PvdA opent ontmoetingscentrum op de Hoogstraat

22-10-2013 om 07:46 uur

Op donderdag 24 oktober zal de PvdA Schiedam haar nieuwe partijkantoor op de Hoogstraat 52 openen. De PvdA wil dit nieuwe partijkantoor gebruiken als ontmoetingscentrum om de toegankelijkheid van de PvdA voor de stad en voor Schiedammers vergroten. De PvdA wil voor alle Schiedammers bereikbaar zijn en nog beter weten wat er leeft onder Schiedammers. Daarom nodigt de PvdA Schiedam iedereen uit om langs te komen en met bestuur, fractie en wethouders in gesprek te gaan.Tevens zal vanaf 24 oktober een PvdA Ombudsteam actief worden in het nieuwe partijkantoor en tijdens wijkbezoeken. Hier kunnen Schiedammers terecht met hun vragen en problemen omtrent de dienstverlening door de gemeente. Het PvdA Ombudsteam helpt mensen door hen advies te geven en te helpen bij het vinden van de weg richting de gemeente.

https://www.youtube.com/watch?v=_1N_WB0F3VY

 

Om dit alles te vieren wil de PvdA iedereen uitnodigen voor de feestelijke opening van het nieuwe partijkantoor op de Hoogstraat 52 door Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer op 24 oktober om 19:00u.

PvdA Schiedam zaterdag op wijkbezoek.

15-10-2013 om 09:54 uur

Zaterdag 19 oktober gaat de PvdA Schiedam op werkbezoek naar de wijken Woudhoek en Groenoord.

Het bezoek begint  in de Heijermansflat, een centrum welk vanaf 1 januari verandert van ontmoetingscentrum naar wijkcentrum de Brug.  Met de initiatiefnemers gaat de PvdA in gesprek over de inspanningen die er toe hebben geleid dat er veel geïnteresseerde groepen actief  in dit wijkcentrum  zijn geworden. Ook de ondersteuning bij de verandering door Seniorenwelzijn en de stichting De Erker komt daarbij aan de orde.

 

Daarna gaan PvdA leden langs enkele locaties zoals de Brederodeweg en het Cornelis van Zantenplein waar de maatschappelijke begeleiding in de flat is weggevallen.

Ook kunt u ons zaterdag tegenkomen in de diverse winkelcentra in Noord waar u met vragen aan de PvdA  altijd terecht kunt. Die ochtend kunt u ook het ombudsteam van de PvdA in het wijkcentrum De Brug bezoeken.

Bijdrage PvdA aan raadsvergadering 14 oktober.

15-10-2013 om 09:27 uur

Voorzitter,

Vanavond zitten wij bij elkaar  in een extra raadsvergadering vanwege ontwikkelingen rondom een declaratie voor veiligheidsglas dat in 2008 in de woning van de ex-burgemeester mevrouw  Verver is geplaatst. Ik wil graag iets terug gaan in de geschiedenis,  en in herinnering roepen dat deze  burgemeester Verver, niet uit de lucht is komen vallen, maar door de toenmalige gemeenteraad is voorgedragen om burgemeester van Schiedam te worden. Zij werd toen door een groot aantal fracties op handen gedragen.  De Schiedammers hebben recht op feiten, dus roep ik met name die fracties op om ook deze zijde van het verhaal te vermelden. Immers het functioneren van deze burgemeester kreeg veel bijval, het vertrouwen van sommigen in deze burgemeester was vrijwel grenzeloos. Voor een meer kritische benadering bestond in dat klimaat nauwelijks ruimte. Het toenmalige college nam deze nieuwe burgemeester in het team op en ging vol vertrouwen met haar aan de slag.

 

De rest is geschiedenis zou ik hier willen zeggen maar toch behoeft het deel dat betrekking heeft op het veiligheidsglas enige uitleg.  We hebben begrepen dat door bedreigingen aan het adres van bestuurders een politierapport is opgemaakt over veiligheidsmaatregelen die genomen zouden moeten worden bij de toenmalige collegeleden.  Een aantal collegeleden heeft hiervan afgezien, maar er is in het college besloten om bij de woning van de burgemeester het advies te volgen  en het veiligheidsglas te plaatsen.

