Geen aantasting groene long

20-09-2013 om 08:46 uur

Woningbouw op sportpark Kethel mag niet tot aantasting van de groene long leiden.

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad van Schiedam gesproken over de uitgangspunten voor de woningbouw die op het huidige sportpark Kethel gerealiseerd gaat worden. Tijdens het debat heeft de Partij van de Arbeid het college duidelijke voorwaarden meegegeven. De fractie is positief over de bouwplannen, maar maakt zich onder andere zorgen over aantasting van het groen in Kethel.

Al van het begin af aan heeft de PvdA duidelijke voorwaarden gesteld waar het woningbouwprogramma aan moet voldoen. Deze plannen mogen de zogenaamde Groene Long niet aantasten en mogen de gemeente geen financiële risico’s opleveren.  Ook moet goed rekening worden gehouden met de drassige bodem, de overlast van het nabij gelegen vliegveld, de openbaar vervoer-voorzieningen, de passendheid in de huidige omgeving en de wijze waarop het verkeer de wijk in en uit rijdt.

Het sportpark is als woningbouwlocatie al genoemd in de Stadsvisie die haast unaniem door de gemeenteraad is vastgesteld in 2009. Schiedam heeft de behoefte aan meer huizen in het middensegment, waardoor Schiedammers die dat willen makkelijker wooncarrière kunnen maken in eigen stad. De locatie leent zich daar erg goed voor.   

De ontsluiting van de wijk baart de PvdA wel zorgen. Er zijn verschillende opties, waarvan sommigen een ernstige aantasting van de groene long inhouden. Dat kan wat de PvdA betreft niet aan de orde zijn. Ook heeft de PvdA de voorkeur voor het behoud van zoveel mogelijk bomen. Buiten de sportvelden mag nooit gebouwd worden.

PvdA-raadslid Sebastiaan van der Vliet: “Sportpark Kethel gaat verhuizen naar het dak van de A4. Daardoor gaat een langgekoesterde wens van Tuindorp in vervulling dat de parkeeroverlast van het sportpark verdwijnt. Er ontstaat op deze manier ook een unieke kans om hoogwaardige woningbouw te realiseren binnen een fantastisch groene omgeving. Deze omgeving moet wel te allen tijde groen blijven. Daarin passen geen autowegen dwars door het groen en bebouwing in het groen.”

 

PvdA stelt vragen over bestrating in Woudhoek

17-09-2013 om 10:05 uur

De fractie van de Partij van de Arbeid verzoekt het College duidelijkheid te geven hoe zij de onderstaande situatie voor de bewoners van Schiedam kan verbeteren.

Slechte bestrating komt ook in diverse wijken voor. De PvdA fractie is door bewoners uit Woudhoek benaderd om de huidige situatie rond de bestrating in Woudhoek te bekijken. In de Muiderslotstraat, waar veel senioren en ouderen boven 80 jaar zelfstandig wonen, is door ons  geconstateerd, dat de bestrating rondom de uitgang van de flats en de vuilcontainers verontrustend is en zeker bij mindere weeromstandigheden een gevaarlijke situatie opleveren.

Daarom stellen wij de volgende vragen aan het College:

-       Is het College op de hoogte van de slechte bestrating in een aantal situaties in Woudhoek?

-       Is het College zich bewust dat het niet herstellen van slechte bestrating een grote beperking oplegt aan zelfstandig wonende Schiedammers?

-       Dat daardoor de oudere bewoners dreigen geïsoleerd te raken en tot thuis blijven worden veroordeeld?

-       Dat gebruik maken van de voorzieningen in de buurt als winkels en ontmoetingsruimte, risicovol, zo niet onmogelijk is?

De PvdA fractie is op de hoogte van de aanpak voor de openbare ruimte zoveel mogelijk “werk met werk” uit te voeren, maar is van mening dat dusdanige gevaarlijke situaties niet mogen ontstaan. Daarom verwacht de PvdA fractie dat het College maatregelen neemt tot het herstel van slechte bestrating in de Muiderslotstraat en de oudere, zelfstandig wonende Schiedammer hierdoor geen belemmeringen ondervindt.

Is het College met de PvdA fractie van mening dat:

-       dat deze doelgroep beperkt wordt zo zelfs niet in staat gesteld wordt hun invulling aan zelfredzaamheid vorm te geven?

