Kandidatenlijst vastgesteld.

24-11-2013 om 14:49 uur

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA Schiedam heeft zaterdag 23 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen ongewijzigd en per acclamatie vastgesteld. De voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, Aad Wiegman, heeft tijdens zijn toelichting op de ontwerpkandidatenlijst aangegeven dat hij blij verrast is door het grote aantal kandidaten dat zich heeft aangemeld. Het resultaat is een evenwichtige kandidatenlijst. De nieuwe kandidatenlijst van de PvdA Schiedam ziet er als volgt uit:

 1. Mario Stam, lijsttrekker.

 2. Peter Groeneweg

 3. Petra Zwang

 4. Sebastiaan van der Vliet

 5. Hanke Clausen

 6. Harry van der Hoeven

 7 Amber Kerkhof

 8.Monique Verweijmeren

 9. Mahmut Erdem

 10. Pascal van Kraaij

 11. Ludmilla Skinner

 12. Boris van Puffelen

 13. Maarten Reuderink

 14. Zeynep Erdogan

 15. Raymond Timmers

 16. Serkan Kilickaya

 17. Mari Dingenouts

 18. Ronald Jaggie

 19. Menno Siljee, lijstduwer. Menno krijgt deze ereplek vanwege zijn grote verdiensten en inzet voor Schiedam en de PvdA Schiedam als raadslid en wethouder. Wij danken Menno voor zijn langdurige en nimmer aflatende enthousiasme, enorme inzet en kunde, historisch besef en de wijze waarop hij zijn kennis deelt in woord en daad.

Sinterklaas is jarig, zet je schoentje klaar!!

19-11-2013 om 15:03 uur

Sinterklaas is jarig, zet je schoentje klaar!! 

 

Op zaterdag 16 november kwam Sinterklaas en Zwarte Piet weer aan in Schiedam. Alle lieve kinderen van Schiedam mogen vanaf nu hun schoen komen zetten in het PvdA ontmoetingscentrum op de Hoogstraat 52.

Als je er ook een leuke tekening bij doet voor de Sint of voor Piet, doet Sinterklaas misschien wel iets leuks in je schoen. Op zaterdag 30 november kunnen kinderen die hun schoen hebben gezet deze weer bij de PvdA komen ophalen. Papa's en mama's zijn ook welkom voor de gezelligheid, een goed gesprek of een kopje koffie. De openingstijden van het ontmoetingscentrum van de PvdA zijn donderdag van 19:00u tot 21:00u, vrijdag van 11:00u tot 15:00u en zaterdag van 12:00 tot 16:00. Let op zaterdag 23 november is het ontmoetingscentrum gesloten, i.v.m. de ledenvergadering.

Bijdrage PvdA aan raadsvergadering 2e termijn

14-11-2013 om 19:38 uur

Vanavond vindt de 2e termijn van de begrotingsbehandelingen plaats. Hier kunt u de bijdrage van de Pvda terug vinden.

De fractie van de Partij van de Arbeid dankt het college voor de antwoorden op de aandachtspunten en moties uit de eerste termijn.  Deze reactie van het college versterkt ons vertrouwen in de door het college gekozen richting en  kan dus rekenen op onze steun. Natuurlijk hebben wij nog enkele opmerkingen waarop wij in willen gaan.

Ons is opgevallen dat vele fracties net als wij opgemerkt hebben dat de Schiedamse bevolking hoge verwachtingen heeft van de wederzijdse communicatie tussen de burgers en hun stadsbestuur. Wij zien dat het college daarin stappen voorwaarts maakt, wat niet wil zeggen dat het niet een heel stuk beter kan. Uiteraard realiseren wij ons dat er over communicatie altijd meer te wensen  zal zijn.  Maar omdat communicatie nu eenmaal het bindmiddel is tussen de burger en zijn bestuur drukken wij het college op het  hart hier grote aandacht aan te blijven schenken.  Wij hebben  nog niet gehoord van het college wat  het vindt van het gebruik van de nieuwste media en hoe dat zich zal verhouden met de huidige aanbieders in de stad.