De burgemeester declareert dit bij de gemeente met een factuur, deze wordt getekend door o.a. de loco-burgemeester en er wordt overgegaan tot betaling. Tot zover alles normaal, geen probleem.  Voorzitter, in het licht van deze feiten, vraag ik me werkelijk af of er toen iemand te vinden was die de declaratie niet had getekend.

Jaren later;  in november 2012, in april 2013 en ook nog  op 14 oktober 2013 praat de gemeenteraad er nog steeds over of deze vergoeding wel rechtmatig was of niet, of deze betaling wel  terecht was of niet. 

 Voorzitter;  voor onze fractie is het klip en klaar: de declaratie en de betaling ervan is rechtmatig, dat staat volgens ons buiten deze discussie. Wat wel ter discussie staat, is dat er uit een rechterlijk vonnis blijkt dat mevr. Verver de ontvangen gelden niet heeft betaald aan de aannemer. Dat mag niet en dat hoort niet; zij moet  dus zo spoedig mogelijk voldoen aan haar verplichtingen die ze met de aannemer is overeengekomen. Wat met dit vonnis ook eens te meer duidelijk is geworden;  is  dat de gemeente in deze kwestie geen rol of positie heeft.  Dat het college mevr. Verver oproept om tot betaling over te gaan, vinden wij getuigen van inlevingsvermogen, het college probeert uiting te geven aan de gevoelens  die onder de Schiedammers leven en die ook bij ons leven. Ook wij delen de gevoelens van teleurstelling en verontwaardiging over het gedrag en handelswijze van mevrouw Verver. Het bestaan van dergelijke gevoelens;       die teleurstelling;       die boosheid dat er ergens nog een onrecht in de lucht hangt, lijkt ons dan ook de voornaamste reden dat deze kwestie zich nog voortsleept tot  deze raadsvergadering aan toe.

Maar voorzitter, wij zijn allen onderworpen aan de regels van de wet en de codes waaraan wij ons als dienaren van een stad hebben te houden. Daarnaast hebben wij  als volksvertegenwoordigers de  plicht ons op een volwassen manier te gedragen. Daar hoort bij,  dat wij,   ondanks dat ons gevoel wat anders roept,  wij hier ons verstandig en betrouwbaar moeten  gedragen.

Maar voorzitter, gelukkig zijn wij niet de enigen die er zo over denken zoals blijkt uit de brief van het college waarin zij de feiten nog eens op een rij zetten.  De brief kunnen wij dus van harte onderschrijven.

Voorzitter, ik begon met een stukje geschiedenis, waarin uiteindelijk ook een nieuwe burgemeester , dhr. Lamers, is aangetreden. Voordat deze burgemeester kwam was afgesproken om een streep onder de Verver-kwestie te zetten en de nieuwe burgemeester hiermee niet te belasten. Deze burgemeester wil samen met gemeenteraad zich inzetten voor het nu en de toekomst van de stad maar helaas worden we iedere keer teruggeworpen naar het dal waar we juist uit willen klimmen. Zoals  ik al eerder zei hebben we vele avonden aan deze kwestie gespendeerd en wij zien niet in dat deze onbevredigende kwestie beter wordt door er nog meer dure bestuurlijke aandacht aan te besteden. Ook vele Schiedammers hebben hier genoeg van en willen liever dat het stadsbestuur zich bezighoudt met belangrijker onderwerpen zoals de zorg om een baan, inkomen, huisvesting en goed onderwijs. Wij allen, deze burgemeester, dit college, deze gemeenteraad en bovenal deze stad verdienen veel beter. Daarom voorzitter, zegt de fractie van PvdA: genoeg over de hele Verver-kwestie!!laten we onze tijd steken in de verdere ontwikkeling van Schiedam. 

Darwin had gelijk, wie niet evolueert sterft uit!

09-10-2013 om 08:59 uur
Er is met het aantreden van Burgemeester Lamers een begin gemaakt met een bestuurlijke vernieuwing  van ons  stadsbestuur. College, ambtelijke organisatie en gemeenteraad worden uitgedaagd om zich te bezinnen op hun taken, hun rollen scherper te definiëren en hun respectieve handelen te evalueren.

