Pvda vraagt aandacht topinkomens.

13-06-2013 om 21:26 uur

Afgelopen weekend verscheen er een rapport van de Abva Kabo waarin een overzicht gegeven werd van bestuurders die een inkomen hadden boven de Balkenende norm. Uit dit overzicht blijkt dat er ook instellingen voorkomen waar Schiedam een subsidierelatie mee heeft en kan ik mij herinneren dat we er bij de vaststelling van de Algemene Subsidieverordening 2012 ook een toezegging van de wethouder kregen om de raad hierover te informeren.

Juist in deze tijd waar er van alle kanten op de zorg bezuinigd moet worden is dit voor de Partij van de Arbeid onverteerbaar dat dit nog steeds gebeurd.

Ik roep daarbij ook nog in herinnering dat wij paar maanden geleden de publieke tribune vol hadden met werknemers van Careyn die om hun werk te mogen behouden in salaris achteruit moesten gaan. En laat deze organisatie nu juist met twee bestuurders op deze lijst voor te komen. Onverkwikkelijk.

 

Het is duidelijk, dat de kwestie van excessieve salarissen in de collectieve sector nog steeds ernstig is. Het lijkt ook erger te worden. Het lijkt wel of ze elkaar willen overtreffen. Zijn er geen mechanismen van: genoeg is genoeg? Het huidige kabinet werkt er ook aan. Dat is goed. Maar geen reden voor ons om af te wachten. De lijst van actiz50 schreeuwt hierom.

Daarom de volgende vragen aan het college:

* in de actiz50 worden instellingen genoemd waarmee de gemeente zaken doet. Kan het college infomeren met welke organisaties in de collectieve sector de gemeente zaken doet waar de voor die sector relevante inkomensnorm wordt overschreden zoals ook destijds toegezegd is bij de behandeling van de Algemene Subsidieverordening 2012.  Het gaat de Partij van de Arbeid niet alleen om de zorg, maar ook om woningbouwcorporaties, maar mogelijk ook instellingen in de hoek van onderwijs of cultuur?
* voorzover de gemeente op dit moment geen machtsmiddel heeft, is het college bereid een moreel appel te doen aan instellingen om topinkomens te matigen?
* Voorzover het college deze vragen vanavond niet kan beantwoorden, kan de Partij van de Arbeid zich voorstellen, dat het college de raad hierover per brief informeert. Graag voor de zomernota, zodat ook dit bij de opmaat naar de begroting 2014 meegenomen kan worden.

De Partij van de Arbeid vindt dat echt het moment gekomen is om met het oog op de volgende begroting stevige afspraken over het terugdringen van topinkomens. En al helemaal wanneer het gaat om instellingen waar Schiedams belastinggeld naar toe gaat.

"Illegale" werknemers bij de BGS

11-06-2013 om 12:32 uur

De gemeente Schiedam heeft een boete van de arbeidsinspectie opgelegd gekregen vanwege het in de zomer van 2011 tijdelijk inhuren van medewerkers van Bulgaarse afkomst waarvan de vereiste documenten niet in orde waren. Deze boete is opgelegd aan de Berckenrode Groep Schiedam (BGS) dat een uitzendbureau had ingehuurd om deze medewerkers in te kunnen zetten bij werkzaamheden van het bedrijf.

De Partij van de Arbeid vindt het een ernstige zaak wanneer onder verantwoordelijkheid van de gemeente Schiedam medewerkers van Bulgaarse afkomst zonder geldige titel werkzaamheden hebben verricht. De PvdA pleit al jarenlang voor zorgvuldigheid ten aanzien van werknemers uit Midden- en Oost-Europa.

Een bijzonderheid bij deze kwestie is dat de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, mevrouw Necla Yerlikaya, werkzaam was bij het uitzendbureau dat tussen de BGS en de Bulgaarse medewerkers heeft bemiddeld. Over deze kwestie is een aantal misverstanden ontstaan, waarvan de PvdA vindt dat deze uit de wereld moeten worden geholpen.