De reactie van het college op de motie over de winkelstraatmanager verbaasde ons: net als andere indieners van de motie vraagt de PvdA om handhaving van de functie. Vanuit de Nolenslaan is inmiddels duidelijk dat de invulling op een andere wijze dan tot op heden zal gebeuren en zal passen binnen ‘de helft van het huidige bedrag’ zoals door de wethouder aangegeven.

We danken  wethouder  Groeneweg voor zijn reactie op de motie betreffende Openbaar Vervoer voor mensen die verhuizen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van het overleg met de RET. Het antwoord van de wethouder op onze wens voor  het gratis Openbaar Vervoer voor 65plussers met een laag inkomen verbaast ons niet, maar dat neemt niet weg dat het een zeer wezenlijk punt blijft voor de Partij van de Arbeid.

De reactie van het college over de wijze waarop in onze stad de historische collectie wordt ontsloten en Schiedammers bekend worden gemaakt met de geschiedenis van de stad, stemt de PvdA niet geheel tevreden. Dit is voor mijn fractie een aanleiding om hierover met andere partijen een motie in te dienen.  MOTIE HISTORIE SCHIEDAM

Wij nemen genoegen met de reactie van de portefeuillehouder over de motie van de VVD betreffende de formatie van het team Toezicht en Handhaving. Wel willen wij onze waardering uitspreken over het werk van de Licht Blauwe Brigade en ze feliciteren met de enorme ontwikkeling in  kwaliteit die ze in de 10 jaar van hun bestaan hebben gemaakt.  Over onze motie die ingediend is samen met de SP over theaterbezoek voor doelgroepen vertrouwen wij erop dat de wethouder dit meeneemt in zijn overleg met het Theaterbestuur. Daarom trekken wij deze motie in.

Om het maar nog een keer te herhalen, dit college is gelukkig vroegtijdig begonnen met de voorbereiding  op de decentralisaties in het sociale domein.  Het bevestigt voor ons dat in Schiedam hard gewerkt wordt om de  veranderingen op gebied van jeugdbeleid, werkgelegenheidsbeleid, bijstandsbeleid en langdurige zorg, het hoofd te kunnen bieden. Geleidelijk worden de opbrengsten van die goede start zichtbaar in de vorm van nieuw beleid. Ik noem maar bijvoorbeeld de Wijk Ondersteunings Teams, het vernieuwde Servicepunt Vrijwilligers, de transitie in de Jeugdzorg en de steun aan de burgerinitiatieven en dan vergeet ik er zeker nog wel een paar te noemen. Wat ons ook  deugd doet is de samenwerking die gezocht is door de wethouder met de raad om het minimabeleid te intensiveren. De PvdA  zal dan graag in december terugkomen op het door haar aangekaarte punt van  kwijtschelding lokale lasten voor ondernemers.

De manier waaarop dit college samenwerkt om bijvoorbeeld de brede scholen om te zetten naar  integrale kindcentra , om vanuit de bestaande sportverenigingen te komen naar  een vitaal sportklimaat  bewijst dat  we in Schiedam met dit college op de goede weg zijn. Deze begroting  voor het komende jaar is daar de uitdrukking van.

Begrotingsbehandelingen 1e termijn

12-11-2013 om 19:30 uur

Vandaag en donderdag zijn de algemene beschouwingen

De eerste termijn van Necla Yerlikaya kunt u hier nalezen:

Vandaag bespreken we  de begroting van 2014, de  laatste die we in deze zittingsperiode  als Raad zullen behandelen.  Deze zittingsperiode is een roerige geweest, maar één  waarin  door  Schiedam een aantal belangrijke  stappen vooruit is gezet,  naast de teleurstellingen die we als stad en bestuur te verwerken hebben gekregen. 

