Een nieuwe lente een nieuw geluid

Geplaatst op 02-07-2013 om 17:13 uur

Vandaag spreekt de gemeenteraad van Schiedam over de zomernota, de opmaat naar de begroting 2014. Necla Yerlikaya sprak namens de PvdA het volgende uit:

Voorzitter,

‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’:  De eerste zin uit het gedicht van de socialistische dichter Gorter is wat bij mij opkwam toen ik deze zomernota las. Het college heeft deze zomernota, conform de verbeteringsslag waarin wij ons als gemeente bevinden, volgens een  nieuwe aanpak aan de raad gepresenteerd.  Na het geven van een inbreng door leden van de gemeenteraad, legt het college de raad een drietal scenario’s voor, waarover vanavond gesproken kan worden. Onze waardering  voor deze vorm van samenwerking die, wat de PvdA betreft,  niet alleen beperkt hoeft te blijven tot dit document en deze raadsperiode. Waar het bij de jaarrekening  ging om de controlerende functie van de raad, wordt met deze aanpak van de zomernota, de raad aangespoord om mee te denken over de richting van het beleid. Zodoende wordt de raad, nog beter in de gelegenheid gesteld om haar kaderstellende functie uit te oefenen.

Volgens de inschattingen van het Centraal Planbureau zal 2014 mogelijk tekenen van economisch herstel laten zien. Maar voorzitter, zo ver is het nog lang niet. Dus de realiteit is voor veel Schiedammers  een andere: de baan wordt verloren, de financiële eindjes worden met moeite aan elkaar geknoopt en er zijn ook in onze stad, medebewoners, die  vaak in stille armoede leven. Vorige week heeft de Tweede Kamerfractie van de PvdA niet voor niets aandacht gevraagd voor de positie van gezinnen waar kinderen in armoede moeten opgroeien en daarmee van jongs af aan al een achterstand moeten overwinnen. De steun van het Centrum voor Jeugd en Gezin is daarbij onontbeerlijk en zal na de decentralisatie van de Jeugdzorg nog wezenlijker worden. Wij vernemen graag de visie van het college hierop.

Onze complimenten voor organisaties als Net Niet Genoeg, Stichting Stadstuinieren voor de voedselbank, Stichting Elivia, die huishoudens in onze stad proberen bij te staan in deze tijd waar Solidariteit weer met een hoofdletter S geschreven moet worden. De hooggespannen verwachtingen aan burgerkracht moeten nog waargemaakt worden en daarbij is de rol van de overheid van essentieel belang.  Burgerkracht kan echter niet bestaan zonder een gemeente die dit faciliteert. Ook de komende jaren hebben vrijwilligers in onze stad de ondersteuning van professionals nodig  om onze stad een gemeenschap te laten blijven.  Initiatieven in wijken, ook op het gebied van gezamenlijke activiteiten van bijvoorbeeld cultuur, mantelzorg en wijktoezicht zullen zeker de komende jaren nog ondersteuning nodig hebben. Een terugtrekkende overheid dient daarbij een zodanig tempo te kiezen dat de continuïteit van de huidige, waardevolle inzet van Schiedammers in de wijken en in de stad  niet in gevaar komt.

Een deel van de extra middelen die het college ziet, komt uit de onderbesteding van de begroting van  ROG plus. Dat er kritischer naar uitgaven gekeken wordt, juicht mijn fractie toe. Maar dit mag niet ten koste gaan van de zorg die veel kwetsbare Schiedammers nodig hebben. De vraag aan het college is dan ook hoe zeker die mindere uitgaven de komende jaren zullen zijn en daarbij vragen wij ook aannemelijk te maken, dat er geen mensen zonder hulp blijven die dat nodig hebben. 

