Pvda Schiedam niet enthousiast over metropool

19-07-2013 om 21:51 uur

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de PvdA is niet laaiend enthousiast over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wij zien de toegevoegde waarde niet duidelijk in. We stappen op een Randstadrailtrein, waarvan de bestemming nog niet duidelijk is, laat staan of hij überhaupt rijdt.

Het wordt er allemaal niet duidelijker op: het bestuur wat nuverantwoordelijk is voor verkeer en vervoer in de regio komt op grotere afstand te staan van onze stad. We hebben al moeite invloed uit te oefenen op de stadsregio, en dat wordt nog moeilijker.

Ook over de structuur is het één en ander op te merken. Er komt een Algemeen Bestuur, met een Dagelijks Bestuur. Het belangrijke beleidsterrein OV wordt echter ondergebracht in een Vervoersautoriteit. Deze Vervoersautoriteit wordt weer onderverdeeld in gebiedskamers. Zogenaamd om lokaler te werken. Waar ligt dan de invloed en de controle? Hoe kunnen we dit bestuurlijk verzinsel uitleggen aan gewone burgers?

Nee voorzitter, ook al zijn we vaak kritisch op de besluiten van de Stadsregio, geef ons deze club maar. Bovendien is er nog onduidelijkheid hoe de taken van de oude Stadsregio dadelijk precies worden ingevuld die niet onder de nieuwe Metropoolregio vallen?

Maar voorzitter, er zijn ontwikkelingen vanuit Den Haag die weinig keus laten. Het Rijk wil de financiering van het OV overlaten aan een grotere regio dan onze stadsregio. Dat betekent met het opheffen van de WGR+ dat onze Stadsregio geen verder bestaansrecht meer heeft.

Wij sluiten als PvdA de ogen niet voor de realiteit. Mocht aan alle voorwaarden worden voldaan, dan kunnen we instemmen met de vorming van de metropoolregio. Maar als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan – ik noem maar een Eerste Kamer die nog dwars kan liggen als maar één beer op de weg – dan hebben we een andere situatie. We stemmen dus slechts onder voorwaarden in.

De PvdA ondersteunt graag de inzet van het college op dit punt. Dit betreffen de tijdsduur van de regeling; de stemverhouding; de financiën; de uitwerking van de vervoersautoriteit en het protefeuillehoudersoverleg. Een speciaal punt van aandacht vinden wij de Vervoersautoriteit, die in onze ogen te complex wordt en bestuurlijk wel wat vereenvoudiging kan gebruiken.

Voorzitter,

Wij zetten deze Randstadrailtrein knarsetandend in beweging, maar trekken als

het nodig is aan de noodrem. 

Een nieuwe lente een nieuw geluid

02-07-2013 om 17:13 uur

Vandaag spreekt de gemeenteraad van Schiedam over de zomernota, de opmaat naar de begroting 2014. Necla Yerlikaya sprak namens de PvdA het volgende uit:

Voorzitter,

‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’:  De eerste zin uit het gedicht van de socialistische dichter Gorter is wat bij mij opkwam toen ik deze zomernota las. Het college heeft deze zomernota, conform de verbeteringsslag waarin wij ons als gemeente bevinden, volgens een  nieuwe aanpak aan de raad gepresenteerd.  Na het geven van een inbreng door leden van de gemeenteraad, legt het college de raad een drietal scenario’s voor, waarover vanavond gesproken kan worden. Onze waardering  voor deze vorm van samenwerking die, wat de PvdA betreft,  niet alleen beperkt hoeft te blijven tot dit document en deze raadsperiode. Waar het bij de jaarrekening  ging om de controlerende functie van de raad, wordt met deze aanpak van de zomernota, de raad aangespoord om mee te denken over de richting van het beleid. Zodoende wordt de raad, nog beter in de gelegenheid gesteld om haar kaderstellende functie uit te oefenen.

Volgens de inschattingen van het Centraal Planbureau zal 2014 mogelijk tekenen van economisch herstel laten zien. Maar voorzitter, zo ver is het nog lang niet. Dus de realiteit is voor veel Schiedammers  een andere: de baan wordt verloren, de financiële eindjes worden met moeite aan elkaar geknoopt en er zijn ook in onze stad, medebewoners, die  vaak in stille armoede leven. Vorige week heeft de Tweede Kamerfractie van de PvdA niet voor niets aandacht gevraagd voor de positie van gezinnen waar kinderen in armoede moeten opgroeien en daarmee van jongs af aan al een achterstand moeten overwinnen. De steun van het Centrum voor Jeugd en Gezin is daarbij onontbeerlijk en zal na de decentralisatie van de Jeugdzorg nog wezenlijker worden. Wij vernemen graag de visie van het college hierop.