-       dat in andere wijken de situatie voor de doelgroep senioren en ouderen boven 80 jaar de problemen rond de bestrating ook ervaren wordt en wat gaat het College hieraan doen?

De fractie van de PvdA verwacht van het College van B&W maatregelen om de bestrating in de Muiderslotstraat op korte termijn te herstellen

Zo zijn we niet getrouwd

02-09-2013 om 21:24 uur

De PvdA Schiedam heeft met aandacht  en bezorgdheid de publicaties van de laatste dagen over Buurt 15 van Schiedam Oost  gevolgd. 

Al  jarenlang vragen  sociaal democraten  aandacht voor de wijk en als  voorvechter voor Oost  en medevormgever  van  het  stedelijk beleid in deze hoek van de stad, doet  het de PvdA Schiedam  pijn dat bewoners  last ervaren van de slechte kwaliteit van hun woningen.

 Woningcorporatie Woonplus is eigenaar van een groot aantal woningen in die buurt ( Daltonstraat, Fultonstraat, Morsestraat en omgeving).  Deze woningen zijn  aan het einde van hun levensduur gekomen en staan wat de PvdA betreft op de nominatie voor sloop en vervanging door nieuwbouw. De PvdA is zoals gezegd al jaren pleitbezorger voor deze herstructurering van de buurt en deze wens is  door de deelname van de  PvdA ook vertaald in stedelijk beleid.   Woonplus is deelgenoot, partner en uitvoerder van die gemeentelijke toekomstvisie.

Aan het uitvoeren van die toekomstvisie voor Schiedam Oost is al door de gemeente  begonnen door de aankoop van enkele panden aan de Daltonstraat en de sloop daarvan,  overigens geen bezit van  Woonplus. De gemeente  heeft ook op het gebied van ruimtelijke ordening al rekening gehouden met sloop/nieuwbouw voor bepaalde gedeelten van Oost. In  het recent van kracht geworden bestemmingsplan voor deze wijk is een gedeelte apart gehouden ( nog in te vullen) , t.w. de Zamenhofstraat en de Daltonstraat.  Daar is dus ruimte voor toekomstige ontwikkelingen al ingepland.

Ook Woonplus heeft dit beleid onderschreven en ook naar haar bewoners overgebracht,  in een brief van maart 2012 stelt Woonplus o.a. dat zij met de gemeente een gezamenlijke gebiedsvisie gaan ontwikkelen en dat  “….alle woningen van Woonplus op de nominatie staan voor sloop”. In dezelfde brief adviseren zij de betreffende bewoners om vanwege deze plannen,  geen grote investeringen in hun woningen te doen.   Tegelijkertijd legt Woonplus zich vast op het schoon, heel en veilig houden van de woningen en het herstellen van gebreken en het uitvoeren van noodzakelijke reparaties.    

Wij zouden zeggen;  hartstikke duidelijk, de woningen worden op termijn gesloopt, maar tot die tijd op orde gehouden door de eigenaar/verhuurder.

Nu  echter,  zijn er al enige tijd klachten van bewoners over slechte en gevaarlijke  situaties, tocht en andere gebreken aan de woningen die onvoldoende hersteld worden door de verhuurder.  Dit valt samen met  een huurverhoging en dan is het dus geen wonder dat bewoners terecht in het geweer komen.  Wij kunnen deze gevoelens volledig delen en steunen de bewoners in hun bezwaren.

De laatste ontwikkeling is dat de directie van Woonplus, bij monde van hun directeur  Bob Venhuizen,  in een kranteninterview een heel andere interpretatie geeft aan de brief die zij in maart 2012 hebben rondgestuurd.   “ … alle woningen staan op de nominatie voor sloop.”  Dit kan volgens Venhuizen ook betekenen: “grootschalige ingreep”, ofwel renoveren. 

Deze  interpretatie  is voor ons en iedereen die bekend is met de situatie, een volledig nieuwe.    Zoals gezegd, Woonplus is deelgenoot, partner en mede uitvoerder van het geldende beleid in Schiedam Oost. Als zodanig liggen er verplichtingen en verwachtingen, naar partners en naar bewoners/huurders.  Als er zich nieuwe omstandigheden voordoen, waardoor  Woonplus haar partnerschap niet meer kan vervullen zoals verwacht en bedoeld, dan is het eerlijker om te zeggen dat  Woonplus de situatie opnieuw wil bezien en bespreken met  partners en huurders,  dan dat de Nederlandse taal in de brief van maart 2012 iets anders betekent dan dat wij er allemaal in hebben gelezen.  Zo zijn we niet getrouwd, partner !