Nadat mevrouw Yerlikaya, als werknemer van het uitzendbureau, in juli 2012 voor het eerst vernam dat de arbeidsinspectie onderzoek verrichtte naar het inzetten van deze Bulgaarse medewerkers, heeft zij toenmalig burgemeester Leemhuis, verantwoordelijk wethouder Stam en haar fractie hierover geïnformeerd. Het presidium van de gemeenteraad, waarin alle fractievoorzitters zitting hebben, is in januari 2013 op de hoogte gesteld.

Mevrouw Yerlikaya heeft duidelijk gemaakt geen enkele betrokkenheid te hebben gehad bij het aantrekken van deze Bulgaarse werknemers en verrast te zijn dat de juridische status van deze medewerkers niet op orde was. Voorts heeft zij benadrukt geheel afzijdig te zullen blijven van de afwikkeling van deze kwestie. Om zelfs maar elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, heeft zij zich als gemeenteraadslid afzijdig gehouden van eventuele vervolgstappen, ook in het bredere onderzoek naar de BGS dat de gemeente heeft ingesteld.

In goed overleg tussen burgemeester Lamers en mevrouw Yerlikaya is besloten nog niet eerder naar buiten te treden, totdat een nader onderzoek naar de gevolgde procedures duidelijkheid zou verschaffen.

Vice-voorzitter Sebastiaan van der Vliet is door de fractie aangewezen als woordvoerder omtrent de kwesties rond de BGS en ook bij dit dossier. Van der Vliet: “Voor Necla is het een nare zaak dat deze kwestie voor haar als werknemer van het uitzendbureau zo dichtbij komt. Voor de Partij van de Arbeid is het echter vooral onverkwikkelijk dat de situatie met de Bulgaren kon ontstaan. De problematiek rond medewerkers uit Midden- en Oost-Europa krijgt al jarenlang veel kritische aandacht van onze partij. Hierin mag de gemeente niet lichtzinnig opereren.”

Tunnels 's Gravelandseweg opgesierd

01-06-2013 om 22:39 uur

In 2007 nam de gemeenteraad een motie aan van de PvdA waarin gevraagd werd de tunnels van mooie schilderingen te voorzien. 

Op vrijdag 24 mei onthulde burgemeester Lamers het kunstwerk Schielandae Retrospectae. Dit kunstwerk van Brigitte Bot is een wandbetegeling op de betonconstructie van het spoorwegviaduct aan de ’s- Gravelandseweg.

Het werk laat fragmenten van een 17e eeuwse stadskaart van Schiedam zien. De plattegrond die Bot voor het werk gebruikte komt van de hand van de beroemde cartograaf Floris Balthasars van Berckenrode. De kaartdelen op de wanden van het viaduct tonen onder andere bestaande wijken van Schiedam.

Burgemeester Lamers gaf aan blij te zijn met dit werk, dat een kwalitateitsimpuls geeft aan de veel gebruikte route van en naar de binnenstad. Schiedam is weliswaar een groene long in het Rijnmondgebied, maar ligt ook voor een belangrijk deel ingesnoerd tussen snelwegen. Trein- en snelwegviaducten vormen een barrière: een fysieke én psychologische harde grens. Door te werken aan de ruimtelijke kwaliteit van de entrees van Schiedam hoopt de gemeente hier verbetering in aan te brengen.

Via www.spoorviaductschiedam.nl Opent in nieuw venster kunt u een virtuele tour langs het kunstwerk maken.

Klik op de foto voor nog meer foto's van het kunstwerk van de hand van Sebastiaan vd Vliet

Stel je kandidaat voor de gemeenteraad vanaf 2014

01-06-2013 om 22:14 uur

Maart 2014 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wanneer je lid bent van de PvdA en woont in Schiedam, kan je je kandidaat stellen voor de gemeenteraad 2014-2018. In dit artikel treft u de definitieve profielschets voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 1 september 2013 kandidaat stellen door middel van het insturen van een motivatiebrief. Een bereidverklaring en verklaring zal kandidaten worden toegestuurd zodra hun motivatiebrief ontvangen is. Beide documenten dienen uiterlijk 8 september 2013 ondertekend aan de secretaris te zijn geretourneerd.
Indien een kandidaat niet uiterlijk 8 september 2013 de benodigde documenten heeft geretourneerd of niet uiterlijk 1 september 2013 diens kandidatuur heeft ingestuurd, zal diens kandidatuur niet ter behandeling worden genomen. Geïnteresseerden wordt aangeraden hun motivatiebrief tijdig in te sturen.