Dit was nodig en gewenst omdat op dit aspect van het stadsbesturen er veel is scheefgegroeid, ook en vooral als gevolg en reactie op het optreden van onze voormalige burgervrouwe, Wilma Verver. 

Meer dan 2 jaar na het vertrek van Mevr. Verver ondervindt onze stad daar nog steeds de schadelijke effecten van. Het gaat hier natuurlijk om reputatieschade voor de stad als gevolg van negatieve publiciteit. Het meest actuele voorbeeld hiervan is de rechtszaak die door de aannemer van de woning van Mevr. Verver is aangespannen om volledige betaling te krijgen voor het door hem verrichte werk. In deze zaak  is nu een tussenvonnis uitgesproken, waarin in ieder geval duidelijk wordt wat de rol en positie is van de gemeente Schiedam in deze zaak, namelijk: geen.

Nu heeft de Raad van de gemeente Schiedam bij aantreden van de nieuwe burgemeester Lamers vastgesteld dat er een definitieve streep onder  “de kwestie Verver” zou worden gezet, omdat de raad vond dat dit nodig was om een helingsproces te kunnen starten. Achteraf kunnen we zeggen dat dit het begin was van de evolutie uit de inleiding van dit stukje.

Nu zijn er jammer genoeg  enkele raadsleden of fracties die aan dat helen van de wonden en dit groeiproces  liever niet meedoen, want het betekent dat ook zij naar hun eigen functioneren moeten kijken en ook moeten evolueren. Waarom dat zo  is, daar kunnen we natuurlijk wel naar gissen, en we weten ook onderhand wel wie dit betreft. Populistische lokalo’s zoals de fracties Schoenmaker, of Rose zijn al verschillende malen aangesproken op gedrag dat niet bij een verantwoordelijke rol als medebestuurder hoort, nl. de rol van besturen op hoofdlijnen, kaders stellen en achteraf controleren. Zij, en andere kleine rechtse fracties hebben veel meer affiniteit met de onderbuik van zichzelf en met die van een deel van het publiek. Dan gaat het om snelle, oppervlakkige meningen en oplossingen, dan moeten dingen”gewoon even” gedaan worden in het bestuur, en worden zaken afgedaan met dooddoeners als:  “is het niet waar dan?”.

Dat dit leidt tot chaos is genoegzaam bekend, we hebben het in het bestuur van deze stad eerder gezien in 2002-2006, chaos is een klimaat waarin populistisch rechts gedijt, maar gezonde groei op langere termijn niet mogelijk is. Het lijkt dan ook dat het oprakelen van oud zeer, het openhalen van oude wonden de rechtse populisten een middel is om een verantwoordelijk bestuurlijk gedrag van zich af te houden en niet mee te hoeven gaan in een verdere evolutie.

De PvdA kiest ervoor om niet mee te gaan in het scheppen van extra chaos in deze stad, we hebben nog zat te verbeteren aan het bestuur en de dienstverlening aan onze burgers. De PvdA kiest voor de toekomst. Een toekomst waarin bestuurlijke debatten betrekking hebben op het vooruitbrengen van deze stad.

Natuurlijk staat ieder lid van de gemeenteraad vrij om nog te willen spreken over het tussenvonnis in de zaak Verver- V. d .Tempel. De vraag is hoe dat dan zou moeten gebeuren, moet dat via een ingelaste Raadsvergadering, of kan het in een commissievergadering na een definitief vonnis. Daarnaast is de insteek van zo’n debat van belang; gaat het om, zoals D66 lijkt te willen, het helder krijgen van een bestuurlijke onderbouwing, het uitspreken van teleurstelling over het gedrag van een oud-burgemeester en het afhechten van een pijnlijke wond; dan wel om het puberale trappen tegen bedachtzame  groei.

Want groeien doet soms pijn en het vereist verandering, ook altijd lastig, het voelt altijd zo comfortabel in een vertrouwde rol. Maar wie niet verandert wordt door de tijd ingehaald en achtergelaten. Darwin had gelijk, wie niet evolueert, sterft uit.