Mijn fractie kijkt  terug op een periode , waarin college, raad, ambtelijke organisatie en niet te vergeten de geïnteresseerde Schiedammers goed met elkaar hebben samengewerkt. Dit heeft nu geresulteerd in een goede, weer beter leesbare begroting, waarvoor wij onze complimenten graag geven. Mijn fractie is ook over de inhoud over het algemeen best tevreden. Wel zal ik ingaan op verschillende onderwerpen die mijn fractie van belang vindt.

Ondanks de economische  crisis  en de  stijging van het aantal werkzoekenden, is de toename  van het aantal Schiedammers dat een beroep doet op de  bijstand relatief gering gebleven. Ondanks het feit dat het Rijk de aanleg van de rijksweg A4 toch doorgedrukt heeft,   heeft Schiedam van die nood een deugd gemaakt  door ontwikkelingskansen te grijpen.

Ondanks het feit dat elders in Nederland verval en leegstand van binnensteden nu  pas actueel wordt, heeft  Schiedam al vroeg ingegrepen en zijn er samen met winkeliers, horeca, bewoners en eigenaren van panden flinke stappen voorwaarts gemaakt  om onze binnenstad op te knappen. Allemaal zaken waarmee we Schiedam kunnen complimenteren. Toch kan en moet  het  volgens de PvdA, nog wel een stuk beter met de stad.

Ook anno 2013 zien we nog teveel  inwoners van onze stad die wél graag mee willen doen, maar door financiële omstandigheden praktisch geïsoleerd raken. Er zijn mensen die langdurig van een laag inkomen moeten bestaan. Bij de schuldhulpverlening stijgt het aantal aanvragen, juist ook van  mensen voor wie het leven in armoede niet gewoon is.  Tijdens de behandeling van de Zomernota heeft onze Partij  het College verzocht   de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen voor kleine ondernemers te onderzoeken die in deze tijd moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Uit dit onderzoek  is gebleken dat deze kwijtschelding goed mogelijk is.  Een  werkgroep uit de raad buigt zich momenteel over de intensivering van het armoedebeleid waarin al deze onderwerpen aan de orde komen. We wachten de uitkomsten graag af.

De PvdA vindt  het belangrijk dat een laag inkomen niet  mag leiden tot een sociaal isolement. Daarom zien we graag dat mensen met een laag inkomen meer toegang krijgen tot het  culturele  aanbod in onze stad. We vragen het College om in overleg te gaan met het theaterbestuur of het beschikbaar stellen van onverkochte kaartjes mogelijk is.  Daartoe dienen we samen met SP een motie in. Een ander middel om sociaal isolement tegen te gaan, en waar PvdA Schiedam al jaren voor pleit, is het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer door 65+’ers met een laag inkomen. Welke kansen ziet het college om voor die groep een voordeliger OV te realiseren? De PvdA  wil  in het algemeen het gebruik van het Openbaar Vervoer stimuleren.  Wij  verzoeken  het college  om met de RET te overleggen over een proefabonnement voor mensen die  naar een nieuw adres verhuizen.  Daartoe dienen wij een motie in.

Uit de begroting lezen wij ook dat dit college het vestigingsklimaat voor ondernemers, grote en kleine, sterk wil bevorderen. De PvdA ondersteunt dit van harte. Een goed voorbeeld zijn de inspanningen van de winkelstraat manager in de Nolenslaan. Daar is een levendiger en een aantrekkelijker  winkelstraat ontstaan. We dienen samen met andere fracties een motie in  om deze functie voor de stad te behouden.  

De jeugdzorg, de langdurige zorg, het werkgelegenheidsbeleid en het bijstandsbeleid worden  gemeentelijke taken en voor minder geld dan nu.  Absolute zekerheid over hoe dit er precies zal   gaan uitzien is er niet, maar een feit is dat het College zich vanaf het vroegste moment is gaan voorbereiden op deze kantelingen. Complimenten daarvoor, maar vooral als het gaat om Jeugdzorg, AWBZ, passend onderwijs en passende arbeid  heerst er nog grote  onzekerheid onder de cliënten. Om die onzekerheid weg te nemen zullen hoge eisen aan de vorm en aard van het communicatiebeleid van de gemeente gesteld worden.