Profielschets: Inleiding

 

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zoekt de PvdA kandidaten, die instaat zijn het gedachtengoed van de PvdA in Schiedam op een goede manier kunnen realiseren.  Dat betekent dat er binnen de fractie een breed en evenwichtig spectrum van kwaliteiten aanwezig moet zijn.

 

Opbouw

 

Deze functieomschrijving is van toepassing op alle kandidaten. Voor zover lijsttrekker, fractievoorzitterschap of wethouders kandidatuur extra kwaliteiten vereisen worden deze apart gemeld. Hierbij wordt de complexiteit opgebouwd van raadslid, via fractievoorzitter, naar wethouder tot lijsttrekker.

 

Basis voor een ieder

 

Onderschrijft het beginselprogramma van de PvdA

Onderschrijft  het verkiezingsprogramma van de afdeling PvdA Schiedam

 

 

De fractie is een afspiegeling van de Schiedamse bevolking, jong-oud, vrouw-man, autochtoon-allochtoon, verschil in opleiding.

De fractie moet bestaan uit een mix van generalisten en specialisten.

Heeft inzicht in (of de bereidheid tot het leren van) bestuurlijke processen.

Heeft gevoel voor politieke verhoudingen maar ook voor de samenleving en kan in een team functioneren.

Kan zich schriftelijk en mondeling vlot en overtuigend uitdrukken.

Kan goed luisteren en zich verplaatsen in de Schiedamse burger.

Is samenwerkingsgericht, kan verbindingen tot stand brengen.

Heeft voldoende “verankering” in de stad of is bereid daarin te investeren.

Heeft voldoende tijd om zijn functie volwaardig uit te kunnen voeren.

Is flexibel en heeft hart voor de stad.

Is zich bewust wat er van een PvdA raadslid verlangd wordt.

Is instaat om proactief op bestuurlijke en politieke veranderingen in te spelen.

Is instaat om op alle niveaus met burgers te communiceren.

Is instaat om wensen van burgers te vertalen in bestuurlijke voorstellen.

Is instaat om burgers gemeentebeleid te verduidelijken.

 

Fractievoorzitter

 

Het voorgaande en:

Heeft een helicopterview

Heeft leidinggevende capaciteiten

Is in staat op tenminste HBO niveau te functioneren

Is instaat tot proces- en voortgangsbewaking

Is een teambuilder 

 

Wethouder

 

Is instaat leiding / sturing te geven aan een complexe organisatie.

Weet de rol van eerste vertegenwoordiger van de PvdA in/bij het gemeentelijk apparaat vorm te geven.

 

Specifieke kennisgebieden van een wethouder     

 

Heeft kennis van

 

Algemene bestuurlijke zaken

Financiën

WMO

Sport

Maatschappelijke organisaties

Ruimtelijke Ordening / Volkshuisvesting Mobiliteit

Milieu

Onderwijs

Integratie

Heeft inzicht en verstand van economie

 

Pvda reageert op reactie college op BGS rapport

27-05-2013 om 22:09 uur

Op maandag 27 mei vond de besprekeng plaats van de reactie van het college op het rapport over de BGS De bijdrag van Sebastiaan v Vliet vindt u hieronder:

Voorzitter,

De PvdA heeft kennis genomen van de reactie van het college. De PvdA is tevreden dat het college de conclusies van het rapport onderschrijft en snel actie gaat ondernemen.

Na vaststelling van de rapportage is het namelijk van groot belang dat snel acties worden genomen naar aanleiding van de uitkomsten. Juist voor de medewerkers van de BGS. Zij moeten zo kort mogelijk in onzekerheid zitten over de toekomst van het bedrijf.

Het bestaande bedrijfsmodel met interne verzelfstandiging op de manier zoals het bij de BGS momenteel is georganiseerd heeft slecht gefunctioneerd en is ook een belangrijke voorwaarde geweest dat de bestaande situatie heeft kunnen ontstaan. Wij hebben vertrouwen in het college dat goede stappen worden gezet naar een betere organisatievorm in de nabije toekomst.