Onze complimenten voor organisaties als Net Niet Genoeg, Stichting Stadstuinieren voor de voedselbank, Stichting Elivia, die huishoudens in onze stad proberen bij te staan in deze tijd waar Solidariteit weer met een hoofdletter S geschreven moet worden. De hooggespannen verwachtingen aan burgerkracht moeten nog waargemaakt worden en daarbij is de rol van de overheid van essentieel belang.  Burgerkracht kan echter niet bestaan zonder een gemeente die dit faciliteert. Ook de komende jaren hebben vrijwilligers in onze stad de ondersteuning van professionals nodig  om onze stad een gemeenschap te laten blijven.  Initiatieven in wijken, ook op het gebied van gezamenlijke activiteiten van bijvoorbeeld cultuur, mantelzorg en wijktoezicht zullen zeker de komende jaren nog ondersteuning nodig hebben. Een terugtrekkende overheid dient daarbij een zodanig tempo te kiezen dat de continuïteit van de huidige, waardevolle inzet van Schiedammers in de wijken en in de stad  niet in gevaar komt.

Een deel van de extra middelen die het college ziet, komt uit de onderbesteding van de begroting van  ROG plus. Dat er kritischer naar uitgaven gekeken wordt, juicht mijn fractie toe. Maar dit mag niet ten koste gaan van de zorg die veel kwetsbare Schiedammers nodig hebben. De vraag aan het college is dan ook hoe zeker die mindere uitgaven de komende jaren zullen zijn en daarbij vragen wij ook aannemelijk te maken, dat er geen mensen zonder hulp blijven die dat nodig hebben. 

Werk, werk en nog eens werk: het is een mooie slogan, maar er moet wel invulling aan gegeven blijven worden. Waar de Rijksoverheid het op dit punt al sinds het kabinet Rutte 1 laat afweten, moet de gemeente Schiedam inzet blijven plegen om stadsgenoten aan de slag te krijgen en te houden. Bezuinigingen op bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp baren ons grote zorgen. Niet alleen de zorg voor met name oudere Schiedammers staat onder druk, maar ook de werkgelegenheid in deze sector.

Ook op het gebied van de volkshuisvesting zijn maatregelen noodzakelijk, zeker maatregelen die het bouwen en verbouwen van woningen met name in de sociale sector ondersteunen. Een arsenaal aan goedkope woningen betekent nog niet dat het hierbij om goede woningen gaat. Een deel van de overlast in de oude wijken is toe te schrijven aan de slechte staat waarin vaak niet geïsoleerde woningen verkeren. Het opknappen van deze woningen geeft niet alleen meer wooncomfort, maar draagt ook bij aan de leefbaarheid van de wijk. En niet onbelangrijk, het draagt ook bij aan de ambities van Schiedam om het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot te reduceren.

De PvdA zet vraagtekens bij de door het college genoemde directe steun aan Woonplus. Niet alleen omdat wij van mening zijn dat deze huiseigenaar een eigen verantwoordelijkheid heeft als het bijvoorbeeld gaat om het slopen van woningen, maar ook omdat wij ons afvragen of hier geen sprake is van staatssteun. Graag hierop een reactie.

Er zullen ook in 2014 keuzes gemaakt moeten worden. Een belangrijke taak zien wij hierbij voor de organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen. Realistisch begroten en scherpe afgrenzing van de kosten en een betere samenwerking onderling is iets wat onvermijdelijk is.

 Dat er keuzes gemaakt moeten worden, geldt ook voor de gemeentelijke ontwikkelambities. Door dat er is gekozen voor planontwikkeling op het dak van de A4 en de sportparken Kethel en Harga, zullen ambities op andere plekken minder  realiseerbaar  zijn dan voorheen.  De PvdA verwacht dan ook een bijstelling, c.q. een verdaging van die ambities  te zien in de ontwikkelplannen  van ons grondbedrijf. En daar waar keuzes worden uitgesteld, zullen ook tijdelijke bestemmingen voor locaties onze voorkeur hebben, waarbij de mening van omwonenden voor ons zwaar meeweegt.