Sleutel winkel Hoogstraat 52 overhandigd

28-09-2013 om 20:34 uur

Zaterdag 28 september heeft de PvdA Schiedam de sleutel gekregen van de winkel Hoogstraat 52. De komende tijd zullen veel vrijwilligers dit winkelpand geschikt maken om bezoekers te ontvangen en vergaderingen en bijeenkomsten te organiseren naar de verkiezingen van 19 maart 2014. Onderstaand alvast een impressie.

De Participatiemaatschappij, dat ben jij!

22-09-2013 om 15:03 uur

Koning Willem IV gebruikte het woord afgelopen week in zijn eerste troonrede, het was voor het eerst sinds jaren dat het woord daarin weer te horen was; participatiemaatschappij. Er is sinds dinsdag veel gesproken over dit begrip, er was ophef en afkeuring.
Maar wat is nou een participatiemaatschappij? Vandaag was het Nieuwlandfestival op het Wibautplein. Tegen de honderd vrijwilligers organiseerden voor de elfde keer samen dit Jaarlijks Schiedamse Feest. Tal van ( vrijwilligers) organisaties gaven acte de présence om het tot een succes te maken. Wat het Nieuwlandfestival duidelijk maakt, is dat participeren in de Vogelaarwijk Schiedam Nieuwland al heel lang, heel  normaal is.


De participatiemaatschappij betekent niet alleen meedoen, maar ook anderen uitnodigen en uitdagen om mee te doen.  Op burendag, maar ook op alle andere dagen van het jaar. In Schiedam zijn velen actief voor anderen,  we hebben actieve bewonersverenigingen;  stichtingen als Elivia; Net Niet Genoeg;  de Voedselbank;  er is in veel wijken buurtpreventie en buurtbemiddeling en tuinieren voor de voedselbank.

Op het Bachplein zetten vrijwilligers zich in voor senioren. Om nog maar te zwijgen over al die andere vrijwilligers die in dit rijtje niet genoemd zijn en die zich soms zichtbaar, maar vaak  op de achtergrond actief zijn voor hun medemens in buurt, wijk of stad.

We kunnen dus kort en lang praten over de participatiemaatschappij, maar hij is er al lang... Dat wil zeggen in Schiedam...

Geen aantasting groene long

20-09-2013 om 08:46 uur

Woningbouw op sportpark Kethel mag niet tot aantasting van de groene long leiden.

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad van Schiedam gesproken over de uitgangspunten voor de woningbouw die op het huidige sportpark Kethel gerealiseerd gaat worden. Tijdens het debat heeft de Partij van de Arbeid het college duidelijke voorwaarden meegegeven. De fractie is positief over de bouwplannen, maar maakt zich onder andere zorgen over aantasting van het groen in Kethel.

Al van het begin af aan heeft de PvdA duidelijke voorwaarden gesteld waar het woningbouwprogramma aan moet voldoen. Deze plannen mogen de zogenaamde Groene Long niet aantasten en mogen de gemeente geen financiële risico’s opleveren.  Ook moet goed rekening worden gehouden met de drassige bodem, de overlast van het nabij gelegen vliegveld, de openbaar vervoer-voorzieningen, de passendheid in de huidige omgeving en de wijze waarop het verkeer de wijk in en uit rijdt.

Het sportpark is als woningbouwlocatie al genoemd in de Stadsvisie die haast unaniem door de gemeenteraad is vastgesteld in 2009. Schiedam heeft de behoefte aan meer huizen in het middensegment, waardoor Schiedammers die dat willen makkelijker wooncarrière kunnen maken in eigen stad. De locatie leent zich daar erg goed voor.   

De ontsluiting van de wijk baart de PvdA wel zorgen. Er zijn verschillende opties, waarvan sommigen een ernstige aantasting van de groene long inhouden. Dat kan wat de PvdA betreft niet aan de orde zijn. Ook heeft de PvdA de voorkeur voor het behoud van zoveel mogelijk bomen. Buiten de sportvelden mag nooit gebouwd worden.