Tijdens ons gesprek met de BGS van afgelopen vrijdag bleek ook dat er onrust onder medewerkers is in de BGS over de toekomst van hun bedrijf. Het is van groot belang dat snel, maar ook zorgvuldig aan de toekomst wordt gewerkt en aan deze onzekerheid zoveel als mogelijk een eind komt.

We beseffen ook dat met de huidige tijd van onzekerheid rond het beleid vanuit Den Haag in de richting van de sociale werkplaatsen een langere periode van onzekerheid blijft bestaan. We zullen als gemeente Schiedam echter moeten proberen alles te doen wat mogelijk is om wat ons aandeel betreft een sociale werkplaats neer te zetten – zo mogelijk samen met Vlaardingen en Maassluis – die er is om zoveel mogelijk mensen met een SW-indicatie een perspectief te bieden op een goed bestaan.

De bedrijfsvoering moet worden genormaliseerd. Wij hebben vertrouwen in het college en de interim-directeur dat verder gewerkt kan worden aan een voorspoedig herstel al kan niet wat in jaren fout is gegaan van vandaag op morgen opeens goed gaan. Dat heeft tijd nodig, maar daarvoor is een ander, nieuw beleid wel van groot belang.

Voorzitter,

De conclusies uit het rapport betekenen in de ogen van de PvdA dat het onvermijdelijk is dat er extra investeringen worden gedaan in de BGS. Het bedrijf moet op zijn minst voldoen aan de wettelijke regels. Dit is wel het minste dat de medewerkers van de BGS mogen verwachten in hun bedrijf.  Daar zullen we rekening mee moeten houden in de komende tijd.

Tot slot vragen  we aan het college hoe het college de raad de komende tijd wil betrekken en informeren bij het verdere proces. Wij zijn graag betrokken bij het welzijn van de medewerkers!

Bij de BGS staat de mens centraal

27-05-2013 om 19:50 uur

Maandag 27 mei was de raadscommissievergadering "Op afstand de beste.......?"

Hieronder treft u de bijdrage van de Pvda zoals die verwoord is door Sebastiaan vd Vliet.

De PvdA heeft met ontsteltenis kennis genomen van het rapport van de commissie Van de Vondevoort.

Het allerbelangrijkste in deze kwestie zijn de medewerkers van de BGS. De medewerkers van hún BGS. De sociale werkplaats waarin de gemeente de burgers met een arbeidsbeperking  een veilige en zorgzame werkomgeving moet bieden. Ondanks alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd is er gelukkig nog steeds een grote verbondenheid tussen de medewerkers en hun bedrijf. Dit was een bedrijf waarin veel medewerkers het niet altijd makkelijk hebben gehad en waarin lang niet altijd hun belang voorop heeft gestaan. Laat wel duidelijk zijn dat we hierin een onderscheid maken tussen de ‘gewone’ medewerkers en de directie. De directie was verantwoordelijk  voor het ontstaan van de toestand waar de BGS nu inzit.

De impact van de werkwijze van de BGS op die medewerkers is enorm. Vele jaren hebben situaties bestaan die onacceptabel zijn voor de doelgroep: de kwetsbare medewerkers. Dit zijn de medewerkers die het in het reguliere bedrijfsleven niet redden. Ze waren toevertrouwd aan de veilige handen van de overheid.  Juist deze vaak kwetsbare mensen verdienen beter. Juist deze mensen verdienen een werkomgeving waar rekening met hen wordt gehouden. Juist deze mensen verdienen het dat het niet om winst draait. Juist niet bij een bedrijf als de BGS. Helaas was dit lange tijd niet het geval.

Het betreft bij de BGS niet één incident, maar een structurele bedrijfsvoering die verkeerd was. Een paar voorbeelden: Uitsluitend leek het bedrijf te bestaan om winst te maken. De veiligheid van de medewerkers stond op het spel. Er werd weinig gedaan aan persoonlijke ontwikkeling, terwijl een  specifieke begeleiding van de medewerkers vereist was. De volgorde van de wachtlijst werd genegeerd om betere productie te kunnen draaien. Administratieve processen waren er niet of onvoldoende. Er was een zeer sterke hiërarchie, waardoor een bepaalde bedrijfscultuur kon ontstaan.