Een andere ambitie van dit college is het uitbesteden van diensten die nu nog door ambtenaren van onze gemeente worden uitgevoerd. Onze fractie vindt dat bij uitbesteding de positie van het gemeentelijke personeel niet achteruit mag gaan. Een  zorgpunt is dat zowel bij aanbesteding als bij outsourcing de positie van laaggeschoold personeel onzeker is. De ervaring leert dat deze groep werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt extra kwetsbaar is bij outsourcing, door nulurencontracten en  onderbetaling .  Hierover dienen goede afspraken gemaakt te worden met de samenwerkingspartners. Een ander risico is dat bij outsourcing  dat de regievoering en controle van op afstand geplaatst werk ook een grote postenkost kan zijn. Iets dergelijks voorzien wij bijvoorbeeld bij outsourcing van het net bij de gemeente teruggekeerde ingenieursbureau.

Mijn fractie heeft gezien het voorgaande een voorkeur voor scenario 1. Met de inzet en efficiënte aanpak op de beleidsvelden wonen en sociaal domein kunnen we rekenen op solide prestaties die elkaar versterken. Daarbij wel een bijgestelde woonparagraaf, en daarmee minder uitgaven, en meer middelen voor jeugdzorg en huishoudelijke zorg waaraan in scenario 3 wordt gerefereerd.

Tenslotte dringt de PvdA er bij het college, maar zeker ook bij de raad op aan om, de te maken keuzes op een brede en zorgvuldige wijze te communiceren. Het gekozen medium is daarbij van belang. Wij willen dan wel graag van het college weten waarom in haar opinie de papieren gemeentepagina minder effectief is en minder bereik heeft dan andere communicatiemiddelen.

Bezoek PvdA aan de wijk Oost

01-07-2013 om 20:19 uur

Vier personen- Liesbeth Schoel- Sebastiaan van der Vliet- Mario Stam en Ger Ubink  gingen eerst naar de Fultonstraat waar problemen zijn met panden die eigenlijk afgebroken zouden moet worden en waar WoonPlus even geen geld voor heeft. Wel zegt WoonPlus voor het onderhoud te blijven zorgen.

Om 10 uur 29 juni 2013 heette Nel van Oudenaarden (voorzitter van de buurtvereniging) ons welkom. In het bijzonder Harry van der Hoeven die ondanks een operatieve- geslaagde- ingreep van de “partij” was in zijn Oost.

Van de fractie van de PvdA waren er naast Harry , Maarten Groene (voormalig wethouder met destijds in zijn portefieulle wijken)  Peter Groeneweg (wethouder oa vervoer en binnenstad ) Jos van Setten, Joke de Haan en Liesbeth Schoel. Van het bestuur waren Ger Ubink, Maarten Reuderink, Boris van Puffelen en Nico van der Vliet aanwezig.

Aad Verbeek begon met een prima powerpoint-presentatie over alle onderwerpen waarover van gedachten gewisseld kon worden. Aad is een zeer betrokken wijkbewoner die alles volgt en registreert. De volgende onderwerpen, de discussies en de uitkomsten werden besproken:

Wonen en de Particuliere woonverbetering en ook de overbewoning.

Aad liet plaatjes zien hoe het wel en niet moet.

-Veel slecht onderhoud.

-De Daltonstraat daar is een begin gemaakt van sloop en zijn daar nu volkstuintjes, maar Gemeente hoe nu verder.

-Er is in de buurt van 2 woningen5 woningen gemaakt. Dit is volgens het wijkbestuur oneigenlijk en men is een rechtszaak begonnen.

-Er zijn panden waar een slechte fundering is en waar ook splitsing plaats gaat vinden. Hoe meer eigenaren hoe moeilijker om zware problemen aan te pakken zoals fundatie. Ook hiertegen gaat het bestuur naar de rechter ( er loopt al een zaak ).

-Huisjesmelkers moeten worden aangepakt. De RotterdamWet biedt mogelijkheden.

Minder instroom van minder draagkrachtigen. Vertraag bewust de instroom van sociaal zwakkeren ( vaak geen werk ) die geven vaak veel meer overlast in een wijk dan een wijk met veel werkenden.

De overlast moet naar beneden. Er moet een beter verhuurbeleid komen.

Moelanders betalen torenhoge huren. Uitbuiting. Vaak zorgt de werkverschaffer ook voor de woning. Gelukkig zijn er ook uitzendbureaus die het heel goed doen.

-Een wijk met een goedkope woningvoorraad kan je niet snel veranderen en is de instroom- automatisch- die van de sociaal minder bedeelden.

-WoonPlus heeft problemen met de extra huurheffing, zolang dat niet op orde is wordt veel op de lange baan geschoven.

-Iemand die meer dan 110% van de bijstandsnorm verdient heeft recht op het wonen in de wijk ook de Moelander.

-Het afgelopen jaar zijn er door acties van de Gemeente 200 vormen van overbewoning beëindigd.

-Men denkt dat er in Schiedam ca 4500 meer mensen wonen dan officieel geregistreerd.

