Beantwoording schriftelijke vragen PvdA

Geplaatst op 15-05-2019 om 16:10 uur

De PvdA heeft tijdens de zomernota van 2018, samen met andere partijen, een motie ingediend over het dementievriendelijk van de gemeente Schiedam. Inmiddels is het bijna tijd voor de zomernota 2019 en lijken er ondertussen niet veel ontwikkelingen te zijn geweest. Petra Zwang heeft het College daarom schriftelijke vragen hierover gesteld. Zie hieronder de vragen en de antwoorden van het college:

 

E-mail van mevrouw P. Zwang (d.d. 18--4-2019): Vragen n.a.v. motie dementievriendelijke stad

 

Tijdens de bespreking van de zomernota in juni 2018 heeft de PvdA een motie Schiedam dementievriendelijke stad ingediend. We zijn nu bijna een jaar verder en Schiedam als dementievriendelijke stad lijkt nog ver weg. Daarom heeft de PvdA tijdens de commissievergadering d.d. 2 april 2019 tijdens de rondvraag naar de voortgang gevraagd:


Kan de wethouder een concrete stand van zaken geven rond de certificering, wat is al gerealiseerd, waar is men nog mee bezig? Mogelijk kan de landelijke website Dementievriendelijke stad als kapstok gebruikt worden.

 

Bij de schriftelijke beantwoording de wethouder gaf geen antwoord op de bovenstaande vraag.

Daarom stellen wij de vraag nogmaals, maar nu specifieker.

 

Op de website www.samendementievriendelijk.nl worden vier concrete actiepunten genoemd om mee aan de slag te gaan als een gemeente het predikaat dementievriendelijke stad wil krijgen. Het gaat dan om de volgende actiepunten:

 

1. Bied uw inwoners een gratis training ‘Omgaan met dementie’

2. Bied uw medewerkers een gerichte training van Samen dementievriendelijk

3. Maak dementie in de samenleving bespreekbaar

4. Zorg voor een goede zorgverlening voor mensen met dementie én mantelzorgers

 

Tevens is er op de site een voorbeeld convenant en een plan van aanpak te vinden.

 

Vraag 1:

Wat is de stand van zaken rond het plan van aanpak? Kunt u de gemeenteraad een conceptversie sturen?

 

Antwoord:

De concept-versie van het plan van aanpak is naar verwachting in mei gereed. Dit plan wordt vervolgens in juni vastgesteld in het college waarna het ter kennisname toegestuurd wordt naar de raad. Op basis van dit plan van aanpak dienen we bij de landelijke organisatie van ‘samendementievriendelijk‘ de aanvraag in voor het vignet ‘dementievriendelijke gemeente’. 

 

Vraag 2:

Wat is de stand van zaken van het convenant. Kunt u de gemeenteraad een conceptversie sturen?

 

Antwoord:

Er is landelijk een voorbeeld van het convenant beschikbaar. Dit convenant richt zich alleen op samenwerking tussen een gemeente en de regionale afdeling van Stichting Alzheimer Nederland. Wij zijn van plan om dit convenant samen met Alzheimer NWN te tekenen. Maar we onderzoeken nog de mogelijkheid om de deelname eraan te verbreden met de organisaties die ook een rol willen of kunnen spelen in de uitvoering van het plan van aanpak. We denken hierbij onder andere aan organisaties als DSW, Seniorenwelzijn MVS, Minters Mantelzorg, Soos Blauwhuis en J&S Projecten. De  professionals en/of vrijwilligers van deze organisaties komen ook in aanraking met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hun ervaringen kunnen ook benut worden in de voorlichting aan de beoogde doelgroepen van de campagne ‘dementievriendelijke gemeente’. Bij het vaststellen van het plan van aanpak door het college zal het college ook een besluit voorgelegd worden  om een convenant aan te gaan met genoemde organisaties.

 

Vraag 3:

Wat is de stand van zaken rond de gratis training voor Schiedammers?

 

Antwoord:

Het plan is om de start van een brede publiekscampagne over de gratis algemene online trainingen te organiseren op Wereld Alzheimer Dag op 21 september 2019. Vooruitlopend op en in vervolg daarop vinden al gerichte acties plaats om gebruik te maken van dit aanbod. Zoals bijvoorbeeld de oproep aan de leden van het Team Zorg, Welzijn en Sport en aan gemeentelijke bestuurders om gebruik te maken van de gratis algemene online training(en).

In het plan van aanpak wordt een uitgebreidere planning gepresenteerd van de inzet van alle digitale trainingen en de trainingen van een dagdeel op locatie.

 

Vraag 4:

Wat is de stand van zaken rond de gratis training voor Beleidsmedewerkers/ Schiedamse ambtenaren?

 

Antwoord:

Vooruitlopend op de vaststelling van het plan van aanpak in juni organiseren we momenteel de oproep aan beleidsmedewerkers/Schiedamse ambtenaren om voor de zomervakantie de voor hen geschikte online trainingen van een kwartier te doen.

 

Vraag 5:

Kent u het stappenplan van de website?

 

Antwoord:

Ja, we hebben aan de hand van dit stappenplan geïnventariseerd wat er al is en wat er nog moet gebeuren om het vignet dementievriendelijke gemeente te verwerven.

 

⁃ Welke initiatieven zijn voor actiepunt 3 en 4 al genomen vanuit de gemeente?

 

Antwoord:

Wat actiepunt 3 betreft, Maak dementie in de samenleving bespreekbaar: Naast de initiatieven genoemd bij vraag 3 en 4 lopen er ook lokale voorlichtingsinitiatieven die niet verbonden zijn met de landelijke campagne. Bijvoorbeeld de cursussen van Minters Mantelzorgondersteuning en de voorlichting door Stichting Alzheimer NWN. Een nieuw voor Nederland uniek initiatief betreft het MVS-project Chaos in de Bovenkamer. Dit project richt zich op voorlichting aan kinderen van 9 tot 12 jaar die met dementerende grootouders te maken krijgen.

 

Wat actiepunt 4 betreft, Zorg voor een goede zorgverlening voor mensen met dementie én hun mantelzorgers: Er is in de zomer van 2018 een inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijkheden en knelpunten in de hele keten van dementiezorg. Deze inventarisatie is uitgevoerd door het Geriatrisch Netwerk NWN waarin de MVS-gemeenten participeren. Over de bevindingen hierin is de gemeente Schiedam in gesprek met de welzijns- en zorgpartners.

 

⁃ Is de gemeente op de hoogte van initiatieven die door organisaties binnen Schiedam al plaatsvinden, zoals bijv. vanuit de Frankelandgroep?

 

Antwoord:

Ja, deze initiatieven zijn bekend bij ons. O.a. via de bijeenkomsten van het Netwerk Informele en Respijtzorg NWN dat de MVS-gemeenten vijf maal per jaar organiseren. Hieraan nemen ook medewerkers van Frankelandgroep deel. Op initiatief van de gemeente Schiedam neemt ook de voorzitter van Stichting Alzheimer NWN sinds eind vorig jaar deel aan dit overleg. Zij organiseren o.a. het maandelijkse Alzheimercafé Schiedam in Frankeland.

Naar het nieuwsoverzicht