Donderdag 27 juni Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op 21-06-2019 om 20:29 uur

Uitnodiging

Algemene Leden Vergadering PvdA Afdeling Schiedam

Thema-avond Klimaatneutraal Wonen

Donderdag 27 Juni 2019

van 19.30 uur tot 20.00 uur ALV, daarna Thema-avond. Inloop vanaf 19.00 uur

SooS Blauwhuis aan het Spinhuispad 36, 3111 PX Schiedam              

 Agenda:

 Opening ALV

  1. Vaststellen Agenda
  2. Afhandeling procedure benoeming voorzitter van de afdeling Schiedam. De procedure heeft niet tot een voordracht van een of meer kandidaten geleid. Het voorstel is de selectiecommissie op te heffen.
  3. Hoe nu verder Er wordt naar gestreefd een tijdelijke voorzitter te kunnen benoemen.(Een ieder die deze functie tijdelijk wil vervullen wordt verzocht dit voor de vergadering aan de secretaris kenbaar te maken).
  4. Rondvraag en sluiting ALV  

 

 

Om 20.00 uur        Openbare Thema-avond Klimaatneutraal Wonen

                                   Gastspreker is Chris Zijdeveld

 

Verslag ledenvergadering 

Algemene Leden Vergadering PvdA Afdeling Schiedam

Donderdag 18 April 2019

van 19.30 uur tot 22.30 uur inloop vanaf 19.00 uur

Bewoners Vereniging Schiedam Zuid, Leliestraat 10, 3114 NK Schiedam                         

 

Aanwezig: Jos van Setten, Joop Buunk, Petra Zwang, Aad Verbeek, Joke de Haan, Damjan Stojanoski, Max van Tongeren, Ronald Jaggie, EmKa van Driessen Haagland, Bart Overzier, Cor Heukels, Aad Wiegman, Cor Huijken, Bilal Badri.

 

Afgemeld: Liesbeth Schoel, Chris Zijdeveld, Tilly Noort, Jacob Wiersma, Anita Kuyt en Peter Groeneweg.

 

Verslag op basis van agenda

 

  1. Opening ALV
  2. Vaststellen Agenda

Zowel de agenda, de notulen van de jaarvergadering 2018, als het Verslag Algemene bestuursvergadering van 14 februari 2019 is, op een typefout na, zonder wijzigingen vastgesteld. Het verslag van 14 februari met waardering voor de adequate verslaglegging van de discussie over de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen en de betekenis voor Schiedam.

In de toekomst zullen de agenda en de verslagen niet in 15-voud maar in 5‑voud op de vergadering verspreid worden.

  1. Financiële rapportage over het boekjaar 2018 door de penningmeester

De financiële verslaglegging is door de kascommissie goedgekeurd, met wederom dankzegging aan de penningmeester. Aan de penningmeester is decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Met de mening van de penningmeester dat het drukken van het verkiezingsprogramma goedkoper kan en moet gezien de veel krappere financiële inkomsten, werd ingestemd. Gelukkig beschikt de partij vooralsnog over stille reserves waaruit ad hoc belangrijke zaken voor de partij zoals een advertentie voor gratis OV betaald kan worden.

  1. Oproep kandidaatstelling kascommissie

De nieuwe kascommissie bestaat uit Jos van Setten en Roland Jaggie.

 Verslaglegging voortgang procedure benoeming voorzitter van de afdeling Schiedam

Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Plan B het direct benaderen van potentiële kandidaten is daarom in werking gesteld. Er zijn gesprekken geweest en gepland. Een ieder wordt opgeroepen namen van potentiele kandidaten aan de selectiecommissie door te geven. Max geeft nogmaals aan slechts tijdelijk voorzitter te willen zijn.

(Desirée Curfs kwam binnen en heeft, volgens afspraak, direct haar inleiding gehouden. Zie voor het verslag hiervan onder punt 9 Gastsprekers)    

 Verslag wijkbezoek Groenoord,

In Groenoord zijn twee welzijnsvoorzieningen en de redactie van het Groenoord Magazine bezocht en kregen we een inleiding van Woonplus over de stadsverwarming. Deze drie instanties worden door vrijwilligers  gedragen en verdienen meer aandacht door de gemeente. De inleiding door Woonplus over de stadsverwarming was bijzonder actueel en van groot belang voor de Groenoorders. Verder troffen wij bij onze wandeling door de wijk veel slechte huizen aan. Dit blijft een punt van aandacht en houden daarom contact met het zorgcentrum op het Beethovenplein. Het volgende wijkbezoek is gepland in juni/juli in het Centrum.

Kort verslag vanuit de fractie door de vicefractievoorzitter

Veel aandacht ging uit naar de Eneco-affaire. De PvdA en GroenLinks traden in deze gezamenlijk op met een persverklaring en een discussie op Schie-TV.  Verder vergt de strijd tegen de huisjesmelkers de nodige aandacht. De woningnood is een ernstig probleem die om extra maatregelen en zo nodig extra bouw van sociale woningen vraagt. De grote behoefte aan sociale woningen zal ook regionaal opgelost moeten worden. Schiedam heeft met (66%) net als in Rotterdam veel sociale woningen. Wel werd de vraag opgeworpen of je gezien de grote nood niet toch maar meer sociale woningen moet bouwen (zie ook werkgroep inhoud).