Samen met een aantal raadsleden hebben we afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan de BGS. Hier hebben we gesproken met de interim-directeur en een werkleider. Het beeld dat werd geschetst bevestigde ons beeld dat we door het onderzoek hebben gekregen over de BGS van de afgelopen jaren.

 

Voorzitter,

De PvdA onderschrijft de conclusies van het rapport. Het onderzoek was gedegen en de conclusies zijn duidelijk. Er zijn haast 200 mensen gehoord, waarbij er ook nog een steekproef is genomen onder werknemers die niet om een gesprek hadden gevraagd. Dit heeft ertoe geleid dat een stevig onderzoek kon worden gedaan waarbij niet over één nacht ijs is gegaan. 

Wijkbezoek Nieuwland 18 mei 2013

26-05-2013 om 14:18 uur

Verzamelen in Wijkcentrum Dreesplein in Nieuwland, waar op dat moment een Turkse rommelmarkt en verkoop van diverse hapjes plaatsvond. De opbrengst is voor de aanschaf van hulpmiddelen als rollators, rolstoelen enz. voor een project in Turkije. Dit is een initiatief van een Turkse familie en zij houden deze activiteit enkele malen per jaar.

 

Gesproken met Nusret Boz namens VVE van de woningen aan de Parkweg in Schiehart  over de gevelproblematiek. Blijft een privaatrechtelijk probleem waarin partijen (Heijmans en Bemog)  naar elkaar wijzen  maar er geen oplossing voor bewoners is. Onderzoek wijst uit dat tekening goed was  maar uitvoering niet. Een bijkomend probleem is dat op dit moment banken geen hypotheken verstrekken voor woningen aan Parkweg 

 

Bij een bezoek aan het project Over het Water vertelde Peter van Geloven namens bewoners over onveiligheid door vele (pogingen) tot inbraak.  Er zijn goede contacten met de politie. Tevens gaf een bewoonster aan dat zij graag met andere bewoners samen de plantenbakken wilde onderhouden.

In de Staatsliedenbuurt op de  Johan de Wittsingel kregen we uitleg over dit gebied. De woningen, die hier staan behoren tot de categorie met de laagste huur. De woningen zijn erg in trek bij studenten, mensen met schulden en mensen, die net gescheiden zijn. Renovatie van deze woningen is relatief duur. Sloop en nieuwbouw zou vanwege de omgeving zeer kostbaar zijn. Het gebied wordt omringd door flats, die eigendom zijn van particulieren. 

 De bewoners melden dat de herinrichting Troeltralaan is voltooit, allen de weg is veel te nauw opgeleverd. Hierbij is te weinig naar de wensen van de bewoners geluisterd; nu is er soms schade aan geparkeerde auto’s doordat de rijbaan te smal  is en elkaar passeren niet of zeer moeilijk kan. De overlast van  jongeren, die er in het verleden was, is minder. Wel maakt met zich zorgen over de verpaupering van de winkelpanden. 

Invulling tijdelijke voorzieningen op het Wibautplein met speelveld en tuintjes. Bewoners enthousiast dat het geen zandvlakte blijft, kinderen kunnen spelen en voor de voedselbank (goed doel) kan er daadwerkelijk iets gedaan worden door  voor hen groenten en kruiden te verbouwen; het wordt zo een uniek stukje Nederland waarbij bewoners zich samen voor de kinderen in zetten. 11 juli opening van het terrein. De beheergroep van bewoners wordt aangevuld met een activiteitengroep

 

 

 

 

Buurtpreventie. Zij lopen wekelijks in koppels van twee. Signaleren veel en kunnen dat kwijt bij de daarvoor bestemde organisaties, zoals politie, LBB en toezichthouders Openbare Ruimte. Contacten met de buurtbewoners is goed. 

Het bezoek werd afgesloten op het Speeleiland aan de Schaepmansingel; een voorziening voor Nieuwland en West maar waar ook uit andere wijken van Schiedam  kinderen er vaak komen spelen. Ouders betalen per jaar een bedrag van 5 euro. Bij meerdere kinderen uit 1 familie is er een familiekaar. Verder wil men ook verjaardagspartijtjes gaan organiseren.