Namens de PvdA Schiedam,                                                                                    1-9-2013.

Harry van der Hoeven

Inloopbijeenkomst voor het Verkiezingsprogramma

03-08-2013 om 23:09 uur

De Partij van de Arbeid Schiedam is bezig met het schrijven van haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. De PvdA vindt het daarbij belangrijk om breed draagvlak te zoeken in de stad en zich te laten inspireren door Schiedammers en Schiedamse instellingen. Daarom wil de PvdA mensen de gelegenheid geven hun ideeën te delen.

Op zaterdag 10 augustus 2013 organiseert de PvdA Schiedam een inloopbijeenkomst in cafe ’t Centrum, Stationsplein 1. Mensen zijn van harte welkom om op die dag tussen 13.00u en 15.00u langs te komen en hun ideeën te bespreken. Daarnaast is er de mogelijkheid om ideeën per mail in te zenden. Dit kan door deze uiterlijk 15 augustus te sturen naar schiedam@pvda.nl.

Pvda Schiedam niet enthousiast over metropool

19-07-2013 om 21:51 uur

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de PvdA is niet laaiend enthousiast over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wij zien de toegevoegde waarde niet duidelijk in. We stappen op een Randstadrailtrein, waarvan de bestemming nog niet duidelijk is, laat staan of hij überhaupt rijdt.

Het wordt er allemaal niet duidelijker op: het bestuur wat nuverantwoordelijk is voor verkeer en vervoer in de regio komt op grotere afstand te staan van onze stad. We hebben al moeite invloed uit te oefenen op de stadsregio, en dat wordt nog moeilijker.

Ook over de structuur is het één en ander op te merken. Er komt een Algemeen Bestuur, met een Dagelijks Bestuur. Het belangrijke beleidsterrein OV wordt echter ondergebracht in een Vervoersautoriteit. Deze Vervoersautoriteit wordt weer onderverdeeld in gebiedskamers. Zogenaamd om lokaler te werken. Waar ligt dan de invloed en de controle? Hoe kunnen we dit bestuurlijk verzinsel uitleggen aan gewone burgers?

Nee voorzitter, ook al zijn we vaak kritisch op de besluiten van de Stadsregio, geef ons deze club maar. Bovendien is er nog onduidelijkheid hoe de taken van de oude Stadsregio dadelijk precies worden ingevuld die niet onder de nieuwe Metropoolregio vallen?

Maar voorzitter, er zijn ontwikkelingen vanuit Den Haag die weinig keus laten. Het Rijk wil de financiering van het OV overlaten aan een grotere regio dan onze stadsregio. Dat betekent met het opheffen van de WGR+ dat onze Stadsregio geen verder bestaansrecht meer heeft.

Wij sluiten als PvdA de ogen niet voor de realiteit. Mocht aan alle voorwaarden worden voldaan, dan kunnen we instemmen met de vorming van de metropoolregio. Maar als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan – ik noem maar een Eerste Kamer die nog dwars kan liggen als maar één beer op de weg – dan hebben we een andere situatie. We stemmen dus slechts onder voorwaarden in.

De PvdA ondersteunt graag de inzet van het college op dit punt. Dit betreffen de tijdsduur van de regeling; de stemverhouding; de financiën; de uitwerking van de vervoersautoriteit en het protefeuillehoudersoverleg. Een speciaal punt van aandacht vinden wij de Vervoersautoriteit, die in onze ogen te complex wordt en bestuurlijk wel wat vereenvoudiging kan gebruiken.

Voorzitter,

Wij zetten deze Randstadrailtrein knarsetandend in beweging, maar trekken als

het nodig is aan de noodrem. 

Een nieuwe lente een nieuw geluid

02-07-2013 om 17:13 uur

Vandaag spreekt de gemeenteraad van Schiedam over de zomernota, de opmaat naar de begroting 2014. Necla Yerlikaya sprak namens de PvdA het volgende uit:

Voorzitter,

‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’:  De eerste zin uit het gedicht van de socialistische dichter Gorter is wat bij mij opkwam toen ik deze zomernota las. Het college heeft deze zomernota, conform de verbeteringsslag waarin wij ons als gemeente bevinden, volgens een  nieuwe aanpak aan de raad gepresenteerd.  Na het geven van een inbreng door leden van de gemeenteraad, legt het college de raad een drietal scenario’s voor, waarover vanavond gesproken kan worden. Onze waardering  voor deze vorm van samenwerking die, wat de PvdA betreft,  niet alleen beperkt hoeft te blijven tot dit document en deze raadsperiode. Waar het bij de jaarrekening  ging om de controlerende functie van de raad, wordt met deze aanpak van de zomernota, de raad aangespoord om mee te denken over de richting van het beleid. Zodoende wordt de raad, nog beter in de gelegenheid gesteld om haar kaderstellende functie uit te oefenen.