Kort verslag vanuit de werkgroepen (inhoud, communicatie & activiteiten)

De werkgroep Inhoud heeft op basis van een lijst van te onderzoeken onderwerpen ter ondersteuning van de fractie op de korte en lange termijn en voor bouwstenen voor het nieuwe verkiezingsprogramma, besloten een onderwerp uit te werken voor de raadsfractie die een agenda zettend karakter heeft in plaats van zoals gebruikelijk een agendavolgend. Streefdatum is september. Gekozen is door Max voor het item armoede onder kinderen. Een analyse van de oorzaken van de huidige woningnood is als onderzoeksobject alleen genoemd.

Communicatie staat vooral voor de taak een functionerende redactie van Voorwaarts te formeren en een nieuwe Voorwaarts te produceren.

Werkgroep Activiteiten zal een invulling van de viering van 1 mei moeten organiseren; gedacht wordt aan een ontbijt op een relevante locatie. Verder is als volgend wijkbezoek een bezoek aan het Centrum gepland. Voor de volgende ALV wordt gedacht aan sprekers als Gerard Mak en Timmermans, waarbij zo gewenst wordt samengewerkt met Vlaardingen en Maassluis. 

 

PAUZE

 

  1. Gastspreker(s)

Desirée Curfs gaf een presentatie over waar Stroomopwaarts nu staat en hoopt over enkele jaren te staan. Stroomopwaarts is de fusie van drie sociale diensten en drie sociale werkplaatsen van de gemeenten Schiedam Vlaardingen en  Maassluis. Boeiend was hoe zij persoonlijke ervaringen, zoals haar opgroeien in een ondernemersgezin  en haar terugkeer naar werk na een ziekte in haar jeugd, mogelijk gemaakt door haar oude netwerk die haar niet in de steek heeft gelaten. Ook vertelde zij iets over haar toekomstvisie op het sociale vangnet van de verzorgingsstaat die zij mede heeft opgesteld in een landelijke werkgroep. Deze houdt onder meer in dat iemand die werkloos wordt direct een basisbaan wordt aangeboden. Langer dan drie maanden werkloos doet de kansen op werk al sterk verkleinen. 

 

Het hele betoog is in grote lijnen te volgen in de bijgevoegde PowerPoint- presentatie. Daarom wordt hier enkel een verslag van enkele discussies en enkele highlights gegeven.

 

De eerste discussie ging er over of de fusie inderdaad schaalvoordelen heeft gebracht en of deze niet ten koste is gegaan van de democratische controle. De fusie wordt binnenkort geëvalueerd. Hieruit blijkt onder andere het  kostenvoordeel  van minder managers. Ook zijn de opbrengsten verbeterd; maar moeilijk is na te gaan wat door de schaalvergroting komt en wat door een geheel andere manier van werken. Veel meer wordt geopereerd op de diensten- dan de productiemarkt, waar de prijzen veel gunstiger zijn. Voor productiewerk  moet geconcurreerd worden met lage lonen landen. Verder waren opvallende voordelen dat door de grote schaal een grotere variatie aan werkzaamheden kon worden aangeboden, waardoor aan de werknemers meer maatwerk kon worden geboden. Tevens worden veel meer mensen bij bedrijven gedetacheerd. De tevredenheid onder de werknemers was na de fusie duidelijk toegenomen.

 

Om tegemoet te komen aan de verschillende wensen van de drie gemeenten is het mogelijk om speciale regelingen e.d. op te stellen voor het werkgebied van de eigen gemeente (couleur locale). Hoe om te gaan met een hypothetische situatie dat de ene wethouder een harde aanpak en de andere een softe aanpak voorstaat werd niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk moeten de wethouders dan tot een compromis komen.

 

Verder bleek dat stroomopwaarts mooie regelingen heeft voor de bestrijding van armoede onder kinderen en werkende armen waaronder zzp’ ers. De vraag was waarom er dan toch zoveel armen in Schiedam waren. Voor kinderen komt dit doordat bij langdurig leven op bijstandsniveau de verarming van dien aard is dat bijvoorbeeld de contributie voor een sportclub geen prioriteit meer krijgt. Directe betaling door stroomopwaarts van de contributie is hierbij soms een oplossing.      

 

En ter afsluiting het motto “Werk is de beste zorg”.      

 Rondvraag

Gevraagd werd waarom er geen Schiedammers op de verkiezingslijst voor Provinciale Staten van Zuid-Holland staan? Het bestuur gaf aan in het vervolg hier meer moeite voor te doen.

Sluiting ALV

 

 


Naar het nieuwsoverzicht