PvdA-raadslid Sebastiaan van der Vliet: “Sportpark Kethel gaat verhuizen naar het dak van de A4. Daardoor gaat een langgekoesterde wens van Tuindorp in vervulling dat de parkeeroverlast van het sportpark verdwijnt. Er ontstaat op deze manier ook een unieke kans om hoogwaardige woningbouw te realiseren binnen een fantastisch groene omgeving. Deze omgeving moet wel te allen tijde groen blijven. Daarin passen geen autowegen dwars door het groen en bebouwing in het groen.”

 

PvdA stelt vragen over bestrating in Woudhoek

17-09-2013 om 10:05 uur

De fractie van de Partij van de Arbeid verzoekt het College duidelijkheid te geven hoe zij de onderstaande situatie voor de bewoners van Schiedam kan verbeteren.

Slechte bestrating komt ook in diverse wijken voor. De PvdA fractie is door bewoners uit Woudhoek benaderd om de huidige situatie rond de bestrating in Woudhoek te bekijken. In de Muiderslotstraat, waar veel senioren en ouderen boven 80 jaar zelfstandig wonen, is door ons  geconstateerd, dat de bestrating rondom de uitgang van de flats en de vuilcontainers verontrustend is en zeker bij mindere weeromstandigheden een gevaarlijke situatie opleveren.

Daarom stellen wij de volgende vragen aan het College:

-       Is het College op de hoogte van de slechte bestrating in een aantal situaties in Woudhoek?

-       Is het College zich bewust dat het niet herstellen van slechte bestrating een grote beperking oplegt aan zelfstandig wonende Schiedammers?

-       Dat daardoor de oudere bewoners dreigen geïsoleerd te raken en tot thuis blijven worden veroordeeld?

-       Dat gebruik maken van de voorzieningen in de buurt als winkels en ontmoetingsruimte, risicovol, zo niet onmogelijk is?

De PvdA fractie is op de hoogte van de aanpak voor de openbare ruimte zoveel mogelijk “werk met werk” uit te voeren, maar is van mening dat dusdanige gevaarlijke situaties niet mogen ontstaan. Daarom verwacht de PvdA fractie dat het College maatregelen neemt tot het herstel van slechte bestrating in de Muiderslotstraat en de oudere, zelfstandig wonende Schiedammer hierdoor geen belemmeringen ondervindt.

Is het College met de PvdA fractie van mening dat:

-       dat deze doelgroep beperkt wordt zo zelfs niet in staat gesteld wordt hun invulling aan zelfredzaamheid vorm te geven?

-       dat in andere wijken de situatie voor de doelgroep senioren en ouderen boven 80 jaar de problemen rond de bestrating ook ervaren wordt en wat gaat het College hieraan doen?

De fractie van de PvdA verwacht van het College van B&W maatregelen om de bestrating in de Muiderslotstraat op korte termijn te herstellen

Zo zijn we niet getrouwd

02-09-2013 om 21:24 uur

De PvdA Schiedam heeft met aandacht  en bezorgdheid de publicaties van de laatste dagen over Buurt 15 van Schiedam Oost  gevolgd. 

Al  jarenlang vragen  sociaal democraten  aandacht voor de wijk en als  voorvechter voor Oost  en medevormgever  van  het  stedelijk beleid in deze hoek van de stad, doet  het de PvdA Schiedam  pijn dat bewoners  last ervaren van de slechte kwaliteit van hun woningen.

 Woningcorporatie Woonplus is eigenaar van een groot aantal woningen in die buurt ( Daltonstraat, Fultonstraat, Morsestraat en omgeving).  Deze woningen zijn  aan het einde van hun levensduur gekomen en staan wat de PvdA betreft op de nominatie voor sloop en vervanging door nieuwbouw. De PvdA is zoals gezegd al jaren pleitbezorger voor deze herstructurering van de buurt en deze wens is  door de deelname van de  PvdA ook vertaald in stedelijk beleid.   Woonplus is deelgenoot, partner en uitvoerder van die gemeentelijke toekomstvisie.