Volgens de inschattingen van het Centraal Planbureau zal 2014 mogelijk tekenen van economisch herstel laten zien. Maar voorzitter, zo ver is het nog lang niet. Dus de realiteit is voor veel Schiedammers  een andere: de baan wordt verloren, de financiële eindjes worden met moeite aan elkaar geknoopt en er zijn ook in onze stad, medebewoners, die  vaak in stille armoede leven. Vorige week heeft de Tweede Kamerfractie van de PvdA niet voor niets aandacht gevraagd voor de positie van gezinnen waar kinderen in armoede moeten opgroeien en daarmee van jongs af aan al een achterstand moeten overwinnen. De steun van het Centrum voor Jeugd en Gezin is daarbij onontbeerlijk en zal na de decentralisatie van de Jeugdzorg nog wezenlijker worden. Wij vernemen graag de visie van het college hierop.

Onze complimenten voor organisaties als Net Niet Genoeg, Stichting Stadstuinieren voor de voedselbank, Stichting Elivia, die huishoudens in onze stad proberen bij te staan in deze tijd waar Solidariteit weer met een hoofdletter S geschreven moet worden. De hooggespannen verwachtingen aan burgerkracht moeten nog waargemaakt worden en daarbij is de rol van de overheid van essentieel belang.  Burgerkracht kan echter niet bestaan zonder een gemeente die dit faciliteert. Ook de komende jaren hebben vrijwilligers in onze stad de ondersteuning van professionals nodig  om onze stad een gemeenschap te laten blijven.  Initiatieven in wijken, ook op het gebied van gezamenlijke activiteiten van bijvoorbeeld cultuur, mantelzorg en wijktoezicht zullen zeker de komende jaren nog ondersteuning nodig hebben. Een terugtrekkende overheid dient daarbij een zodanig tempo te kiezen dat de continuïteit van de huidige, waardevolle inzet van Schiedammers in de wijken en in de stad  niet in gevaar komt.

Een deel van de extra middelen die het college ziet, komt uit de onderbesteding van de begroting van  ROG plus. Dat er kritischer naar uitgaven gekeken wordt, juicht mijn fractie toe. Maar dit mag niet ten koste gaan van de zorg die veel kwetsbare Schiedammers nodig hebben. De vraag aan het college is dan ook hoe zeker die mindere uitgaven de komende jaren zullen zijn en daarbij vragen wij ook aannemelijk te maken, dat er geen mensen zonder hulp blijven die dat nodig hebben. 

Werk, werk en nog eens werk: het is een mooie slogan, maar er moet wel invulling aan gegeven blijven worden. Waar de Rijksoverheid het op dit punt al sinds het kabinet Rutte 1 laat afweten, moet de gemeente Schiedam inzet blijven plegen om stadsgenoten aan de slag te krijgen en te houden. Bezuinigingen op bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp baren ons grote zorgen. Niet alleen de zorg voor met name oudere Schiedammers staat onder druk, maar ook de werkgelegenheid in deze sector.

Ook op het gebied van de volkshuisvesting zijn maatregelen noodzakelijk, zeker maatregelen die het bouwen en verbouwen van woningen met name in de sociale sector ondersteunen. Een arsenaal aan goedkope woningen betekent nog niet dat het hierbij om goede woningen gaat. Een deel van de overlast in de oude wijken is toe te schrijven aan de slechte staat waarin vaak niet geïsoleerde woningen verkeren. Het opknappen van deze woningen geeft niet alleen meer wooncomfort, maar draagt ook bij aan de leefbaarheid van de wijk. En niet onbelangrijk, het draagt ook bij aan de ambities van Schiedam om het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot te reduceren.