-De bestanden moeten beter gekoppeld worden.

-Opgemerkt werd dat voormalig Wethouder Groene veel op gang heeft gebracht en dat dit nu zichtbaar gaat worden.

-Trachten de particuliere woonverbetering te stimuleren en te verbeteren.

-Er is veel gemor in de wijk over de huurverhoging bij slecht onderhouden woningen. Hoe kan je een huis waarvan je aangeeft dat deze eigenlijk gesloopt moet worden nu een huurverhoging aanzeggen.

-We moeten met z’n allen de balans zoeken. De wijk mag geen afvoerputje worden van de laagste inkomens.

 

Parkeren en het OV

Klacht is dat men na 23.00 uur de auto niet meer kwijt kan.

-Veel aanhangwagens ( met vuil vaak ) blijven te lang staan.

Soms wordt een aanhanger verplaatst voor de vorm, maar dat lost het probleem niet op. Ook lange auto’s zijn een ramp.

-Francisca de Ruiter is met tellingen bezig. Het ingevoerde vergunningensysteem blijkt in de praktijk te werken. Soms wil men een tweede vergunning en dat kan niet altijd.

-Moelanders met een buitenlands kentekenen voldoen aan de wet, maar men vraagt zich af of men niet na zoveel tijd geen Nederlands kenteken moet aanvragen.

-Als je nieuwbouw pleegt dan graag rekening houden met een voldoende aantal parkeerplaatsen.

-De Gemeente is bezig om ambtenaren die hun auto in Oost zetten minder ontheffingen te geven, gaat om 20 tot 30 auto’s en dat kan weer schelen.

-Iedere avond loopt de buurtpreventie, het zou goed zijn als handhaving dat ook zou doen, na normale werktijd zie je niemand.

-Er zijn vragen over de busbaan boven op de Horvathweg die afslaat naar de PKOlaan. Het antwoord is, indien je daar een normale verkeersbaan van zou maken er veel sluipverkeer in de wijk gaat komen omdat de A 20 vaak vaststaat, daar zit de wijk niet op te wachten.

-Ook zou men graag een bruggetje zien komen in het verlengde van de PKOlaan.

Voor fietsers en voetgangers ( is er ooit geweest). Het antwoord is dat binnen 100meter straks vijf bruggen liggen (ook nieuwe voor Schieveste) dat wordt teveel. -Bus 51 is weg. De wijk wacht met smart op de ringbus die zou kunnen gaan komen.Het antwoord is dat in de vervoerplannen van 2014 er geen plek voor gemaakt is. Wel staat de RET (Stadsregio) er welwillend tegenover maar eerst moeten alle plannen van de Gemeente afgerond zijn (oa Vervoer ouderen en WMO’s van Noord naar Station via centrum)

-Men is positief dat de Overschieseweg open is gebleven.

-Bussen die na half zeven niet meer rijden is een ramp.

-De verkeerslichten zouden beter afgesteld kunnen worden.

 

De Lange Lanen

Veel plannen weinig concreets. Bomen groeien en nemen licht weg en veroorzaken rioolproblemen.

Openbare ruimten

Veel vuil bij de afvalcontainers (dus er buiten) is vies en niet juist. Men komt het weghalen direct als je belt.

-Complimenten voor Herman Kriek en Leon Verzijden, maar zij kunnen het niet alleen voor een hele stad.

-De vraag is wie controleert Irado. Vaak staat het gras twee “kontjes” hoog.

Er wordt slechter onderhoud ervaren.

Het antwoord is dat in het kader van de bezuinigingen, de wijken een prioriteit minder zijn geworden en dat mag niet betekenen dat de zaak vervuilt.

Onkruid rond bomen is niet goed.

-Bij een patatzaak hoort een prullenbak en bij de Spar (Station) moet een grote bak komen. Ook vaker de prullenbakken legen, lopen soms over.

Vaak veel fietsen op willekeurige plekken worden neergegooid.

Soms staan halve fietsen maanden op de hele eigenaar te wachten.

 Daarna werd afgesloten met een dankwoord richting wijkorganisatie en allen die zich voor Oost inzetten en werd een heerlijk “Oosters” broodje gegeten.

Pvda steunt aanpak college BGS

14-06-2013 om 07:45 uur

Donderdagavond ging het in de raad weer over het onderzoek naar de BGS. De inbreng van de PvdA tijdens de commissievergadering was hierover helder. De PvdA onderschrijft de inhoud van het rapport van de commissie Van de Vondevoort. Juist de werknemers van de BGS verdienen een andere sociale werkplaats. Een sociale werkplaats waar niet alleen gestreefd wordt naar winst maken, maar ook naar ondersteuning en begeleiding van  de medewerkers.