Wanneer we het hebben over de  communicatie  zijn we blij met vernieuwende initiatieven over het gebruik van moderne media.  Ideeën zoals Pop Up TV verdienen dan ook alle ruimte. Bij burgerkracht  is de verwachting dat  de inwoners eigen initiatieven ontwikkelen  en uitvoeren. Het gevoel mede-eigenaar te zijn van wat er in je eigen wijk gebeurt , motiveert en genereert energie. We zien dat  tijdens onze wijkbezoeken aan initiatieven zoals de stichting de Erker, of ontmoetingscentrum in oprichting De Brug. Soms hebben deze initiatieven echter de steun van de gemeente nodig . Dat hoeft niet altijd financiële steun te zijn, maar vaak is goede  raad of  een blijk van waardering doorslaggevend om een initiatief te laten slagen. Ons sociaal kapitaal moeten we blijven koesteren en dus dienen we samen met andere fracties de motie WE Laten Niemand Los In.

Ons sociaal kapitaal behoort tot ons erfgoed, evenals onze gebruiken en gewoontes, de manier waarop we de educatie van onze kinderen uitvoeren en de spullen die we bewaren om het verhaal van onze geschiedenis te illustreren. Dit alles willen we koesteren en de begroting stelt dan ook terecht dat het belangrijk is om het DNA van Schiedam aan bezoekers en bewoners van onze stad duidelijk te maken. Nu hebben wij begrepen dat van de totale historische collectie van 10.000 stukken er 4.000 afgestoten gaan worden. Dit vinden wij een onbegrijpelijk hoog aantal. Naar de mening van de PvdA is het een  museale plicht historische zaken voor het nageslacht te bewaren, zodat onze nazaten hun eigen mening kunnen vormen over de waarde van het bewaarde.

Voorzitter

Er wordt de laatste tijd in Schiedam hard gewerkt om de stad “schoon, heel en veilig “ te maken. Dat gaat af en toe met horten en stoten, maar de resultaten worden zichtbaar. Wel vindt de fractie van de PvdA, dat wanneer er plannen worden geformuleerd, deze reëel en uitvoerbaar moeten zijn. Liever werkzaamheden secuur inplannen, dan onrealistische verwachtingen wekken bij burgers om vervolgens teleurgesteld worden door vertragingen.  Het begrip communicatie hadden wij dacht ik al genoemd.

Het standpunt van de PvdA over volkshuisvesting is bekend.  Vorige week nog heeft mijn fractie aandacht gevraagd voor het aantal bereikbare woningen en de kwaliteit daarvan. Wij wachten dan ook  hoopvol de afspraken  hierover van de gemeente met Woonplus, maar ook eventueel  met andere partijen af.  Zoals gezegd, de afgelopen raadsperiode was een roerige en desondanks is er een hoop bereikt in de stad. Met deze begroting hebben wij er vertrouwen in dat we een goede basis leggen voor het besturen van de stad in 2014.  Dit alles vanuit liefde voor onze stad, uit liefde voor Schiedam. 

Zaterdag wijkbezoek west

10-11-2013 om 12:21 uur

Op 16 november is de Partij van de Arbeid weer op bezoek in Schiedam West.Graag willen afdelingsbetuur en fractie met bewoners in gesprek, maar ook door hen geinformeerd worden over de voortgang van de activiteit(en) die zij met veel inzet voor de bewoners en dus voor Schiedam, ontplooien. Natuurlijk zijn belangstellende wijkbewoners welkom! 

U kunt ons op 16 november a.s. ontmoeten in wijkcentrum De Erker, Jan van Avennestraat 32, Schiedam.

