Aboutaleb op 1 mei bijeenkomst

01-05-2013 om 20:41 uur

De Pvda afdeling Schiedam vierde de 1 mei in zaal Beatrix. De 1 mei rede werd gehouden door Ahmed Aboutaleb. Hij benoemde de sociaal democratische waarden niet als constante verworvenheden, maar als plicht om deze naar de tijd te onderhouden. "Daarbij geldt niet datgene waar we recht op hebben, maar diegene die we moeten ondersteunen, omdat zij in de knel zitten of in nood zijn. Daarvoor heb je visionaire leiders nodig, zoals de Schiedammer Piet de Bruin of de Rotterdammer Spiekman en Schotting. Maar dat hoeven niet alleen sociaal democraten te zijn, maar kan ook de liberaal van Houten (1874 Kinderwetje) of katholieke voormannen als Aalberse en Nolens die voorstellen deden voor een invaliditeitswet en ouderdomswet. De geschiedenis van de sociale zekerheid laat zien dat het niet gaat om de achtergrond, niet van welke partij je bent, maar of je er iets aan wilt doen."

Na deze rede werd Theo Sabel gedecoreed omdat hij 50 jaar lid was van de PvdA, Co Holstege omdat zij 25 jaar lid was en kregen Aad Wiegman en Reinier Scheers 40 rode rozen omdat ze 40 jaar lid zijn.

Klik op de foto voor een fotoreportage

 

Commissie Scheeres richt blik op de toekomst PvdA

01-05-2013 om 08:35 uur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Schiedamse afdeling van de Partij van de Arbeid heeft een commissie die onder leiding staat van oud-burgemeester Reinier Scheeres tussentijds verslag uitgebracht van haar werkzaamheden. De commissie, waar ook oud-voorzitter Ron van den Ende en oud-gemeenteraadslid Jacob Wiersma deel van uitmaken, heeft van het afdelingsbestuur het verzoek gekregen om te komen met een advies over de wijze waarop de PvdA zich lokaal sterker kan gaan profileren, met inachtneming van geleerde lessen uit het verleden.

Tijdens de vergadering deed voorzitter Scheeres namens de commissie de suggestie om nieuwe raadsleden actief te werven middels advertenties en sociale media. Ook werd aandacht gevraagd voor een gedegen scholing van met name nieuwe aspirant-raadsleden die in de periode 2014-2018 voor de PvdA in de Schiedamse gemeenteraad willen gaan zitten. Teneinde haar zichtbaarheid en invloed te versterken zou de PvdA bovendien vaker de samenwerking moeten zoeken met andere partijen en groeperingen.

In juni 2013 zal de commissie Scheeres definitief haar aanbevelingen aan het afdelingsbestuur doen.

PvdA bezoekt Sveaparken

01-05-2013 om 08:32 uur

Een delegatie van gemeenteraads-, bestuursleden en wethouders van de Partij van de Arbeid hebben zaterdag een bezoek gebracht aan Schiedam's jongste wijk, Sveaparken. Zij werden onder andere rondgeleid door leden van het buurtteam dat 's avonds in de buurt surveilleert en onregelmatigheden meldt aan politie en de gemeente. Ook werd een bezoek gebracht aan supermarkt de Coöp waar met de bedrijfsleider werd gesproken over de veiligheidssituatie rond de winkel en de economische vooruitzichten. Tenslotte werd met bewoners gesproken over de verzakking van de bodem, waardoor in en rond veel huizen inmiddels problemen zijn ontstaan met riolen, kruipruimtes en verharding.
De PvdA-afvaardiging zal nader gaan kijken naar en aandacht vragen voor deze bodemproblematiek, de situatie rond het winkelcentrum aan de Malmö en naar een aantal onveilige verkeerssituaties onder andere bij de Göteborg.         

Raad neemt amendement D66 en PvdA aan.

27-04-2013 om 08:37 uur

Tijdens de raadsvergadering van 25 april heeft de Raad tijdens de bespreking van de  Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 een amendement aangenomen om het zo tot een groter bereik van afvalschieding te komen. 

De tekst van het amendement is:

De Raad van de gemeente Schiedam in vergadering bijeen op donderdag 25 april 2013,

Overwegende

Dat het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad voorstelt om de afvalstoffenverordening Schiedam 2013  zodanig aan te passen  dat voor bepaalde huishoudens  zal gelden dat huishoudelijk restafval en gft-afval tweewekelijks zal worden opgehaald,

Dat het wenselijk  is om in Schiedam te komen tot een hoger percentage van afvalstoffenscheiding dan op dit moment het geval is en een stijging te realiseren naar minimaal 34 %, maar dat met het voorliggende voorstel slechts een stijging van 2 % kan worden bewerkstelligd,

Dat het relevant is dat alle huishoudens in Schiedam aan afvalscheiding gaan doen en dat betere voorlichting daarvoor nodig is,

Voorts overwegende

Dat burgemeester en wethouders hebben  geconstateerd dat het aantal plasticcontainers in de stad onvoldoende is om huishoudens op korte afstand te kunnen bedienen,

Dat de hoeveelheid inzamelpunten voor gescheiden afval op voldoende niveau moet zijn om huishoudens in staat te stellen daadwerkelijk hun afval te scheiden,

Dat de inbreng van bewoners over de wijze van afvalinzameling wel is gehoord, maar dat deze niet in alle gevallen heeft geleid tot een werkbare aanpak,

Besluit

De tweewekelijkse inzameling van minicontainers voor restafval  pas in te laten gaan nadat burgemeester en wethouders

a) een onderbouwd plan voor verbetering van de afvalscheiding van alle huishoudens hebben opgesteld en daarbij per wijk de meest geschikte methode hebben te bezien

b) een plan om afvaltoerisme tegen te gaan hebben opgesteld

c) Een onderzoek hebben verricht  naar de huidige capaciteit van de mogelijkheden van afvalscheiding, waaronder de openingstijden van het afvalbrengstation en het aantal plasticcontainers, met als oogpunt op een zo kort mogelijke termijn wel te kunnen starten met een tweewekelijkse frequentie voor het ophalen van restafval in minicontainers,

d) Een voorstel bij de zomernota hebben gepresenteerd op welke wijze de vrijvallende middelen door de voorgestelde bezuiniging kunnen worden ingezet om te komen tot een hogere afvalscheiding in de gehele stad,

e) een voorlichtingscampagne hebben gestart om het bewustzijn van de noodzaak van afvalscheiding  in de hele stad te vergroten

Menno Siljee, PvdA                       Arjen Kuin, D66

Tijdelijke website PvdA Schiedam

09-04-2013 om 22:52 uur

Welkom op de tijdelijke website van de PvdA Schiedam. De komende tijd bouwen we deze uit en posten we alvast nieuwsberichten.

... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24