Hoofdstuk 1. Hoop, zekerheid en optimisme

In de inleiding geven we weer wat onze uitgangspunten zijn voor het programma.

Veel bereikt met “Uit liefde voor Schiedam”

Gedurende de periode 2014-2018 heeft de PvdA deelgenomen aan het college van burgemeester en wethouders. De PvdA heeft daardoor in de afgelopen periode veel kunnen realiseren, ondanks de sterke economische tegenwind en rijksbezuinigingen. Allereerst heeft de PvdA bijgedragen aan een rechtvaardiger beleid ter bestrijding van de armoede. Zo kunnen alle Schiedammers met een klein inkomen gratis met het openbaar vervoer reizen en is de rest van het armoedebeleid zelfs uitgebreid, onder andere doordat meer huishoudens gebruik kunnen maken van de collectieve aanvullende verzekering bij de DSW. De WMO-zorg is in Schiedam op een hoog niveau gebleven, ondanks de Rijksbezuinigingen.

Daarnaast is de stad mooier geworden. Zo heeft de Lange Haven de broodnodige opknapbeurt gehad. Dit komt de uitstraling van Schiedam ten goede. Voorzieningen zijn grotendeels in stand gebleven, ook in de culturele sector. De PvdA heeft er hard voor geknokt om het Stedelijk Museum en het Theater aan de Schie financieel meer ruimte te geven.

Er is ook veel geïnvesteerd in nieuwe sportparken die zijn ontstaan door aanleg van de A4. Extra aandacht voor de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs heeft resultaat gehad: er bestaan in Schiedam nu geen zwakke en zeer zwakke scholen meer.

De afgelopen collegeperiode heeft de PvdA Schiedam bewezen goed te kunnen zorgen voor een  socialere stad. Om dat voort te kunnen zetten is  een sterke PvdA in gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders nodig.

Onze visie

Iedere Schiedammer is gelijk, wie je ook bent en welke achtergrond je ook hebt. Daarom heeft iedere Schiedammer recht op een goed leven, nu en in de toekomst. Helaas lijkt verdeeldheid in de samenleving het grootste probleem van deze tijd te zijn. De verdeeldheid ontstaat,  in de ogen van de PvdA Schiedam,  vooral door oneerlijk delen van welvaart en door onzekerheid bij mensen; hierdoor ontstaan maatschappelijke spanningen die door sommigen worden versterkt om er politiek garen bij te spinnen. Gelukkig is de economische crisis voorbij. Het is tijd dat iedereen profiteert van de welvaart van ons land. Alleen zo kunnen we onze samenleving bij elkaar houden en sociale stijging mogelijk maken. Het gemeentebestuur moet er alles aan doen om dit mogelijk te maken en daarom flink blijven investeren in de stad en in de Schiedammers.

De maatschappij en techniek veranderen razendsnel. Daar moet het stadsbestuur op inspelen. De PvdA Schiedam heeft altijd een visie van hoop, zekerheid en optimisme. Alleen zo zijn we als Schiedammers, in deze snel veranderende tijden, in staat met zijn allen aan een stad te werken waarin iedereen mee kan doen. We zijn als maatschappij in staat om iedereen een fatsoenlijk bestaan te geven. Helaas is dat nog niet overal het geval, ook niet in onze stad. Daarom is het nodig om de huidige welvaart eerlijker te verdelen. Nederland is nog steeds een van de rijkste landen van de wereld, het probleem is de ongelijke verdeling van welvaart en kansen. Tegelijkertijd is een goed leven meer dan alleen materiële welvaart. De PvdA staat voor welzijn, zekerheid, solidariteit, duurzaamheid, meedoen, vrijheid en ontplooiing.

Marktwerking en commercialisering zijn de laatste decennia doorgeschoten. Hierdoor staat niet meer de mens centraal, maar de mens als verdienmodel. We zien dat helaas ook bij gemeenten, waar burgers ‘klanten’ worden genoemd, ook al hebben ze geen keus om hun paspoort of bijstandsuitkering ergens anders te halen. Een burger is geen klant van de gemeente, maar een Schiedammer! En die Schiedammer heeft recht op een uitstekend functionerende gemeente.

De PvdA wil samen met alle Schiedammers bouwen aan een mooier en eerlijker Schiedam. Dat vraagt van de gemeente een positieve houding, open naar Schiedammers. De gemeente steunt waar mogelijk initiatieven uit buurten en wijken en vraagt de mening van Schiedammers bij zoveel mogelijk projecten. Vanuit die open en positieve houding wordt ook iemand die onverhoopt in de bijstand komt tegemoet getreden.

Onze plannen

Ondanks de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren is er nog veel te doen. De PvdA Schiedam blijft de komende jaren inzetten op sociale stijging. Alleen als alle Schiedammers hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen is er toekomst voor iedereen. Alle drempels die een beter leven hinderen, moeten weg. De PvdA wil dit bereiken door middel van permanente scholing, voldoende werk, een aantrekkelijke stad en laagdrempelige voorzieningen. Speerpunten voor de komende periode om sociale stijging mogelijk te maken zijn goed onderwijs, een actief werkgelegenheidsbeleid, een ruimhartig armoedebeleid, een groene, veilige en schone leefomgeving, aantrekkelijk openbaar vervoer en versterking van de burgerparticipatie.

De Rijksoverheid legt steeds meer taken uit het sociale domein neer bij gemeenten. De WMO, Jeugdzorg en AWBZ zijn hier voorbeelden van. De afgelopen jaren heeft de gemeente met wijkondersteuningsteams  een goede invulling gegeven aan deze nieuwe verantwoordelijkheden. Het is nu tijd om dit stevig verder  te ontwikkelen.

Te veel Schiedammers wonen in slechte huizen. Dit is onbestaanbaar in deze tijd van grote welvaart. De PvdA Schiedam wil dat de voorraad sociale huurwoningen kwalitatief goed is, en voldoende groot. In veel wijken is een forse investering nodig in grootschalige renovatie en nieuwbouw. Dit geldt vooral voor delen van de wijken Oost, Nieuwland, West en Groenoord. Ook moeten zoveel mogelijk huizen energieneutraal worden. De PvdA kiest er daarom voor een Fonds voor Duurzaamheid en Stadsvernieuwing te scheppen waardoor tientallen miljoenen kunnen worden geïnvesteerd in de stad.

De PvdA weet dat niet alle punten uit dit programma in  vier jaar te realiseren zijn. Na een goede start vergen investeringen in verkeer, de inrichting van de stad en woningbouw langdurig de aandacht.

Ons verkiezingsprogramma heeft twee delen. In het eerste deel komt het sociaal domein aan bod. Hierin beschrijven we al onze voornemens op het gebied van werkgelegenheid, jeugd en onderwijs, armoedebeleid, voorzieningen en zorg. In het tweede deel staat de ruimte centraal, waarin ook verkeer en vervoer, milieu en wonen een plaats hebben. Het verkiezingsprogramma wordt afgesloten met een hoofdstuk over wijken, waarin per wijk een aantal speerpunten van de PvdA wordt genoemd, en een hoofdstuk over financiën en bestuur.

De ideeën van de PvdA Schiedam zijn ontstaan mede door te luisteren naar Schiedammers. De PvdA Schiedam vindt het belangrijk om gedurende de periode 2018-2022 voortdurend naar draagvlak te blijven zoeken. Wij blijven gedurende de aankomende jaren betrokken en aanspreekbaar. Net als de afgelopen jaren gaan wij graag met Schiedammers in gesprek!

Naar het verkiezingsprogramma