Ook steunen we de aanpak van het college. We vroegen tijdens de commissievergadering naar de vervolgstappen die het college gaat zetten in dit zo belangrijke dossier voor de werknemers van de BGS.

Dit heeft het college inmiddels gedaan. Er is een  cultuurverbeterplan opgesteld en heeft aangegeven de raad zeer regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang.

 De PvdA ondersteunt de aanpak van het college. Wij hopen dat – samen met het fusieproces met andere sociale werkplaatsen – het mogelijk is er weer een sociale werkplaats van te maken. Een sociale werkplaats waar het woord sociaal echt betekenis heeft.

Uiteraard worden we graag op de hoogte gehouden van het vervolg van de acties die het college in dit dossier gaat nemen. 

Pvda vraagt aandacht topinkomens.

13-06-2013 om 21:26 uur

Afgelopen weekend verscheen er een rapport van de Abva Kabo waarin een overzicht gegeven werd van bestuurders die een inkomen hadden boven de Balkenende norm. Uit dit overzicht blijkt dat er ook instellingen voorkomen waar Schiedam een subsidierelatie mee heeft en kan ik mij herinneren dat we er bij de vaststelling van de Algemene Subsidieverordening 2012 ook een toezegging van de wethouder kregen om de raad hierover te informeren.

Juist in deze tijd waar er van alle kanten op de zorg bezuinigd moet worden is dit voor de Partij van de Arbeid onverteerbaar dat dit nog steeds gebeurd.

Ik roep daarbij ook nog in herinnering dat wij paar maanden geleden de publieke tribune vol hadden met werknemers van Careyn die om hun werk te mogen behouden in salaris achteruit moesten gaan. En laat deze organisatie nu juist met twee bestuurders op deze lijst voor te komen. Onverkwikkelijk.

 

Het is duidelijk, dat de kwestie van excessieve salarissen in de collectieve sector nog steeds ernstig is. Het lijkt ook erger te worden. Het lijkt wel of ze elkaar willen overtreffen. Zijn er geen mechanismen van: genoeg is genoeg? Het huidige kabinet werkt er ook aan. Dat is goed. Maar geen reden voor ons om af te wachten. De lijst van actiz50 schreeuwt hierom.

Daarom de volgende vragen aan het college:

* in de actiz50 worden instellingen genoemd waarmee de gemeente zaken doet. Kan het college infomeren met welke organisaties in de collectieve sector de gemeente zaken doet waar de voor die sector relevante inkomensnorm wordt overschreden zoals ook destijds toegezegd is bij de behandeling van de Algemene Subsidieverordening 2012.  Het gaat de Partij van de Arbeid niet alleen om de zorg, maar ook om woningbouwcorporaties, maar mogelijk ook instellingen in de hoek van onderwijs of cultuur?
* voorzover de gemeente op dit moment geen machtsmiddel heeft, is het college bereid een moreel appel te doen aan instellingen om topinkomens te matigen?
* Voorzover het college deze vragen vanavond niet kan beantwoorden, kan de Partij van de Arbeid zich voorstellen, dat het college de raad hierover per brief informeert. Graag voor de zomernota, zodat ook dit bij de opmaat naar de begroting 2014 meegenomen kan worden.

De Partij van de Arbeid vindt dat echt het moment gekomen is om met het oog op de volgende begroting stevige afspraken over het terugdringen van topinkomens. En al helemaal wanneer het gaat om instellingen waar Schiedams belastinggeld naar toe gaat.

"Illegale" werknemers bij de BGS

11-06-2013 om 12:32 uur

De gemeente Schiedam heeft een boete van de arbeidsinspectie opgelegd gekregen vanwege het in de zomer van 2011 tijdelijk inhuren van medewerkers van Bulgaarse afkomst waarvan de vereiste documenten niet in orde waren. Deze boete is opgelegd aan de Berckenrode Groep Schiedam (BGS) dat een uitzendbureau had ingehuurd om deze medewerkers in te kunnen zetten bij werkzaamheden van het bedrijf.

De Partij van de Arbeid vindt het een ernstige zaak wanneer onder verantwoordelijkheid van de gemeente Schiedam medewerkers van Bulgaarse afkomst zonder geldige titel werkzaamheden hebben verricht. De PvdA pleit al jarenlang voor zorgvuldigheid ten aanzien van werknemers uit Midden- en Oost-Europa.

