoeven. Sebastiaan legde uit dat alles vier jaar geleden aan wethouder Haan was voorgelegd maar dat de uitvoering te wensen overliet. Uiteindelijk kregen de senioren met alleen AOW en zeer klein pensioentje het een jaar aangeboden. Nu nog kan je in de stad horen dat dat gouden tijden waren voor die mensen. Ze konden uit de eenzaamheid komen en familie gaan bezoeken in de stad.

De PvdA Schiedam heeft nu in haar programma het gratis OV voor 65plus met een klein inkomen, voor de minima en 12 min. Een man op leeftijd (88jaar jong) stelde dat als niets zou lukken laat dan het opstaptarief voor de 65 plussers weg, dat zou al erg helpen. Ook stelde hij dat je vroeger kijk- en luistergeld betaalde en nu niet meer, waarom kan dat niet voor het OV ook.

Ook de ongelijkheid met Rotterdam wordt nog steeds als zeer onrechtvaardig gezien. In Rotterdam reist iedere 65 plusser gratis en de rest van de Stadsregio moet wel betalen. Zo komt de mobiliteit van ouderen en de onafhankelijkheid in het geding terwijl de overheid iedereen langer thuis wil houden omdat de verzorgingshuizen onbetaalbaar worden. Sebastiaan had eens uitgerekend dat indien iedere 65 plusser in Nederland gratis gebruik kon maken van bus-tram en metro dat de staat slechts 40 miljoen zou kosten, dus waar wachten we op. Hij stelde ook dat iemand met een maandinkomen van slechts E1000 slechts E 15 aan OV uitgaf. Iemand met het dubbele ging al snel naar de E 300 per maand. ( Ook woon- werkverkeer)

Duco Hoogland kwam toen aan het woord.Hij benadrukte het sociale aspect. Vroeger heeft zijn moeder Turkse en Marokkaanse mensen uit de kassen Nederlands geleerd omdat dit de basis is van een samenleving, een taal die iedereen begrijpt. Daar begint de sociale binding. Hij behandelt in de kamer vooral het verhaal dat de spoorlijnen geprivatiseerd zouden moeten worden van Europa. Er werken bij de NS 30000 mensen die zich allemaal echt NS-ers voelen en zich verbonden weten.

Als alles uit elkaar wordt getrokken: een bedrijf dat gaat schoonmaken en een ander bedrijf de stations gaat beheren enz. is die eenheid weg. Je verwant voelen is belangrijk, zou graag een sociale dienstplicht invoeren.

Als Europa het spoornet in Nederland in drieën gaat knippen en die per concessie in de markt gaan zetten is het eind zoek. Duitsland is ook tegen zo'n Engels systeem. Hij was de uitvinder in de Kamer van de gele kaart voor zaken die echt volgens de kamer niet kunnen en dit was er een van. Er moet een OV kaart komen voor alles en een max tariefstijging voor heel het OV. Hij vond dat de steden in de Stadsregio zich moesten bundelen opdat het Rotterdamse systeem van het gratis OV voor senioren voor de hele Stadsregio zou gelden.

Sebastiaan sloot af met de stelling dat het gratis OV de toekomst moet worden en gefaseerd kan worden ingevoerd. Het kan indien men maar wil. Met warme chocolademelk eindigde deze boeiende bijeenkomst.

... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23