De PvdA zet vraagtekens bij de door het college genoemde directe steun aan Woonplus. Niet alleen omdat wij van mening zijn dat deze huiseigenaar een eigen verantwoordelijkheid heeft als het bijvoorbeeld gaat om het slopen van woningen, maar ook omdat wij ons afvragen of hier geen sprake is van staatssteun. Graag hierop een reactie.

Er zullen ook in 2014 keuzes gemaakt moeten worden. Een belangrijke taak zien wij hierbij voor de organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen. Realistisch begroten en scherpe afgrenzing van de kosten en een betere samenwerking onderling is iets wat onvermijdelijk is.

 Dat er keuzes gemaakt moeten worden, geldt ook voor de gemeentelijke ontwikkelambities. Door dat er is gekozen voor planontwikkeling op het dak van de A4 en de sportparken Kethel en Harga, zullen ambities op andere plekken minder  realiseerbaar  zijn dan voorheen.  De PvdA verwacht dan ook een bijstelling, c.q. een verdaging van die ambities  te zien in de ontwikkelplannen  van ons grondbedrijf. En daar waar keuzes worden uitgesteld, zullen ook tijdelijke bestemmingen voor locaties onze voorkeur hebben, waarbij de mening van omwonenden voor ons zwaar meeweegt.

Een andere ambitie van dit college is het uitbesteden van diensten die nu nog door ambtenaren van onze gemeente worden uitgevoerd. Onze fractie vindt dat bij uitbesteding de positie van het gemeentelijke personeel niet achteruit mag gaan. Een  zorgpunt is dat zowel bij aanbesteding als bij outsourcing de positie van laaggeschoold personeel onzeker is. De ervaring leert dat deze groep werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt extra kwetsbaar is bij outsourcing, door nulurencontracten en  onderbetaling .  Hierover dienen goede afspraken gemaakt te worden met de samenwerkingspartners. Een ander risico is dat bij outsourcing  dat de regievoering en controle van op afstand geplaatst werk ook een grote postenkost kan zijn. Iets dergelijks voorzien wij bijvoorbeeld bij outsourcing van het net bij de gemeente teruggekeerde ingenieursbureau.

Mijn fractie heeft gezien het voorgaande een voorkeur voor scenario 1. Met de inzet en efficiënte aanpak op de beleidsvelden wonen en sociaal domein kunnen we rekenen op solide prestaties die elkaar versterken. Daarbij wel een bijgestelde woonparagraaf, en daarmee minder uitgaven, en meer middelen voor jeugdzorg en huishoudelijke zorg waaraan in scenario 3 wordt gerefereerd.

Tenslotte dringt de PvdA er bij het college, maar zeker ook bij de raad op aan om, de te maken keuzes op een brede en zorgvuldige wijze te communiceren. Het gekozen medium is daarbij van belang. Wij willen dan wel graag van het college weten waarom in haar opinie de papieren gemeentepagina minder effectief is en minder bereik heeft dan andere communicatiemiddelen.

Bezoek PvdA aan de wijk Oost

01-07-2013 om 20:19 uur

Vier personen- Liesbeth Schoel- Sebastiaan van der Vliet- Mario Stam en Ger Ubink  gingen eerst naar de Fultonstraat waar problemen zijn met panden die eigenlijk afgebroken zouden moet worden en waar WoonPlus even geen geld voor heeft. Wel zegt WoonPlus voor het onderhoud te blijven zorgen.

Om 10 uur 29 juni 2013 heette Nel van Oudenaarden (voorzitter van de buurtvereniging) ons welkom. In het bijzonder Harry van der Hoeven die ondanks een operatieve- geslaagde- ingreep van de “partij” was in zijn Oost.

Van de fractie van de PvdA waren er naast Harry , Maarten Groene (voormalig wethouder met destijds in zijn portefieulle wijken)  Peter Groeneweg (wethouder oa vervoer en binnenstad ) Jos van Setten, Joke de Haan en Liesbeth Schoel. Van het bestuur waren Ger Ubink, Maarten Reuderink, Boris van Puffelen en Nico van der Vliet aanwezig.

Aad Verbeek begon met een prima powerpoint-presentatie over alle onderwerpen waarover van gedachten gewisseld kon worden. Aad is een zeer betrokken wijkbewoner die alles volgt en registreert. De volgende onderwerpen, de discussies en de uitkomsten werden besproken:

Wonen en de Particuliere woonverbetering en ook de overbewoning.

Aad liet plaatjes zien hoe het wel en niet moet.

-Veel slecht onderhoud.