Een bijzonderheid bij deze kwestie is dat de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, mevrouw Necla Yerlikaya, werkzaam was bij het uitzendbureau dat tussen de BGS en de Bulgaarse medewerkers heeft bemiddeld. Over deze kwestie is een aantal misverstanden ontstaan, waarvan de PvdA vindt dat deze uit de wereld moeten worden geholpen.

Nadat mevrouw Yerlikaya, als werknemer van het uitzendbureau, in juli 2012 voor het eerst vernam dat de arbeidsinspectie onderzoek verrichtte naar het inzetten van deze Bulgaarse medewerkers, heeft zij toenmalig burgemeester Leemhuis, verantwoordelijk wethouder Stam en haar fractie hierover geïnformeerd. Het presidium van de gemeenteraad, waarin alle fractievoorzitters zitting hebben, is in januari 2013 op de hoogte gesteld.

Mevrouw Yerlikaya heeft duidelijk gemaakt geen enkele betrokkenheid te hebben gehad bij het aantrekken van deze Bulgaarse werknemers en verrast te zijn dat de juridische status van deze medewerkers niet op orde was. Voorts heeft zij benadrukt geheel afzijdig te zullen blijven van de afwikkeling van deze kwestie. Om zelfs maar elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, heeft zij zich als gemeenteraadslid afzijdig gehouden van eventuele vervolgstappen, ook in het bredere onderzoek naar de BGS dat de gemeente heeft ingesteld.

In goed overleg tussen burgemeester Lamers en mevrouw Yerlikaya is besloten nog niet eerder naar buiten te treden, totdat een nader onderzoek naar de gevolgde procedures duidelijkheid zou verschaffen.

Vice-voorzitter Sebastiaan van der Vliet is door de fractie aangewezen als woordvoerder omtrent de kwesties rond de BGS en ook bij dit dossier. Van der Vliet: “Voor Necla is het een nare zaak dat deze kwestie voor haar als werknemer van het uitzendbureau zo dichtbij komt. Voor de Partij van de Arbeid is het echter vooral onverkwikkelijk dat de situatie met de Bulgaren kon ontstaan. De problematiek rond medewerkers uit Midden- en Oost-Europa krijgt al jarenlang veel kritische aandacht van onze partij. Hierin mag de gemeente niet lichtzinnig opereren.”

Tunnels 's Gravelandseweg opgesierd

01-06-2013 om 22:39 uur

In 2007 nam de gemeenteraad een motie aan van de PvdA waarin gevraagd werd de tunnels van mooie schilderingen te voorzien. 

Op vrijdag 24 mei onthulde burgemeester Lamers het kunstwerk Schielandae Retrospectae. Dit kunstwerk van Brigitte Bot is een wandbetegeling op de betonconstructie van het spoorwegviaduct aan de ’s- Gravelandseweg.

Het werk laat fragmenten van een 17e eeuwse stadskaart van Schiedam zien. De plattegrond die Bot voor het werk gebruikte komt van de hand van de beroemde cartograaf Floris Balthasars van Berckenrode. De kaartdelen op de wanden van het viaduct tonen onder andere bestaande wijken van Schiedam.

Burgemeester Lamers gaf aan blij te zijn met dit werk, dat een kwalitateitsimpuls geeft aan de veel gebruikte route van en naar de binnenstad. Schiedam is weliswaar een groene long in het Rijnmondgebied, maar ligt ook voor een belangrijk deel ingesnoerd tussen snelwegen. Trein- en snelwegviaducten vormen een barrière: een fysieke én psychologische harde grens. Door te werken aan de ruimtelijke kwaliteit van de entrees van Schiedam hoopt de gemeente hier verbetering in aan te brengen.

Via www.spoorviaductschiedam.nl Opent in nieuw venster kunt u een virtuele tour langs het kunstwerk maken.

Klik op de foto voor nog meer foto's van het kunstwerk van de hand van Sebastiaan vd Vliet

Stel je kandidaat voor de gemeenteraad vanaf 2014

01-06-2013 om 22:14 uur

Maart 2014 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wanneer je lid bent van de PvdA en woont in Schiedam, kan je je kandidaat stellen voor de gemeenteraad 2014-2018. In dit artikel treft u de definitieve profielschets voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 1 september 2013 kandidaat stellen door middel van het insturen van een motivatiebrief. Een bereidverklaring en verklaring zal kandidaten worden toegestuurd zodra hun motivatiebrief ontvangen is. Beide documenten dienen uiterlijk 8 september 2013 ondertekend aan de secretaris te zijn geretourneerd.
Indien een kandidaat niet uiterlijk 8 september 2013 de benodigde documenten heeft geretourneerd of niet uiterlijk 1 september 2013 diens kandidatuur heeft ingestuurd, zal diens kandidatuur niet ter behandeling worden genomen. Geïnteresseerden wordt aangeraden hun motivatiebrief tijdig in te sturen.