 

9.15 uur inloop en koffie/thee
9.30 de opening door wethouder Mario Stam verder informatie van:                                 

             -  Henk ten Velde, bewonersondersteuner in West en
                de mogelijke ontwikkelingen voor 2014.
             -  Suzanne Durenkamp, omgeving Frans Halsplein, plein- en 
                buurtpreventie. 
             -  Bernard Bode van “het Dak Op”, de stand van zaken rond het
                Sportfondsenbad aan de Bgm. Knappertlaan
             -  Stichting de Erker, wat er nu vast staat en wat er nog te doen
                is voor 1 januari 2014, voor de pilot in uitvoering komt.

 10.30- 11.15 uur  bezoek in 2  verschillende groepen naar de omgeving van de Sint Luidinastraat (wateroverlast) en Fabriplein (huurwoning, onderhoud en woonomgeving), waarbij bewoners ons informeren over hun aanpak en hun ervaringen. Op dit tijdstip bent U ook welkom bij het ombudsteam van de PvdA, dat  in de Erker blijft om te luisteren naar vragen van bewoners overzorg en welzijn, wonen en werkgelegenheid. Advies hoe U zaken aan kunt pakken om tot een oplossing te komen is mogelijk. 

11.15-12.00 uur een “rondje koffie met….”verslag van de bezoeken aan de Sint Luidinastraat  en het Fabriplein  over de gemaakte afspraken. Tegen 12.00 uur sluiten we de bijeenkomst af, zodat U Sinterklaas en zijn Pieten  in de stad kunt verwelkomen.  

De nieuwe Voorwaarts is uit.

01-11-2013 om 07:50 uur

De nieuwe Voorwaarts is verschenen, met daarin het concept verkiezingsprogramma 2014-2018, en de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma worden op zaterdag 23 november voorgelegd aan de leden Dit gebeurt in zaal Beatrix en begint om 10.00 uur. Download de voorwaarts door op de button boven dit artikel te klikken. 

Opening ontmoetingscentrum Hoogstraat 52

29-10-2013 om 12:51 uur

Afgelopen donderdag heeft 2e kamerlid Mariette Hamer het ontmoetingscentrum van de PvdA Schiedam geopend. Dit ontmoetingscentrum zal open zijn op de volgende tijden:

Donderdag         19h00 – 21h00

Vrijdag                 10h30 – 15h00

Zaterdag             11h30 – 16h00

Tijdens de opening kunt u altijd langskomen voor vragen, opmerkingen en suggesties. 

Onderstaand een fotoimpressie van de openingsavond afgelopen donderdag.

Minister Plasterk bezoekt Schiedam

29-10-2013 om 09:58 uur

Op 28 oktober bracht minister Plasterk een bezoek aan Schiedam.

Na ontvangst op het Stadskantoor door burgemeester Lamers , wethouder Stam en gemeentesecretaris van Ginkel ging het gezelschap naar boven in het Stadskantoor waar in de bibliotheek een vrijwilligersbank is opgezet. Onder het genot van een kopje koffie werd de minister bijgepraat over alle laatste initiatieven.

Toen naar de Lorentzlaan 14 waar de Kinderkledingbank een hele grote zaak heeft met heel veel gebruikte kinderkleding. Een efficiënte en doelmatige nuttige organisatie, passend in deze tijd. De bedoeling was om alles te voet te doen vanaf het stadskantoor maar de enorme storm en slagregens gooiden roet in het eten en moest een ieder per auto zich van plek naar plek verplaatsen(wel met elkaar reizend)

Daarna ging men naar de Hoogstraat 85 waar 'Schiedam doen' actief is. Alles wordt daar met professionele camera's vastgelegd. Het gezelschap kwam midden in een discussie over vrijwilligerswerk terecht.

De minister maakte van de gelegenheid gebruik om snel even een blik op de Lange Haven en de Appelbrug te kunnen werpen.

Daarna terug naar het Stadskantoor om een platform'Gemeenten van de toekomst" te starten. Burgemeester Lamers deed de aftrap en daarna  legde de minister  uit dat gemeenten van elkaars initiatieven kunnen leren en er hun voordeel mee moeten doen.