-De Daltonstraat daar is een begin gemaakt van sloop en zijn daar nu volkstuintjes, maar Gemeente hoe nu verder.

-Er is in de buurt van 2 woningen5 woningen gemaakt. Dit is volgens het wijkbestuur oneigenlijk en men is een rechtszaak begonnen.

-Er zijn panden waar een slechte fundering is en waar ook splitsing plaats gaat vinden. Hoe meer eigenaren hoe moeilijker om zware problemen aan te pakken zoals fundatie. Ook hiertegen gaat het bestuur naar de rechter ( er loopt al een zaak ).

-Huisjesmelkers moeten worden aangepakt. De RotterdamWet biedt mogelijkheden.

Minder instroom van minder draagkrachtigen. Vertraag bewust de instroom van sociaal zwakkeren ( vaak geen werk ) die geven vaak veel meer overlast in een wijk dan een wijk met veel werkenden.

De overlast moet naar beneden. Er moet een beter verhuurbeleid komen.

Moelanders betalen torenhoge huren. Uitbuiting. Vaak zorgt de werkverschaffer ook voor de woning. Gelukkig zijn er ook uitzendbureaus die het heel goed doen.

-Een wijk met een goedkope woningvoorraad kan je niet snel veranderen en is de instroom- automatisch- die van de sociaal minder bedeelden.

-WoonPlus heeft problemen met de extra huurheffing, zolang dat niet op orde is wordt veel op de lange baan geschoven.

-Iemand die meer dan 110% van de bijstandsnorm verdient heeft recht op het wonen in de wijk ook de Moelander.

-Het afgelopen jaar zijn er door acties van de Gemeente 200 vormen van overbewoning beëindigd.

-Men denkt dat er in Schiedam ca 4500 meer mensen wonen dan officieel geregistreerd.

-De bestanden moeten beter gekoppeld worden.

-Opgemerkt werd dat voormalig Wethouder Groene veel op gang heeft gebracht en dat dit nu zichtbaar gaat worden.

-Trachten de particuliere woonverbetering te stimuleren en te verbeteren.

-Er is veel gemor in de wijk over de huurverhoging bij slecht onderhouden woningen. Hoe kan je een huis waarvan je aangeeft dat deze eigenlijk gesloopt moet worden nu een huurverhoging aanzeggen.

-We moeten met z’n allen de balans zoeken. De wijk mag geen afvoerputje worden van de laagste inkomens.

 

Parkeren en het OV

Klacht is dat men na 23.00 uur de auto niet meer kwijt kan.

-Veel aanhangwagens ( met vuil vaak ) blijven te lang staan.

Soms wordt een aanhanger verplaatst voor de vorm, maar dat lost het probleem niet op. Ook lange auto’s zijn een ramp.

-Francisca de Ruiter is met tellingen bezig. Het ingevoerde vergunningensysteem blijkt in de praktijk te werken. Soms wil men een tweede vergunning en dat kan niet altijd.

-Moelanders met een buitenlands kentekenen voldoen aan de wet, maar men vraagt zich af of men niet na zoveel tijd geen Nederlands kenteken moet aanvragen.

-Als je nieuwbouw pleegt dan graag rekening houden met een voldoende aantal parkeerplaatsen.

-De Gemeente is bezig om ambtenaren die hun auto in Oost zetten minder ontheffingen te geven, gaat om 20 tot 30 auto’s en dat kan weer schelen.

-Iedere avond loopt de buurtpreventie, het zou goed zijn als handhaving dat ook zou doen, na normale werktijd zie je niemand.

-Er zijn vragen over de busbaan boven op de Horvathweg die afslaat naar de PKOlaan. Het antwoord is, indien je daar een normale verkeersbaan van zou maken er veel sluipverkeer in de wijk gaat komen omdat de A 20 vaak vaststaat, daar zit de wijk niet op te wachten.

-Ook zou men graag een bruggetje zien komen in het verlengde van de PKOlaan.

Voor fietsers en voetgangers ( is er ooit geweest). Het antwoord is dat binnen 100meter straks vijf bruggen liggen (ook nieuwe voor Schieveste) dat wordt teveel. -Bus 51 is weg. De wijk wacht met smart op de ringbus die zou kunnen gaan komen.Het antwoord is dat in de vervoerplannen van 2014 er geen plek voor gemaakt is. Wel staat de RET (Stadsregio) er welwillend tegenover maar eerst moeten alle plannen van de Gemeente afgerond zijn (oa Vervoer ouderen en WMO’s van Noord naar Station via centrum)

-Men is positief dat de Overschieseweg open is gebleven.