Profielschets: Inleiding

 

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zoekt de PvdA kandidaten, die instaat zijn het gedachtengoed van de PvdA in Schiedam op een goede manier kunnen realiseren.  Dat betekent dat er binnen de fractie een breed en evenwichtig spectrum van kwaliteiten aanwezig moet zijn.

 

Opbouw

 

Deze functieomschrijving is van toepassing op alle kandidaten. Voor zover lijsttrekker, fractievoorzitterschap of wethouders kandidatuur extra kwaliteiten vereisen worden deze apart gemeld. Hierbij wordt de complexiteit opgebouwd van raadslid, via fractievoorzitter, naar wethouder tot lijsttrekker.

 

Basis voor een ieder

 

Onderschrijft het beginselprogramma van de PvdA

Onderschrijft  het verkiezingsprogramma van de afdeling PvdA Schiedam

 

 

De fractie is een afspiegeling van de Schiedamse bevolking, jong-oud, vrouw-man, autochtoon-allochtoon, verschil in opleiding.

De fractie moet bestaan uit een mix van generalisten en specialisten.

Heeft inzicht in (of de bereidheid tot het leren van) bestuurlijke processen.

Heeft gevoel voor politieke verhoudingen maar ook voor de samenleving en kan in een team functioneren.

Kan zich schriftelijk en mondeling vlot en overtuigend uitdrukken.

Kan goed luisteren en zich verplaatsen in de Schiedamse burger.

Is samenwerkingsgericht, kan verbindingen tot stand brengen.

Heeft voldoende “verankering” in de stad of is bereid daarin te investeren.

Heeft voldoende tijd om zijn functie volwaardig uit te kunnen voeren.

Is flexibel en heeft hart voor de stad.

Is zich bewust wat er van een PvdA raadslid verlangd wordt.

Is instaat om proactief op bestuurlijke en politieke veranderingen in te spelen.

Is instaat om op alle niveaus met burgers te communiceren.

Is instaat om wensen van burgers te vertalen in bestuurlijke voorstellen.

Is instaat om burgers gemeentebeleid te verduidelijken.

 

Fractievoorzitter

 

Het voorgaande en:

Heeft een helicopterview

Heeft leidinggevende capaciteiten

Is in staat op tenminste HBO niveau te functioneren

Is instaat tot proces- en voortgangsbewaking

Is een teambuilder 

 

Wethouder

 

Is instaat leiding / sturing te geven aan een complexe organisatie.

Weet de rol van eerste vertegenwoordiger van de PvdA in/bij het gemeentelijk apparaat vorm te geven.

 

Specifieke kennisgebieden van een wethouder     

 

Heeft kennis van

 

Algemene bestuurlijke zaken

Financiën

WMO

Sport

Maatschappelijke organisaties

Ruimtelijke Ordening / Volkshuisvesting Mobiliteit

Milieu

Onderwijs

Integratie

Heeft inzicht en verstand van economie

 

Pvda reageert op reactie college op BGS rapport

27-05-2013 om 22:09 uur

Op maandag 27 mei vond de besprekeng plaats van de reactie van het college op het rapport over de BGS De bijdrag van Sebastiaan v Vliet vindt u hieronder:

Voorzitter,

De PvdA heeft kennis genomen van de reactie van het college. De PvdA is tevreden dat het college de conclusies van het rapport onderschrijft en snel actie gaat ondernemen.

Na vaststelling van de rapportage is het namelijk van groot belang dat snel acties worden genomen naar aanleiding van de uitkomsten. Juist voor de medewerkers van de BGS. Zij moeten zo kort mogelijk in onzekerheid zitten over de toekomst van het bedrijf.

Het bestaande bedrijfsmodel met interne verzelfstandiging op de manier zoals het bij de BGS momenteel is georganiseerd heeft slecht gefunctioneerd en is ook een belangrijke voorwaarde geweest dat de bestaande situatie heeft kunnen ontstaan. Wij hebben vertrouwen in het college dat goede stappen worden gezet naar een betere organisatievorm in de nabije toekomst.

Tijdens ons gesprek met de BGS van afgelopen vrijdag bleek ook dat er onrust onder medewerkers is in de BGS over de toekomst van hun bedrijf. Het is van groot belang dat snel, maar ook zorgvuldig aan de toekomst wordt gewerkt en aan deze onzekerheid zoveel als mogelijk een eind komt.

