Woudhoek

De wijk Woudhoek is een relatief nieuwe wijk. Bewoners vinden het er over het algemeen erg prettig wonen. Er zijn echter nog genoeg verbeterpunten. Parkeerproblemen, overlast door jongeren en achterstallig onderhoud van de openbare ruimte worden door bewoners als grootste knelpunten ervaren. De PvdA wil dat samen met bewoners van de Woudhoek een opzet voor de sociale wijkaanpak wordt gemaakt.

De PvdA wil dat in samenspraak met bewoners en jeugd wordt gezocht naar een oplossing voor de ‘jongerenproblematiek’. De realisering van voorzieningen voor jongeren in de wijk staat hierbij centraal. Er moet bovendien een naar leeftijd gedifferentieerd aanbod van speelplekken voor de jeugd komen, zoals vastgelegd is in het gemeentelijke speelruimteplan.

Het parkeren bij winkelcentrum Geuzenplein verdient onze aandacht. De PvdA wil dat de tram wordt doorgetrokken naar het toekomstig station Schiedam Kethel en er bij het rijk wordt gelobbyd om realisering van dit station zo spoedig mogelijk te realiseren.

De aansluiting van de wijken op het groen is voor de PvdA erg belangrijk. Er moet aandacht komen voor het Poldergebied. Bovendien moet samen met de wijken worden gekeken naar de ontwikkeling van ‘De Schiedamse Poort’ van en naar Midden Delfland. Hierbij wordt samengewerkt met natuurcentra als De Boshoek.

Reactie PvdA op OV

13-05-2014 om 21:47 uur

Er dreigt verder te worden bezuinigd op het openbaar vervoer in Schiedam. De PvdA heeft alternatieven ontwikkeld.

PvdA stelt vragen over bestrating in Woudhoek

17-09-2013 om 10:05 uur

De fractie van de Partij van de Arbeid verzoekt het College duidelijkheid te geven hoe zij de onderstaande situatie voor de bewoners van Schiedam kan verbeteren.

Slechte bestrating komt ook in diverse wijken voor. De PvdA fractie is door bewoners uit Woudhoek benaderd om de huidige situatie rond de bestrating in Woudhoek te bekijken. In de Muiderslotstraat, waar veel senioren en ouderen boven 80 jaar zelfstandig wonen, is door ons  geconstateerd, dat de bestrating rondom de uitgang van de flats en de vuilcontainers verontrustend is en zeker bij mindere weeromstandigheden een gevaarlijke situatie opleveren.

Daarom stellen wij de volgende vragen aan het College:

-       Is het College op de hoogte van de slechte bestrating in een aantal situaties in Woudhoek?

-       Is het College zich bewust dat het niet herstellen van slechte bestrating een grote beperking oplegt aan zelfstandig wonende Schiedammers?

-       Dat daardoor de oudere bewoners dreigen geïsoleerd te raken en tot thuis blijven worden veroordeeld?

-       Dat gebruik maken van de voorzieningen in de buurt als winkels en ontmoetingsruimte, risicovol, zo niet onmogelijk is?

De PvdA fractie is op de hoogte van de aanpak voor de openbare ruimte zoveel mogelijk “werk met werk” uit te voeren, maar is van mening dat dusdanige gevaarlijke situaties niet mogen ontstaan. Daarom verwacht de PvdA fractie dat het College maatregelen neemt tot het herstel van slechte bestrating in de Muiderslotstraat en de oudere, zelfstandig wonende Schiedammer hierdoor geen belemmeringen ondervindt.

Is het College met de PvdA fractie van mening dat:

-       dat deze doelgroep beperkt wordt zo zelfs niet in staat gesteld wordt hun invulling aan zelfredzaamheid vorm te geven?

-       dat in andere wijken de situatie voor de doelgroep senioren en ouderen boven 80 jaar de problemen rond de bestrating ook ervaren wordt en wat gaat het College hieraan doen?

De fractie van de PvdA verwacht van het College van B&W maatregelen om de bestrating in de Muiderslotstraat op korte termijn te herstellen

1