Aan het uitvoeren van die toekomstvisie voor Schiedam Oost is al door de gemeente  begonnen door de aankoop van enkele panden aan de Daltonstraat en de sloop daarvan,  overigens geen bezit van  Woonplus. De gemeente  heeft ook op het gebied van ruimtelijke ordening al rekening gehouden met sloop/nieuwbouw voor bepaalde gedeelten van Oost. In  het recent van kracht geworden bestemmingsplan voor deze wijk is een gedeelte apart gehouden ( nog in te vullen) , t.w. de Zamenhofstraat en de Daltonstraat.  Daar is dus ruimte voor toekomstige ontwikkelingen al ingepland.

Ook Woonplus heeft dit beleid onderschreven en ook naar haar bewoners overgebracht,  in een brief van maart 2012 stelt Woonplus o.a. dat zij met de gemeente een gezamenlijke gebiedsvisie gaan ontwikkelen en dat  “….alle woningen van Woonplus op de nominatie staan voor sloop”. In dezelfde brief adviseren zij de betreffende bewoners om vanwege deze plannen,  geen grote investeringen in hun woningen te doen.   Tegelijkertijd legt Woonplus zich vast op het schoon, heel en veilig houden van de woningen en het herstellen van gebreken en het uitvoeren van noodzakelijke reparaties.    

Wij zouden zeggen;  hartstikke duidelijk, de woningen worden op termijn gesloopt, maar tot die tijd op orde gehouden door de eigenaar/verhuurder.

Nu  echter,  zijn er al enige tijd klachten van bewoners over slechte en gevaarlijke  situaties, tocht en andere gebreken aan de woningen die onvoldoende hersteld worden door de verhuurder.  Dit valt samen met  een huurverhoging en dan is het dus geen wonder dat bewoners terecht in het geweer komen.  Wij kunnen deze gevoelens volledig delen en steunen de bewoners in hun bezwaren.

De laatste ontwikkeling is dat de directie van Woonplus, bij monde van hun directeur  Bob Venhuizen,  in een kranteninterview een heel andere interpretatie geeft aan de brief die zij in maart 2012 hebben rondgestuurd.   “ … alle woningen staan op de nominatie voor sloop.”  Dit kan volgens Venhuizen ook betekenen: “grootschalige ingreep”, ofwel renoveren. 

Deze  interpretatie  is voor ons en iedereen die bekend is met de situatie, een volledig nieuwe.    Zoals gezegd, Woonplus is deelgenoot, partner en mede uitvoerder van het geldende beleid in Schiedam Oost. Als zodanig liggen er verplichtingen en verwachtingen, naar partners en naar bewoners/huurders.  Als er zich nieuwe omstandigheden voordoen, waardoor  Woonplus haar partnerschap niet meer kan vervullen zoals verwacht en bedoeld, dan is het eerlijker om te zeggen dat  Woonplus de situatie opnieuw wil bezien en bespreken met  partners en huurders,  dan dat de Nederlandse taal in de brief van maart 2012 iets anders betekent dan dat wij er allemaal in hebben gelezen.  Zo zijn we niet getrouwd, partner !

Namens de PvdA Schiedam,                                                                                    1-9-2013.

Harry van der Hoeven

Inloopbijeenkomst voor het Verkiezingsprogramma

03-08-2013 om 23:09 uur

De Partij van de Arbeid Schiedam is bezig met het schrijven van haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. De PvdA vindt het daarbij belangrijk om breed draagvlak te zoeken in de stad en zich te laten inspireren door Schiedammers en Schiedamse instellingen. Daarom wil de PvdA mensen de gelegenheid geven hun ideeën te delen.

Op zaterdag 10 augustus 2013 organiseert de PvdA Schiedam een inloopbijeenkomst in cafe ’t Centrum, Stationsplein 1. Mensen zijn van harte welkom om op die dag tussen 13.00u en 15.00u langs te komen en hun ideeën te bespreken. Daarnaast is er de mogelijkheid om ideeën per mail in te zenden. Dit kan door deze uiterlijk 15 augustus te sturen naar schiedam@pvda.nl.

... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23