We beseffen ook dat met de huidige tijd van onzekerheid rond het beleid vanuit Den Haag in de richting van de sociale werkplaatsen een langere periode van onzekerheid blijft bestaan. We zullen als gemeente Schiedam echter moeten proberen alles te doen wat mogelijk is om wat ons aandeel betreft een sociale werkplaats neer te zetten – zo mogelijk samen met Vlaardingen en Maassluis – die er is om zoveel mogelijk mensen met een SW-indicatie een perspectief te bieden op een goed bestaan.

De bedrijfsvoering moet worden genormaliseerd. Wij hebben vertrouwen in het college en de interim-directeur dat verder gewerkt kan worden aan een voorspoedig herstel al kan niet wat in jaren fout is gegaan van vandaag op morgen opeens goed gaan. Dat heeft tijd nodig, maar daarvoor is een ander, nieuw beleid wel van groot belang.

Voorzitter,

De conclusies uit het rapport betekenen in de ogen van de PvdA dat het onvermijdelijk is dat er extra investeringen worden gedaan in de BGS. Het bedrijf moet op zijn minst voldoen aan de wettelijke regels. Dit is wel het minste dat de medewerkers van de BGS mogen verwachten in hun bedrijf.  Daar zullen we rekening mee moeten houden in de komende tijd.

Tot slot vragen  we aan het college hoe het college de raad de komende tijd wil betrekken en informeren bij het verdere proces. Wij zijn graag betrokken bij het welzijn van de medewerkers!

Bij de BGS staat de mens centraal

27-05-2013 om 19:50 uur

Maandag 27 mei was de raadscommissievergadering "Op afstand de beste.......?"

Hieronder treft u de bijdrage van de Pvda zoals die verwoord is door Sebastiaan vd Vliet.

De PvdA heeft met ontsteltenis kennis genomen van het rapport van de commissie Van de Vondevoort.

Het allerbelangrijkste in deze kwestie zijn de medewerkers van de BGS. De medewerkers van hún BGS. De sociale werkplaats waarin de gemeente de burgers met een arbeidsbeperking  een veilige en zorgzame werkomgeving moet bieden. Ondanks alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd is er gelukkig nog steeds een grote verbondenheid tussen de medewerkers en hun bedrijf. Dit was een bedrijf waarin veel medewerkers het niet altijd makkelijk hebben gehad en waarin lang niet altijd hun belang voorop heeft gestaan. Laat wel duidelijk zijn dat we hierin een onderscheid maken tussen de ‘gewone’ medewerkers en de directie. De directie was verantwoordelijk  voor het ontstaan van de toestand waar de BGS nu inzit.

De impact van de werkwijze van de BGS op die medewerkers is enorm. Vele jaren hebben situaties bestaan die onacceptabel zijn voor de doelgroep: de kwetsbare medewerkers. Dit zijn de medewerkers die het in het reguliere bedrijfsleven niet redden. Ze waren toevertrouwd aan de veilige handen van de overheid.  Juist deze vaak kwetsbare mensen verdienen beter. Juist deze mensen verdienen een werkomgeving waar rekening met hen wordt gehouden. Juist deze mensen verdienen het dat het niet om winst draait. Juist niet bij een bedrijf als de BGS. Helaas was dit lange tijd niet het geval.

Het betreft bij de BGS niet één incident, maar een structurele bedrijfsvoering die verkeerd was. Een paar voorbeelden: Uitsluitend leek het bedrijf te bestaan om winst te maken. De veiligheid van de medewerkers stond op het spel. Er werd weinig gedaan aan persoonlijke ontwikkeling, terwijl een  specifieke begeleiding van de medewerkers vereist was. De volgorde van de wachtlijst werd genegeerd om betere productie te kunnen draaien. Administratieve processen waren er niet of onvoldoende. Er was een zeer sterke hiërarchie, waardoor een bepaalde bedrijfscultuur kon ontstaan.

Samen met een aantal raadsleden hebben we afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan de BGS. Hier hebben we gesproken met de interim-directeur en een werkleider. Het beeld dat werd geschetst bevestigde ons beeld dat we door het onderzoek hebben gekregen over de BGS van de afgelopen jaren.

 

Voorzitter,

De PvdA onderschrijft de conclusies van het rapport. Het onderzoek was gedegen en de conclusies zijn duidelijk. Er zijn haast 200 mensen gehoord, waarbij er ook nog een steekproef is genomen onder werknemers die niet om een gesprek hadden gevraagd. Dit heeft ertoe geleid dat een stevig onderzoek kon worden gedaan waarbij niet over één nacht ijs is gegaan. 

... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23