Werk, werk en nog eens werk: het is een mooie slogan, maar er moet wel invulling aan gegeven blijven worden. Waar de Rijksoverheid het op dit punt al sinds het kabinet Rutte 1 laat afweten, moet de gemeente Schiedam inzet blijven plegen om stadsgenoten aan de slag te krijgen en te houden. Bezuinigingen op bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp baren ons grote zorgen. Niet alleen de zorg voor met name oudere Schiedammers staat onder druk, maar ook de werkgelegenheid in deze sector.

Ook op het gebied van de volkshuisvesting zijn maatregelen noodzakelijk, zeker maatregelen die het bouwen en verbouwen van woningen met name in de sociale sector ondersteunen. Een arsenaal aan goedkope woningen betekent nog niet dat het hierbij om goede woningen gaat. Een deel van de overlast in de oude wijken is toe te schrijven aan de slechte staat waarin vaak niet geïsoleerde woningen verkeren. Het opknappen van deze woningen geeft niet alleen meer wooncomfort, maar draagt ook bij aan de leefbaarheid van de wijk. En niet onbelangrijk, het draagt ook bij aan de ambities van Schiedam om het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot te reduceren.

De PvdA zet vraagtekens bij de door het college genoemde directe steun aan Woonplus. Niet alleen omdat wij van mening zijn dat deze huiseigenaar een eigen verantwoordelijkheid heeft als het bijvoorbeeld gaat om het slopen van woningen, maar ook omdat wij ons afvragen of hier geen sprake is van staatssteun. Graag hierop een reactie.

Er zullen ook in 2014 keuzes gemaakt moeten worden. Een belangrijke taak zien wij hierbij voor de organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen. Realistisch begroten en scherpe afgrenzing van de kosten en een betere samenwerking onderling is iets wat onvermijdelijk is.

 Dat er keuzes gemaakt moeten worden, geldt ook voor de gemeentelijke ontwikkelambities. Door dat er is gekozen voor planontwikkeling op het dak van de A4 en de sportparken Kethel en Harga, zullen ambities op andere plekken minder  realiseerbaar  zijn dan voorheen.  De PvdA verwacht dan ook een bijstelling, c.q. een verdaging van die ambities  te zien in de ontwikkelplannen  van ons grondbedrijf. En daar waar keuzes worden uitgesteld, zullen ook tijdelijke bestemmingen voor locaties onze voorkeur hebben, waarbij de mening van omwonenden voor ons zwaar meeweegt.

Een andere ambitie van dit college is het uitbesteden van diensten die nu nog door ambtenaren van onze gemeente worden uitgevoerd. Onze fractie vindt dat bij uitbesteding de positie van het gemeentelijke personeel niet achteruit mag gaan. Een  zorgpunt is dat zowel bij aanbesteding als bij outsourcing de positie van laaggeschoold personeel onzeker is. De ervaring leert dat deze groep werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt extra kwetsbaar is bij outsourcing, door nulurencontracten en  onderbetaling .  Hierover dienen goede afspraken gemaakt te worden met de samenwerkingspartners. Een ander risico is dat bij outsourcing  dat de regievoering en controle van op afstand geplaatst werk ook een grote postenkost kan zijn. Iets dergelijks voorzien wij bijvoorbeeld bij outsourcing van het net bij de gemeente teruggekeerde ingenieursbureau.

Mijn fractie heeft gezien het voorgaande een voorkeur voor scenario 1. Met de inzet en efficiënte aanpak op de beleidsvelden wonen en sociaal domein kunnen we rekenen op solide prestaties die elkaar versterken. Daarbij wel een bijgestelde woonparagraaf, en daarmee minder uitgaven, en meer middelen voor jeugdzorg en huishoudelijke zorg waaraan in scenario 3 wordt gerefereerd.

Tenslotte dringt de PvdA er bij het college, maar zeker ook bij de raad op aan om, de te maken keuzes op een brede en zorgvuldige wijze te communiceren. Het gekozen medium is daarbij van belang. Wij willen dan wel graag van het college weten waarom in haar opinie de papieren gemeentepagina minder effectief is en minder bereik heeft dan andere communicatiemiddelen.

Naar het nieuwsoverzicht