-Bussen die na half zeven niet meer rijden is een ramp.

-De verkeerslichten zouden beter afgesteld kunnen worden.

 

De Lange Lanen

Veel plannen weinig concreets. Bomen groeien en nemen licht weg en veroorzaken rioolproblemen.

Openbare ruimten

Veel vuil bij de afvalcontainers (dus er buiten) is vies en niet juist. Men komt het weghalen direct als je belt.

-Complimenten voor Herman Kriek en Leon Verzijden, maar zij kunnen het niet alleen voor een hele stad.

-De vraag is wie controleert Irado. Vaak staat het gras twee “kontjes” hoog.

Er wordt slechter onderhoud ervaren.

Het antwoord is dat in het kader van de bezuinigingen, de wijken een prioriteit minder zijn geworden en dat mag niet betekenen dat de zaak vervuilt.

Onkruid rond bomen is niet goed.

-Bij een patatzaak hoort een prullenbak en bij de Spar (Station) moet een grote bak komen. Ook vaker de prullenbakken legen, lopen soms over.

Vaak veel fietsen op willekeurige plekken worden neergegooid.

Soms staan halve fietsen maanden op de hele eigenaar te wachten.

 Daarna werd afgesloten met een dankwoord richting wijkorganisatie en allen die zich voor Oost inzetten en werd een heerlijk “Oosters” broodje gegeten.

Pvda steunt aanpak college BGS

14-06-2013 om 07:45 uur

Donderdagavond ging het in de raad weer over het onderzoek naar de BGS. De inbreng van de PvdA tijdens de commissievergadering was hierover helder. De PvdA onderschrijft de inhoud van het rapport van de commissie Van de Vondevoort. Juist de werknemers van de BGS verdienen een andere sociale werkplaats. Een sociale werkplaats waar niet alleen gestreefd wordt naar winst maken, maar ook naar ondersteuning en begeleiding van  de medewerkers.

Ook steunen we de aanpak van het college. We vroegen tijdens de commissievergadering naar de vervolgstappen die het college gaat zetten in dit zo belangrijke dossier voor de werknemers van de BGS.

Dit heeft het college inmiddels gedaan. Er is een  cultuurverbeterplan opgesteld en heeft aangegeven de raad zeer regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang.

 De PvdA ondersteunt de aanpak van het college. Wij hopen dat – samen met het fusieproces met andere sociale werkplaatsen – het mogelijk is er weer een sociale werkplaats van te maken. Een sociale werkplaats waar het woord sociaal echt betekenis heeft.

Uiteraard worden we graag op de hoogte gehouden van het vervolg van de acties die het college in dit dossier gaat nemen. 

Pvda vraagt aandacht topinkomens.

13-06-2013 om 21:26 uur

Afgelopen weekend verscheen er een rapport van de Abva Kabo waarin een overzicht gegeven werd van bestuurders die een inkomen hadden boven de Balkenende norm. Uit dit overzicht blijkt dat er ook instellingen voorkomen waar Schiedam een subsidierelatie mee heeft en kan ik mij herinneren dat we er bij de vaststelling van de Algemene Subsidieverordening 2012 ook een toezegging van de wethouder kregen om de raad hierover te informeren.

Juist in deze tijd waar er van alle kanten op de zorg bezuinigd moet worden is dit voor de Partij van de Arbeid onverteerbaar dat dit nog steeds gebeurd.

Ik roep daarbij ook nog in herinnering dat wij paar maanden geleden de publieke tribune vol hadden met werknemers van Careyn die om hun werk te mogen behouden in salaris achteruit moesten gaan. En laat deze organisatie nu juist met twee bestuurders op deze lijst voor te komen. Onverkwikkelijk.

 

Het is duidelijk, dat de kwestie van excessieve salarissen in de collectieve sector nog steeds ernstig is. Het lijkt ook erger te worden. Het lijkt wel of ze elkaar willen overtreffen. Zijn er geen mechanismen van: genoeg is genoeg? Het huidige kabinet werkt er ook aan. Dat is goed. Maar geen reden voor ons om af te wachten. De lijst van actiz50 schreeuwt hierom.