Voor toezicht tijdens de openingstijden zijn nog mensen extra nodig om aan de speel-behoefte van de kinderen te voldoen. Verder zou men ook graag tijdens de schooltijden open zijn om kinderdagverblijven of peuterspeelzalen de mogelijkheid te bieden om te kunnen spelen. 

Aboutaleb op 1 mei bijeenkomst

01-05-2013 om 20:41 uur

De Pvda afdeling Schiedam vierde de 1 mei in zaal Beatrix. De 1 mei rede werd gehouden door Ahmed Aboutaleb. Hij benoemde de sociaal democratische waarden niet als constante verworvenheden, maar als plicht om deze naar de tijd te onderhouden. "Daarbij geldt niet datgene waar we recht op hebben, maar diegene die we moeten ondersteunen, omdat zij in de knel zitten of in nood zijn. Daarvoor heb je visionaire leiders nodig, zoals de Schiedammer Piet de Bruin of de Rotterdammer Spiekman en Schotting. Maar dat hoeven niet alleen sociaal democraten te zijn, maar kan ook de liberaal van Houten (1874 Kinderwetje) of katholieke voormannen als Aalberse en Nolens die voorstellen deden voor een invaliditeitswet en ouderdomswet. De geschiedenis van de sociale zekerheid laat zien dat het niet gaat om de achtergrond, niet van welke partij je bent, maar of je er iets aan wilt doen."

Na deze rede werd Theo Sabel gedecoreed omdat hij 50 jaar lid was van de PvdA, Co Holstege omdat zij 25 jaar lid was en kregen Aad Wiegman en Reinier Scheers 40 rode rozen omdat ze 40 jaar lid zijn.

Klik op de foto voor een fotoreportage

 

Commissie Scheeres richt blik op de toekomst PvdA

01-05-2013 om 08:35 uur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Schiedamse afdeling van de Partij van de Arbeid heeft een commissie die onder leiding staat van oud-burgemeester Reinier Scheeres tussentijds verslag uitgebracht van haar werkzaamheden. De commissie, waar ook oud-voorzitter Ron van den Ende en oud-gemeenteraadslid Jacob Wiersma deel van uitmaken, heeft van het afdelingsbestuur het verzoek gekregen om te komen met een advies over de wijze waarop de PvdA zich lokaal sterker kan gaan profileren, met inachtneming van geleerde lessen uit het verleden.

Tijdens de vergadering deed voorzitter Scheeres namens de commissie de suggestie om nieuwe raadsleden actief te werven middels advertenties en sociale media. Ook werd aandacht gevraagd voor een gedegen scholing van met name nieuwe aspirant-raadsleden die in de periode 2014-2018 voor de PvdA in de Schiedamse gemeenteraad willen gaan zitten. Teneinde haar zichtbaarheid en invloed te versterken zou de PvdA bovendien vaker de samenwerking moeten zoeken met andere partijen en groeperingen.

In juni 2013 zal de commissie Scheeres definitief haar aanbevelingen aan het afdelingsbestuur doen.

PvdA bezoekt Sveaparken

01-05-2013 om 08:32 uur

Een delegatie van gemeenteraads-, bestuursleden en wethouders van de Partij van de Arbeid hebben zaterdag een bezoek gebracht aan Schiedam's jongste wijk, Sveaparken. Zij werden onder andere rondgeleid door leden van het buurtteam dat 's avonds in de buurt surveilleert en onregelmatigheden meldt aan politie en de gemeente. Ook werd een bezoek gebracht aan supermarkt de Coöp waar met de bedrijfsleider werd gesproken over de veiligheidssituatie rond de winkel en de economische vooruitzichten. Tenslotte werd met bewoners gesproken over de verzakking van de bodem, waardoor in en rond veel huizen inmiddels problemen zijn ontstaan met riolen, kruipruimtes en verharding.
De PvdA-afvaardiging zal nader gaan kijken naar en aandacht vragen voor deze bodemproblematiek, de situatie rond het winkelcentrum aan de Malmö en naar een aantal onveilige verkeerssituaties onder andere bij de Göteborg.         

... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24