Wethouder Stam was de laatste spreker deze dag en benadrukte het werk dat het rijk gaat doorzetten naar de gemeenten, veel goede kanten heeft omdat de burger dichterbij zijn gemeente staat dan bij het rijk. Er zijn al proeven gaande die kinderen met problemen niet meer via 'negen' loketten door te sluizen maar slechts een.

Voorlopige Kandidatenlijst GR2014

24-10-2013 om 19:00 uur

Voorlopige kandidatenlijst PvdA Schiedam voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is bekend.

Met trots presenteert de PvdA Schiedam haar voorlopige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Het is een evenwichtige lijst geworden met een combinatie van ervaring en vernieuwing die de PvdA de komende tijd in staat stelt de uitdagingen waar Schiedam voor staat het hoofd te bieden en met veel enthousiasme te werken aan een nog mooier Schiedam. De leden van de PvdA Schiedam zullen op 23 november 2013 besluiten over de definitieve kandidatenlijst.

Mario Stam wordt voorgedragen voor het lijsttrekkerschap. Als wethouder en voormalig fractievoorzitter is hij de aangewezen persoon om de komende raadsperiode het gezicht van de PvdA Schiedam te zijn.

Peter Groeneweg wordt voorgedragen voor plek twee. Als wethouder brengt hij een schat aan ervaring en vakkennis met zich mee.

Petra Zwang wordt voorgedragen voor plek drie en is de hoogst genoteerde nieuwkomer.

Sebastiaan van der Vliet  de huidige vice-fractievoorzitter wordt voorgedragen voor plek vier.

Nummer 5: Hanke Clausen

Nummer 6: Harry van der Hoeven 

Nummer 7: Amber Kerkhof

Nummer 8: Monique Verweijmeren

Nummer 9: Mahmut Erdem

Nummer 10: Pascal van Kraaij

Nummer 11: Ludmilla Skinner

Nummer 12: Boris van Puffelen

Nummer 13: Maarten Reuderink

Nummer 14: Zeynep Erdogan

Nummer 15: Raymond Timmers

Nummer 16: Serkan Kilickaya

Nummer 17: Mari Dingenouts

Nummer 18: Ronald Jaggie

Menno Siljee wordt voorgedragen als lijstduwer. Menno is met zijn enorme kennis en kunde, zijn nimmer aflatende enthousiasme en langdurige inzet van grote waarde geweest voor de PvdA Schiedam. Als voormalig lijsttrekker, fractievoorzitter en wethouder heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de verbetering van onder andere de historische binnenstad.  Het bestuur van de PvdA Schiedam wil Menno met deze ereplek bedanken voor zijn grote verdiensten voor Schiedam en de PvdA.

Namens het bestuur,
Cor Heukels

Winkelpand wordt knutselparadijs

22-10-2013 om 21:21 uur

Op zaterdag 26 oktober  vindt op de Hoogstraat 52 het Knutselparadijs plaats. Met dit initiatief wil de PvdA kinderen die niet op vakantie kunnen of gaan GRATIS een leuke middag aanbieden.

 Er valt dan ook van alles te beleven, kinderen kunnen zelf muffins versieren, sieraden maken en ook zijn er diverse knutsel activiteiten. Kinderen kunnen onderbegeleiding van een volwassene ook deelnemen aan Oud-Hollandse spelletjes. De gezelligheid is kompleet gemaakt met poffertjes/ pannenkoeken en wat lekkers te drinken.

De PvdA wil hun pop-up locatie onder andere benutten om producten in te zamelen voor de stichting Net Niet Genoeg en voor de voedselbank. Heeft u onderstaande producten over of wilt u deze aan iemand schenken dan bent u ook van harte welkom op de Hoogstraat no 52.

  • Blikjes tonijn
  • Zalm
  • Kruidnoten voor de kinderen, chocolade munten etc.
  • Fruit in blik.
  • Pasta>> macaroni en spaghetti krijgen ze weinig.
  • Aardappelen
  • Uien
  • Sinterklaas / kerstcadeaus
  • Waspoeder
  • douchegel
... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23