Daarom de volgende vragen aan het college:

* in de actiz50 worden instellingen genoemd waarmee de gemeente zaken doet. Kan het college infomeren met welke organisaties in de collectieve sector de gemeente zaken doet waar de voor die sector relevante inkomensnorm wordt overschreden zoals ook destijds toegezegd is bij de behandeling van de Algemene Subsidieverordening 2012.  Het gaat de Partij van de Arbeid niet alleen om de zorg, maar ook om woningbouwcorporaties, maar mogelijk ook instellingen in de hoek van onderwijs of cultuur?
* voorzover de gemeente op dit moment geen machtsmiddel heeft, is het college bereid een moreel appel te doen aan instellingen om topinkomens te matigen?
* Voorzover het college deze vragen vanavond niet kan beantwoorden, kan de Partij van de Arbeid zich voorstellen, dat het college de raad hierover per brief informeert. Graag voor de zomernota, zodat ook dit bij de opmaat naar de begroting 2014 meegenomen kan worden.

De Partij van de Arbeid vindt dat echt het moment gekomen is om met het oog op de volgende begroting stevige afspraken over het terugdringen van topinkomens. En al helemaal wanneer het gaat om instellingen waar Schiedams belastinggeld naar toe gaat.

"Illegale" werknemers bij de BGS

11-06-2013 om 12:32 uur

De gemeente Schiedam heeft een boete van de arbeidsinspectie opgelegd gekregen vanwege het in de zomer van 2011 tijdelijk inhuren van medewerkers van Bulgaarse afkomst waarvan de vereiste documenten niet in orde waren. Deze boete is opgelegd aan de Berckenrode Groep Schiedam (BGS) dat een uitzendbureau had ingehuurd om deze medewerkers in te kunnen zetten bij werkzaamheden van het bedrijf.

De Partij van de Arbeid vindt het een ernstige zaak wanneer onder verantwoordelijkheid van de gemeente Schiedam medewerkers van Bulgaarse afkomst zonder geldige titel werkzaamheden hebben verricht. De PvdA pleit al jarenlang voor zorgvuldigheid ten aanzien van werknemers uit Midden- en Oost-Europa.

Een bijzonderheid bij deze kwestie is dat de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, mevrouw Necla Yerlikaya, werkzaam was bij het uitzendbureau dat tussen de BGS en de Bulgaarse medewerkers heeft bemiddeld. Over deze kwestie is een aantal misverstanden ontstaan, waarvan de PvdA vindt dat deze uit de wereld moeten worden geholpen.

Nadat mevrouw Yerlikaya, als werknemer van het uitzendbureau, in juli 2012 voor het eerst vernam dat de arbeidsinspectie onderzoek verrichtte naar het inzetten van deze Bulgaarse medewerkers, heeft zij toenmalig burgemeester Leemhuis, verantwoordelijk wethouder Stam en haar fractie hierover geïnformeerd. Het presidium van de gemeenteraad, waarin alle fractievoorzitters zitting hebben, is in januari 2013 op de hoogte gesteld.

Mevrouw Yerlikaya heeft duidelijk gemaakt geen enkele betrokkenheid te hebben gehad bij het aantrekken van deze Bulgaarse werknemers en verrast te zijn dat de juridische status van deze medewerkers niet op orde was. Voorts heeft zij benadrukt geheel afzijdig te zullen blijven van de afwikkeling van deze kwestie. Om zelfs maar elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, heeft zij zich als gemeenteraadslid afzijdig gehouden van eventuele vervolgstappen, ook in het bredere onderzoek naar de BGS dat de gemeente heeft ingesteld.

In goed overleg tussen burgemeester Lamers en mevrouw Yerlikaya is besloten nog niet eerder naar buiten te treden, totdat een nader onderzoek naar de gevolgde procedures duidelijkheid zou verschaffen.

Vice-voorzitter Sebastiaan van der Vliet is door de fractie aangewezen als woordvoerder omtrent de kwesties rond de BGS en ook bij dit dossier. Van der Vliet: “Voor Necla is het een nare zaak dat deze kwestie voor haar als werknemer van het uitzendbureau zo dichtbij komt. Voor de Partij van de Arbeid is het echter vooral onverkwikkelijk dat de situatie met de Bulgaren kon ontstaan. De problematiek rond medewerkers uit Midden- en Oost-Europa krijgt al jarenlang veel kritische aandacht van onze partij. Hierin mag de gemeente niet lichtzinnig opereren.”

... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21